จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน504.19487.003.4 %1.5587.7441.2393.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,233.8320,891.10-57.9 %0.086.616.4092.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,423.0711,071.08-17.5 %0.076.3767.3111.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,344.161,912.0056.0 %5.0891.99260.0370.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,855.901,668.0041.6 %5.0796.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน19,734.0811,391.0042.3 %5.02,541.97545.6378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,934.98264.0093.3 %5.0176.7861.3465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,571.62226.0093.7 %5.0375.1382.9377.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,836.611,098.0071.4 %5.0318.9883.3973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,597.34840.0094.9 %5.0392.6967.1282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,848.54227.0094.1 %5.0381.1484.5277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น413.47365.0011.7 %5.0360.58100.8672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,986.82372.0087.5 %5.0288.3761.0378.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,291.01543.0083.5 %5.0329.4966.3579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,489.05379.0089.1 %5.0336.88110.3967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,010.34314.0094.8 %5.0432.50100.5476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,092.77120.0096.1 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,687.724,935.5013.2 %5.01,026.91287.2672.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,611.463,841.8416.7 %5.01,386.411,568.99-13.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,961.571,817.007.4 %3.5735.091,271.90-73.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,060.641,272.0058.4 %5.0834.94225.9572.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,455.39989.0059.7 %5.0644.78533.3417.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,013.891,646.0072.6 %5.01,467.551,707.37-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,032.293,360.8433.2 %5.01,348.5290.5493.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน3,463.682,653.1023.4 %5.0614.861,534.75-149.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,950.782,439.9059.0 %5.01,657.711,309.3021.0 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,123.841,727.4844.7 %5.01,646.56948.2642.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน3,894.827,399.42-90.0 %0.01,291.33121.0490.6 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร71,863.7184,660.61-17.8 %0.0873.14665.8523.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,960.741,618.0067.4 %5.01,348.38310.7877.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,160.961,028.0052.4 %5.076.88107.64-40.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,127.90722.0076.9 %5.0911.010.000.0 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,673.57776.0071.0 %5.0720.85355.4350.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,138.051,904.0039.3 %5.0949.82254.3573.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,161.429,648.13-56.6 %0.01,785.731,028.8942.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,978.943,268.7063.6 %5.02,907.67168.6094.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,834.781,074.0772.0 %5.0968.06690.9228.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,163.306,005.00-89.8 %0.0837.85114.0486.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,837.631,588.7285.3 %5.0701.8367.4390.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,023.945,541.40-37.7 %0.0780.60321.3658.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,297.762,108.0066.5 %5.0910.99519.3943.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,081.251,385.0066.1 %5.01,063.13212.7380.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,519.391,272.0049.5 %5.0644.7829.7195.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,132.671,479.0086.7 %5.01,043.16368.5264.7 %5.0
รจจ.น่าน 24,823.0717,540.9129.3 %5.0847.47950.04-12.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,213.98750.0066.1 %5.0606.75194.7967.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,697.381,578.9057.3 %5.0412.82153.4562.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,521.09601.0076.2 %5.0625.77319.3649.0 %5.0
สปส.จ.น่าน5,294.964,504.6314.9 %5.01,291.31235.4581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,960.322,183.0044.9 %5.01,196.25189.2184.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,505.34696.0072.2 %5.01,199.06312.6873.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,933.925,358.37-36.2 %0.01,006.09144.7885.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ15,827.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ254.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ5,336.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ119.81ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน81,651.7746,800.0042.7 %5.01,753.50724.0058.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว58,572.858,253.8485.9 %5.01,075.401,544.75-43.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,243.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,047.385,241.00-400.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา52,197.006,543.5187.5 %5.0839.69229.6072.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,670.0412,594.32-45.3 %0.02,171.831,387.9536.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,888.221,477.0048.9 %5.0801.99484.5039.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,706.431,577.0041.7 %5.0701.81106.1584.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,932.9020,044.008.6 %4.04,712.681,577.6266.5 %5.0
รวม 572,949 338,831 40.86 % 56,629 30,430 46.26 %