จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,320.53621.0073.2 %5.01,618.01174.3389.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,957.5513,368.0033.0 %5.077.5367.2913.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย7,083.1212,444.00-75.7 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย4,208.602,711.0035.6 %5.01,067.04275.2274.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,643.861,427.0046.0 %5.0800.84120.6584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย24,989.639,858.6060.5 %5.02,911.581,004.5765.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,296.62544.0083.5 %5.0544.2576.6785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,099.10439.0085.8 %5.0344.9876.5177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย664.62350.0047.3 %5.0280.2870.2774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,960.17318.0089.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,296.62348.0089.4 %5.0419.3375.6582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,712.01649.0082.5 %5.0393.2578.6080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,691.90556.0084.9 %5.0263.4353.5879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,296.62574.0082.6 %5.0267.0673.2972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,988.542,127.3046.7 %5.0389.03142.8863.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,292.001,160.0073.0 %5.0335.1193.1772.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,002.691,064.0073.4 %5.0399.8987.3578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,280.84384.0088.3 %5.0177.1186.2751.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,364.351,106.0067.1 %5.0418.1186.6379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,317.73435.0086.9 %5.0571.0286.5084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,296.62182.0094.5 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,498.635,699.0057.8 %5.01,314.45631.9851.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,638.7823,228.20-780.3 %0.01,189.67403.0366.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย59,809.0645,698.6923.6 %5.02,475.70424.2782.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,752.295,506.5037.1 %5.02,093.902,438.21-16.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,651.612,292.5050.7 %5.0743.76245.5167.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,197.382,255.75-2.7 %0.0610.65907.80-48.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,459.281,318.0061.9 %5.0914.90199.1078.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,783.501,398.4049.8 %5.0857.85390.1654.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย9,752.181,190.0087.8 %5.03,805.341,699.9955.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,969.164,625.81-55.8 %0.0723.73699.113.4 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,354.091,882.5164.8 %5.01,918.251,610.9716.0 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,796.302,074.6856.7 %5.01,485.38420.4071.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,324.0411,761.00-172.0 %0.01,390.31463.3766.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,742.682,228.0018.8 %5.0819.821,256.08-53.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,902.238,590.6513.2 %5.03,949.711,076.3572.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,738.455,440.00-45.5 %0.090.4561.8731.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,477.14395.0095.8 %5.0477.5363.9786.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,045.64430.0085.9 %5.0933.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,443.47713.0070.8 %5.0705.73132.6581.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,704.273,095.0016.4 %5.01,105.07189.9982.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,996.9434,087.80-387.2 %0.02,341.111,825.5022.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,548.76458.0089.9 %5.01,599.48699.7256.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย5,353.712,990.0044.2 %5.0606.86100.4083.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,478.999,205.4447.3 %5.03,149.31169.3594.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,205.0432,252.00-216.0 %0.0781.79582.2325.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,306.292,165.0049.7 %5.01,200.15856.9628.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,288.162,212.0032.7 %5.01,067.04476.7255.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,666.482,718.2064.5 %5.02,246.03584.6774.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,707.473,200.45-18.2 %0.0762.7887.6388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,414.167,680.0046.7 %5.0604.49335.2544.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,797,554.0095,079.0096.6 %5.026,094.07999.1896.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,864.80570.0085.3 %5.0591.6393.8584.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,495.564,396.0948.3 %5.01,390.30213.7584.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,276.891,130.5065.5 %5.0800.80353.7155.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,192.696,923.73-11.8 %0.01,675.55437.8073.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,472.721,139.0067.2 %5.01,162.12167.8785.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,885.525,943.4633.1 %5.01,276.21235.6081.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,505.372,540.1066.2 %5.01,567.3665.0095.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 444,229.529,600.4478.3 %5.01,558.43802.8848.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)79,214.262,924.0096.3 %5.03,264.04585.2982.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 147,215.6111,804.2675.0 %5.02,674.45783.9670.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,836.8210,600.3559.0 %5.01,695.25504.4070.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,573.398,602.6810.1 %5.01,336.88953.7128.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,552.053,423.5079.3 %5.0398.54265.5333.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย27,841.669,960.0064.2 %5.0951.15150.9484.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย96,388.0327,900.0071.1 %5.01,100.531,158.33-5.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย17,454.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0910.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย10,485.758,029.0023.4 %5.0721.06647.9010.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,202.4522,889.00-50.6 %0.0808.91739.648.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง18,958.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0851.18438.7848.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง80,761.295,952.0092.6 %5.0778.62194.4675.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย16,347.7813,826.4015.4 %5.02,308.082,270.831.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,933.652,147.0026.8 %5.0914.90512.0544.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,497.221,045.3258.1 %5.0743.76112.2084.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,473.0711,493.3674.7 %5.04,880.413,231.3133.8 %5.0
รวม 3,707,570 545,377 85.29 % 113,331 37,699 66.74 %