จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,425.75716.0079.1 %5.0206.94227.34-9.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,578.504,176.7060.5 %5.070.3649.2930.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,319.1112,438.29-1.0 %0.084.4956.8832.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์6,326.7212,842.00-103.0 %0.01,223.75327.2573.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,175.571,710.0046.2 %5.0748.3517.6897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์81,266.7237,392.5854.0 %5.04,608.592,530.2145.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,658.812,339.1336.1 %5.0560.93535.504.5 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,266.05519.0084.1 %5.0495.80190.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,893.93564.0080.5 %5.0432.00247.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,893.86465.0083.9 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,334.562,289.1431.4 %5.0327.61114.8964.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,603.551,848.0059.9 %5.01,147.681,102.134.0 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,072.791,333.0056.6 %5.0370.14149.7359.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,249.43948.0070.8 %5.0767.36203.6973.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,489.202,677.0058.7 %5.01,851.272,614.55-41.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,681.313,720.0034.5 %5.02,058.061,610.3521.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,956.275,449.00-84.3 %0.0667.71871.76-30.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,155.584,430.0014.1 %5.01,492.931,147.8923.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,910.574,428.009.8 %4.51,006.38202.9179.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,672.3622,368.00-91.6 %0.01,775.21323.0981.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,146.487,948.112.4 %1.02,635.00499.6081.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,989.522,591.9035.0 %5.0919.48354.9261.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)75,245.167,252.0090.4 %5.04,619.901,030.5177.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)15,177.4710,434.7031.2 %5.05,269.591,936.1963.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,074.22989.0075.7 %5.04,562.4580.3298.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,498.911,092.0068.8 %5.0772.54281.0063.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,677.813,685.80-0.2 %0.0957.52401.6358.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,496.1032,299.00-330.9 %0.01,908.322,681.70-40.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,841.257,539.0041.3 %5.03,890.83313.4791.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,696.928,893.00-2.3 %0.02,535.851,371.1345.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,646.8114,244.61-86.3 %0.01,597.71118.3792.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์6,276.921,684.0073.2 %5.01,052.59376.9564.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,871.112,711.21-44.9 %0.0995.54492.8450.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์6,547.813,581.0045.3 %5.01,394.88538.7761.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,706.823,707.0021.2 %5.01,280.80717.6544.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,167.993,619.0013.2 %5.0862.4526.4796.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์444,213.8823,796.0794.6 %5.0891.32768.4513.8 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์58,213.1212,742.0078.1 %5.0721.91164.5177.2 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 91,226.9684,081.007.8 %3.51,480.00991.9033.0 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 14,325.5514,069.001.8 %0.5621.92990.77-59.3 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,843.055,171.61-81.9 %0.0351.952.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,645.751,189.0055.1 %5.0371.29169.0654.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,821.363,847.0020.2 %5.0938.51238.9374.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,291.4319,202.0032.1 %5.01,609.45225.4986.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,406.242,071.0039.2 %5.01,129.19351.5968.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,792.207,444.98-96.3 %0.01,381.39755.9045.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,521.132,128.3439.6 %5.0862.43129.4185.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์26,025.566,545.0074.9 %5.01,204.76471.9160.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,364.744,818.00-43.2 %0.0843.41437.4148.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3113,206.5815,091.3386.7 %5.01,702.34686.8159.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 121,336.1528,736.94-34.7 %0.01,328.32603.0554.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 223,566.1578,241.34-232.0 %0.01,478.61673.5554.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)31,428.0515,495.2550.7 %5.03,951.97549.9486.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,655.714,594.0840.0 %5.0273.40403.31-47.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย16,008.879,552.0040.3 %5.0817.29361.0055.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์85,062.899,584.2588.7 %5.0865.45393.3054.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์82,043.6659,858.0027.0 %5.01,737.41680.1760.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,142.3210,097.9959.8 %5.01,050.67376.4564.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์52,234.2545,791.0012.3 %5.01,107.721,138.42-2.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์30,191.9126,468.0012.3 %5.0950.011,894.86-99.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,032.6119,257.71-47.8 %0.02,233.771,931.1213.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,900.7523,905.59-119.3 %0.03,757.972,366.1537.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 27,951.0223,232.0016.9 %5.01,224.70463.6262.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,585.321,957.0045.4 %5.0754.66269.8064.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์170,742.5685,509.0049.9 %5.02,087.831,173.3743.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,840.313,489.019.1 %4.5995.55396.9860.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,231.671,667.0048.4 %5.0615.23273.8655.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์47,782.6545,883.004.0 %2.04,869.741,431.0270.6 %5.0
รวม 1,810,626 930,440 48.61 % 99,721 45,699 54.17 %