จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,883.40490.0083.0 %5.0686.18236.5065.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,087.517,945.4343.6 %5.070.6799.99-41.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,431.683,637.0076.4 %5.092.49112.81-22.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,030.9718,178.72-201.4 %0.0105.9565.6438.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,275.212,465.00-93.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน3,454.19958.0072.3 %5.0309.3098.5768.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,291.831,412.0057.1 %5.0762.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,438.307,663.209.2 %4.51,114.65576.6548.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,591.44652.0081.8 %5.0699.6699.1785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,168.32556.0086.7 %5.0319.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,291.21331.0092.3 %5.0432.9332.6092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,639.40412.0088.7 %5.0552.7693.4483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,602.46376.0089.6 %5.0697.78117.2883.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,914.832,483.0058.0 %5.01,249.60636.8949.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,990.002,164.0056.6 %5.0544.95321.1041.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน12,332.884,011.4567.5 %5.01,047.49677.1635.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,818.812,193.6022.2 %5.0869.28342.2060.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,530.59973.0061.6 %5.0373.81182.6051.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,595.311,568.0056.4 %5.0895.3688.7590.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,854.80560.0080.4 %5.0762.25355.2853.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,764.301,953.0059.0 %5.01,408.781,241.0611.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,405.302,596.00-84.7 %0.0279.8688.2168.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,320.531,736.0059.8 %5.0667.1732.5595.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,844.534,227.00-9.9 %0.0489.493,296.50-573.5 %0.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 74,220.9046,036.0038.0 %5.0447.45165.2063.1 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 11,842.985,836.0050.7 %5.0622.48239.5061.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,577.801.0099.9 %5.0990.440.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,462.771,475.6057.4 %5.058.6850.8913.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,270.55545.0083.3 %5.0876.349.5098.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,593.96451.0082.6 %5.0667.17209.9568.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,409.052,626.0023.0 %5.0562.24306.2045.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,925.001,597.0073.0 %5.01,149.222.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,197.273,940.0624.2 %5.01,028.4743.7095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,529.582,461.03-60.9 %0.0563.97937.65-66.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,855.032,336.0039.4 %5.01,123.55313.9672.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน0.001.000.0 %0.00.0037.100.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,341.38944.0071.7 %5.0914.37189.4279.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,623.10805.0069.3 %5.0554.86104.8181.1 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,366.621,603.0063.3 %5.0320.05145.8554.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23,414.3015,213.5335.0 %5.0811.76576.0529.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน618.71603.002.5 %1.0629.13221.1164.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,152.791,004.0068.2 %5.0857.33344.9859.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,552.58460.0082.0 %5.0648.15166.5374.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,469.392,859.0655.8 %5.01,028.47228.4877.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,167.32887.0072.0 %5.0876.3460.4493.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,329.691.00100.0 %5.0403.402.8599.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 120,639.0710,435.5149.4 %5.02,104.22224.2089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 223,632.8413,785.9241.7 %5.02,237.48224.0190.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,232.632,842.60-130.6 %0.0216.26219.80-1.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง17,063.376,353.0062.8 %5.01,201.90405.2166.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,000.6410,248.22-104.9 %0.01,199.121,711.59-42.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,285.121,879.0042.8 %5.0876.34217.0875.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,697.01292.0089.2 %5.0572.09143.3474.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน27,544.558,805.0168.0 %5.04,180.413,954.915.4 %2.5
รวม 394,574 215,867 45.29 % 42,154 20,218 52.04 %