จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,444.42927.0062.1 %5.0452.8354.1188.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,894.872,380.4638.9 %5.0681.0226.4096.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,202.691,600.0050.0 %5.0681.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี24,640.8713,272.0046.1 %5.02,356.99666.9771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,662.83670.0081.7 %5.0524.0977.8185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,799.42585.0084.6 %5.0245.1227.5588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,529.44397.0091.2 %5.0236.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,597.57838.0085.0 %5.0240.5447.1980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน6,378.60349.0094.5 %5.0159.4812.6592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์6,107.39455.0092.6 %5.0197.0333.2583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,612.57382.0089.4 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,553.39804.0082.3 %5.0346.9334.4990.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,665.775,728.8014.1 %5.01,004.29712.6329.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,656.702,969.0055.4 %5.0947.24944.600.3 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,246.61794.0075.5 %5.01,009.44599.6140.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี3,168.24853.0073.1 %5.0642.96550.2314.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,811.691,810.0076.8 %5.01,917.051,045.0045.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี34,649.124,335.1887.5 %5.0689.861,608.00-133.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,541.383,244.9928.5 %5.01,194.441,063.2711.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,779.712,548.0062.4 %5.0897.91121.0686.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,183.849,394.00-2.3 %0.01,311.37179.6786.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,552.882,041.0068.9 %5.0795.60393.4850.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,152.661,538.0063.0 %5.0776.0973.5690.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,162.70752.0081.9 %5.0604.95326.8746.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,568.603,130.1831.5 %5.0985.2453.4894.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,248.093,880.0053.0 %5.01,275.602,001.31-56.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,870.983,520.0040.0 %5.01,099.37664.5739.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,168.342,000.0052.0 %5.0757.0883.0889.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,549.239,423.7810.7 %5.01,684.63101.9393.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,686.872,388.0081.2 %5.0757.08260.4965.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,978.612,642.0033.6 %5.0814.13430.9947.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,124.181,571.0049.7 %5.0700.0395.7286.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,538.351,838.1448.1 %5.0863.26473.5545.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,923.941,734.0040.7 %5.0547.9067.5187.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,257.971,924.0084.3 %5.01,017.43303.2570.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี29,258.0221,943.5725.0 %5.0712.30543.7623.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,270.14710.0078.3 %5.0733.8374.1689.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,224.521,035.0067.9 %5.0628.03238.0462.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,687.701,423.0090.9 %5.05,206.83295.3494.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,545.354,858.3612.4 %5.0852.16209.9575.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี4,107.552,590.0036.9 %5.0681.01125.5181.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,762.56273.3496.5 %5.01,289.53126.6090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 129,142.3312,890.6255.8 %5.02,043.99857.5958.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,675.8613,536.00-15.9 %0.01,596.131,487.886.8 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,807.774,161.0028.4 %5.0295.06118.2859.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี55,914.0527,752.0050.4 %5.01,118.25628.7743.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี30,977.5322,991.2025.8 %5.0727.091,294.53-78.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,079.246,686.4663.0 %5.0671.21253.6662.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,397.1716,760.90-35.2 %0.01,838.19990.5946.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,821.601,678.0065.2 %5.0845.14220.0074.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,125.961,254.0075.5 %5.0490.86475.003.2 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี19,513.8816,596.0015.0 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 504,222 249,858 50.45 % 52,660 22,744 56.81 %