จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,636.17665.0074.8 %5.0379.34143.7562.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,677.115,388.66-15.2 %0.0949.86170.0782.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,088.217,351.39-138.0 %0.0940.0334.2096.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,993.431,908.0036.3 %5.0550.4468.5287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา117,351.0120,070.00-15.7 %0.02,736.40618.9977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา229,205.0417,976.0038.4 %5.04,304.08772.0182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,063.00651.0084.0 %5.0305.2250.7183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,623.65716.0080.2 %5.0148.7869.0253.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,430.062,822.0056.1 %5.0321.8926.6891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา6,200.182,461.0060.3 %5.0262.7961.6576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,847.40950.0075.3 %5.0370.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,412.36454.0086.7 %5.0173.0255.7167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน5,041.671,285.0074.5 %5.0322.8557.3182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,531.78327.0092.8 %5.0193.3975.2661.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,394.02558.0083.6 %5.0198.104.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,682.65642.0082.6 %5.0250.6940.6483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,257.04232.0094.6 %5.0186.6553.2171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,687.86916.0080.5 %5.0222.2869.3768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,514.76379.0089.2 %5.0259.4269.6073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,512.95464.0086.8 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,636.771,840.0060.3 %5.0223.2388.2560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,680.36650.0082.3 %5.0206.5762.1869.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,266.767,015.54-64.4 %0.0947.99615.8335.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,013.213,295.0017.9 %5.0649.091,111.46-71.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,478.772,112.0039.3 %5.0550.48142.7874.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,146.501,899.0054.2 %5.0892.77525.6441.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,331.462,140.0035.8 %5.0588.48342.5441.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,742.601,919.0048.7 %5.0855.77472.7244.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,378.341,423.0057.9 %5.0474.42396.1216.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,000.523,558.0028.8 %5.01,327.64564.7757.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,707.4211,742.78-0.3 %0.02,126.461,378.7335.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,104.782,656.5935.3 %5.01,216.001,116.228.2 %4.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,830.942,123.0044.6 %5.0816.71331.5559.4 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,410.9721.7399.5 %5.01,337.50110.2091.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,969.6226,733.00-347.8 %0.01,368.17225.9483.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,958.123,389.0014.4 %5.0892.76339.9861.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,490.941,124.0067.8 %5.0730.0455.4192.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,027.721,874.0053.5 %5.0524.01355.9232.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,868.073,519.009.0 %4.5744.8551.1493.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,295.852,888.0045.5 %5.01,330.14327.5175.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,816.586,749.00-16.0 %0.01,082.93930.3914.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,706.703,689.0045.0 %5.01,063.88256.0775.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,485.1610,563.94-24.5 %0.01,801.9369.0296.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,194.954,490.0063.2 %5.0702.60604.0014.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,316.415,612.00-30.0 %0.0797.68336.8157.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,803.425,201.0033.3 %5.01,292.09154.0988.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,052.672,203.7156.4 %5.01,254.04538.9757.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,208.385,125.00-21.8 %0.0683.6450.7592.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,504.036,647.0021.8 %5.0369.77254.9331.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,626.9111,352.0016.7 %5.0514.96170.8466.8 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,477.1975,014.0011.2 %5.01,188.781,292.25-8.7 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 35,637.2625,603.0228.2 %5.0607.2996.2084.2 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 47,307.9431,582.8133.2 %5.0604.44245.5359.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 43,911.4459,153.12-34.7 %0.0657.22459.8830.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,637.34991.0062.4 %5.0263.48140.7046.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,454.09963.0078.4 %5.0887.8534.3196.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,698.402,850.0039.3 %5.0721.59205.9371.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,609.971.00100.0 %5.01,596.360.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,600.790.000.0 %0.5778.79171.7278.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา28,013.786,879.9075.4 %5.01,360.08735.0046.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,509.8717,638.20-0.7 %0.05,190.39260.0595.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา22,119.262,385.1789.2 %5.0752.5582.1989.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 234,873.1016,713.2152.1 %5.02,325.29720.7569.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,238.6614,201.66-26.4 %0.02,078.50890.6957.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,132.383,635.0040.7 %5.0251.71562.51-123.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 10,003.2620,152.25-101.5 %0.0500.70570.00-13.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 26,558.708,264.0568.9 %5.0471.93275.8341.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 70,435.2711,289.0084.0 %5.0530.00774.41-46.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา76,528.9669,576.009.1 %4.51,417.802,413.61-70.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา11,415.5616,056.68-40.7 %0.0447.52705.00-57.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา156,080.6620,229.9987.0 %5.0523.85360.7831.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,384.4821,900.0010.2 %5.0601.37439.9826.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 87,803.7727,886.1668.2 %5.0647.90410.0736.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา54,095.3419,619.9063.7 %5.09,750.231,580.2983.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,538.501,573.0055.5 %5.0702.611,074.45-52.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,963.211,564.0060.5 %5.0436.39144.3066.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40,929.0222,469.5645.1 %5.03,081.532,516.5718.3 %5.0
รวม 1,202,563 707,963 41.13 % 78,965 31,588 60.00 %