จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,392.03534.0077.7 %5.0635.0354.9491.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,305.159,086.0059.3 %5.067.0367.48-0.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด22,718.6927,833.65-22.5 %0.086.2560.8929.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก9,801.2410,744.58-9.6 %0.055.1933.8638.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,128.032,391.0023.6 %5.0901.25457.4749.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,559.381,935.0045.6 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,304.8010,168.0047.3 %5.02,802.851,132.9659.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด15,862.2517,627.30-11.1 %0.02,573.22901.3065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,020.172,298.0061.8 %5.01,186.491,526.65-28.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,974.782,815.0029.2 %5.01,205.51386.6067.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,125.011,588.0049.2 %5.0901.25320.0364.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,090.181,210.0060.8 %5.0882.23743.3915.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,712.422,754.0025.8 %5.01,167.48966.1517.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,291.502,286.200.2 %0.5586.96312.5546.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,469.265,004.008.5 %4.01,604.85647.9659.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,719.353,616.922.8 %1.01,072.40236.6877.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,086.6210,339.0021.0 %5.0953.40214.5077.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก22,847.243,868.5083.1 %5.0176.3019.0089.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด73,857.7493,238.00-26.2 %0.01,160.21507.5056.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,790.511,666.0056.0 %5.01,148.46896.1922.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,251.858,662.1046.7 %5.05,314.29485.1690.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,441.69671.0080.5 %5.097.2370.3427.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,859.14450.0075.8 %5.038.1725.7032.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,859.14172.0090.7 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,050.23946.0069.0 %5.0977.3357.9594.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,838.53440.0084.5 %5.0806.17138.8382.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,715.353,202.2313.8 %5.01,110.43451.7459.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก12,081.6620,785.00-72.0 %0.01,795.012,517.60-40.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก8,228.756,377.0022.5 %5.02,137.29401.9581.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,339.251,579.0052.7 %5.0939.29195.6579.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก99,232.457,229.6692.7 %5.04,632.41185.7396.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,559.392,602.0026.9 %5.0958.29565.0941.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,227.363,237.4838.1 %5.01,091.41383.9364.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,301.471,423.0056.9 %5.0920.23339.4063.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,032.831,438.2052.6 %5.0649.14288.3955.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,476.272,406.6030.8 %5.0825.1971.5791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,325.051,929.0073.7 %5.0409.33761.70-86.1 %0.0
เรือนจำกลางตาก 36,261.2638,746.40-6.9 %0.01,061.83564.9846.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,785.35683.0075.5 %5.0692.07190.7772.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,731.274,200.0037.6 %5.01,890.06524.4072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,960.23875.0070.4 %5.0553.34490.8611.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,724.394,813.38-1.9 %0.01,015.35463.0954.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,371.703,864.50-14.6 %0.0977.31243.2075.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก25,109.044,722.0081.2 %5.08,697.82482.7594.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 133,284.4813,598.2259.1 %5.01,856.79527.5071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 34,653.1311,586.6066.6 %5.02,759.32570.7579.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก9,239.305,405.8441.5 %5.0387.26345.8710.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,459.035,552.4025.6 %5.0450.15975.64-116.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก43,808.1814,648.0066.6 %5.01,276.73790.8838.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด41,992.1217,008.0059.5 %5.01,165.6383.1392.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก27,421.6721,078.0023.1 %5.01,170.981,432.78-22.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก17,825.8917,205.403.5 %1.51,306.092,174.40-66.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,055.973,005.6125.9 %5.01,243.53912.5426.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,535.90518.0079.6 %5.0692.08201.4070.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก46,466.6217,888.0061.5 %5.06,433.734,248.0034.0 %5.0
รวม 776,562 459,952 40.77 % 76,505 31,654 58.63 %