จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,868.57449.0084.3 %5.0461.98101.1778.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่11,296.014,005.0064.5 %5.061.68213.27-245.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่14,210.1312,134.2514.6 %5.093.4567.1428.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,459.471,133.0053.9 %5.0431.8833.4592.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,059.57534.0082.5 %5.0709.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,640.9810,311.0038.0 %5.01,983.26372.2081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,473.66829.0084.9 %5.0361.9561.7782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,593.94670.0081.4 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,448.54460.0086.7 %5.0222.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,462.45414.0088.0 %5.0351.4333.2590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,709.261,360.0071.1 %5.0288.0357.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,734.51618.0083.5 %5.0232.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,477.00410.0088.2 %5.0510.4647.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,777.71295.0092.2 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,632.014,841.6661.7 %5.01,013.452,098.55-107.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,780.892,053.0045.7 %5.0994.42212.8278.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,881.26754.0073.8 %5.0690.15234.6566.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,793.273,041.67-8.9 %0.0519.01289.7544.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,590.632,403.0072.0 %5.01,317.682,234.39-69.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,273.132,428.00-6.8 %0.0513.73491.534.3 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่122,262.132,197.0098.2 %5.04,610.52723.4884.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,386.158,775.2129.2 %5.01,393.75929.7233.3 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่48,499.4122,853.4052.9 %5.0478.74458.794.2 %2.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,618.2220,320.69-74.9 %0.03,960.924,486.85-13.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,389.232,654.5521.7 %5.0823.28337.0259.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,375.0216,662.00-34.6 %0.04,132.06524.4587.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,335.32206.0093.8 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,738.38533.0080.5 %5.0728.210.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,756.48452.0083.6 %5.0595.09197.6066.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,641.702,254.7338.1 %5.0842.30129.8284.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,655.5621,170.71-55.0 %0.01,393.761,347.053.4 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่5,028.083,909.0022.3 %5.01,279.65266.0079.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่4,617.071,252.0072.9 %5.0785.25238.9869.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,962.937,170.809.9 %4.52,325.5456.8797.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,018.271,258.0089.5 %5.0861.31670.6822.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,284.602,176.5049.2 %5.0861.30301.7065.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,328.751,068.0075.3 %5.0809.35419.5048.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,831.532,765.0027.8 %5.0975.41156.4684.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,818.462,992.00-6.2 %0.0633.1270.3888.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,557.612,139.0081.5 %5.0823.29260.2568.4 %5.0
รจจ.แพร่ 37,840.3620,166.2446.7 %5.0871.72296.6166.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,660.90603.0077.3 %5.0557.06226.3059.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,561.61891.0075.0 %5.0804.26191.7876.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,288.11947.0071.2 %5.0557.0657.2389.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่9,632.705,744.6440.4 %5.01,108.52574.7548.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,598.243,035.5215.6 %5.0823.28163.0680.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,444.085,266.22-52.9 %0.0804.25359.0155.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 67,949.5613,251.8580.5 %5.01,457.98320.8378.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,756.5045,620.85-421.0 %0.03,244.24392.3987.9 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 236,643.768,961.3975.5 %5.01,571.90595.2062.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,482.073,197.09-28.8 %0.0284.62110.3361.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่106,949.1033,677.0168.5 %5.01,555.59209.9086.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่61,556.8117,240.0072.0 %5.0861.53334.3461.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่28,626.0518,117.0136.7 %5.0891.87377.0657.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่34,091.128,316.0075.6 %5.0790.37304.7061.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง36,308.048,102.0177.7 %5.0729.76249.4665.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง34,814.807,462.0078.6 %5.0754.79210.0072.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,619.342,962.0081.0 %5.01,876.601,504.1719.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,332.323,643.93-9.4 %0.0842.31422.3749.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,348.73622.0091.5 %5.0538.04240.4755.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่41,570.0819,328.0053.5 %5.04,203.765,603.92-33.3 %0.0
รวม 958,342 399,108 58.35 % 64,619 30,875 52.22 %