จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,529.84709.0072.0 %5.0510.42109.6578.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,748.413,700.0062.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,030.112,034.0032.9 %5.0738.63170.3776.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,665.17162.0095.6 %5.0757.6474.0590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร10,674.7811,692.00-9.5 %0.02,583.18695.4073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,618.28841.0076.8 %5.0303.05135.3655.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,813.95337.8791.1 %5.0326.51222.9031.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,527.16913.0074.1 %5.0268.9584.8168.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,680.91453.0087.7 %5.0379.44100.7173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,825.832,126.0063.5 %5.0389.3253.8886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,501.67676.0085.0 %5.0341.83174.7348.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,575.411,147.0074.9 %5.0410.4674.1081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,767.40434.0088.5 %5.0253.3150.1880.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,485.656,414.00-43.0 %0.01,271.071,121.0011.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,797.871,899.0050.0 %5.01,023.87351.7265.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,135.651,872.0040.3 %5.0776.65111.4785.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 435,772.7331,451.0912.1 %5.06,784.403,765.8044.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,500.53892.0064.3 %5.0225.71375.83-66.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,440.542,460.0054.8 %5.01,315.16617.5053.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,511.143,643.00-45.1 %0.0600.69868.04-44.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,275.952,100.0060.2 %5.01,575.321,662.98-5.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,641.953,835.7117.4 %5.01,290.09644.8550.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,946.6516,500.00-38.1 %0.05,808.10285.4895.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,823.161,056.0072.4 %5.01,123.6566.5094.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,247.40419.0081.4 %5.068.9244.4435.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,376.13518.0084.7 %5.0871.7426.8096.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,813.33601.0078.6 %5.0662.56310.4553.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,311.033,103.006.3 %3.0525.40396.0624.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,254.337,800.00-48.4 %0.01,271.07669.7047.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,865.774,580.00-18.5 %0.01,042.88712.5031.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,488.01631.5381.9 %5.0833.71180.1878.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร17,570.5220,940.35-19.2 %0.02,088.76348.5483.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,046.1215,343.01-2.0 %0.02,200.392,039.107.3 %3.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,247.852,463.0079.9 %5.0776.66684.0011.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,240.441,980.0038.9 %5.0814.70446.5045.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,099.072,417.0041.0 %5.01,080.91582.5946.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,135.591,516.1263.3 %5.01,118.94388.8365.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,354.402,850.0055.1 %5.0719.6171.2590.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,998.802,314.0080.7 %5.0795.67418.8247.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 59,029.1540,500.0031.4 %5.01,089.11668.0038.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,518.481,112.0055.8 %5.0548.4754.6490.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,391.741,850.0045.5 %5.0814.69136.5883.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,254.681,351.0058.5 %5.0605.51142.9476.4 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,916.644,328.5012.0 %5.01,156.97448.2661.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,088.001,548.0049.9 %5.0757.63142.5081.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,754.224,800.50-1.0 %0.0947.80282.5570.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 114,260.8414,609.97-2.4 %0.01,626.15343.5278.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)26,656.739,073.4766.0 %5.02,814.24744.8873.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,747.0013,424.00-14.3 %0.01,776.861,171.3034.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร898.11750.0016.5 %5.0235.7198.1058.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร77,692.7545,100.0042.0 %5.01,510.61729.4051.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร34,489.618,578.0075.1 %5.0814.65503.5038.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,012.701,100.0095.8 %5.0835.56305.0063.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร25,022.771,600.0093.6 %5.0906.09351.5061.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร20,464.7417,031.5516.8 %5.01,876.351,564.4916.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,079.411,224.6860.2 %5.0757.64433.4842.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,229.845,212.8269.7 %5.02,268.841,647.3027.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,604.911,145.0056.0 %5.0586.50166.8071.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,556.508,381.3059.2 %5.08,831.551,781.2579.8 %5.0
รวม 607,008 347,544 42.74 % 74,690 30,853 58.69 %