จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,240.25372.0083.4 %5.0445.43161.6863.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,264.574,448.0046.2 %5.046.41166.20-258.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,940.541,260.0057.2 %5.0470.1093.4180.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,826.451,106.9060.8 %5.0673.6259.8591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,606.648,543.9919.4 %5.01,871.63447.4876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,331.51746.0077.6 %5.0249.8766.9873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,236.84444.0086.3 %5.0295.24102.4165.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,315.60391.0088.2 %5.0448.53117.4073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,390.54454.0086.6 %5.0188.5983.8955.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,264.60154.0095.3 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,369.43921.0072.7 %5.0402.07100.2575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,954.362,024.0048.8 %5.0366.72117.6367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,170.05295.0090.7 %5.0479.0585.5082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,419.542,765.7049.0 %5.01,206.07986.1018.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,870.091,131.0070.8 %5.01,111.50453.8959.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,755.12724.0073.7 %5.0654.60177.4672.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,308.331,097.0052.5 %5.0521.49410.7821.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,266.881,559.0052.3 %5.0863.78897.73-3.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,260.013,346.05-48.1 %0.0572.021,045.00-82.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,985.704,163.6253.7 %5.01,434.26539.2862.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,608.732,321.0035.7 %5.0996.89451.3454.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา9,018.327,900.4612.4 %5.01,358.1996.1092.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,927.183,045.4122.5 %5.01,164.28360.2669.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,596.91708.0055.7 %5.057.7651.5210.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,246.69452.0086.1 %5.0863.7844.7494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,844.11665.0076.6 %5.0673.62424.3737.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,346.991,717.0048.7 %5.0844.7689.0089.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,847.7222,540.00-365.0 %0.01,377.212,952.41-114.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,879.753,915.89-0.9 %0.01,110.99444.3760.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,999.541,200.0060.0 %5.0749.68209.0072.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,739.786,948.64-21.1 %0.01,263.11104.7691.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,886.771,412.0051.1 %5.0442.36447.23-1.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา4,040.291,908.2052.8 %5.0958.86551.0042.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,266.381,912.0041.5 %5.0787.71295.7862.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,586.171,441.0059.8 %5.0863.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,495.991,682.0032.6 %5.0533.2473.7986.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,014.812,024.0081.6 %5.0677.05288.2857.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา29,138.18700.0097.6 %5.0762.14285.0062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,621.53480.0081.7 %5.0559.52218.5060.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,601.492,783.9822.7 %5.0673.62306.8154.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,472.59596.0075.9 %5.0578.54200.1565.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,656.553,941.2815.4 %5.01,187.05587.6750.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,778.501,614.0057.3 %5.0768.7069.0591.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,142.472,476.0021.2 %5.0749.68139.8381.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 134,051.958,918.0073.8 %5.01,191.51224.8181.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2208,457.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,101.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,678.223,413.007.2 %3.5319.54100.0068.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา30,423.9330,012.001.4 %0.5892.75367.6558.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ไม่ครบ6,172.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ345.56ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,741.99800.0070.8 %5.01,159.471,064.008.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,837.191,184.0058.3 %5.0730.67528.6827.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,261.30600.0073.5 %5.0483.46297.7338.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 280,529 155,257 44.66 % 36,703 17,467 52.41 %