จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,138.65835.0073.4 %5.0520.4633.8593.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,111.544,992.4045.2 %5.054.6197.10-77.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,033.361,594.0047.5 %5.0653.5864.8990.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,182.341,766.0044.5 %5.0653.5847.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย17,090.8410,811.0036.7 %5.01,965.01579.1470.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,817.38635.0083.4 %5.0345.9493.4073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,819.89373.0090.2 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,642.431,111.0080.3 %5.0328.1464.4080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,454.97911.0079.6 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,868.65861.0077.7 %5.0468.5138.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,246.89759.0082.1 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,757.931,811.0061.9 %5.0250.20124.2650.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,059.92967.0076.2 %5.0239.6080.7566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,833.41621.0083.8 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย8,273.777,389.4010.7 %5.01,395.201,644.85-17.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,370.683,390.5022.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,163.012,022.0051.4 %5.01,071.25454.9057.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,166.651,325.0058.2 %5.0748.66396.4747.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,878.05470.0083.7 %5.0634.56196.1169.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,487.453,910.0047.8 %5.02,326.991,684.2127.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,239.312,948.12-31.7 %0.0527.01472.0910.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,964.703,096.0021.9 %5.01,128.98459.6159.3 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,756.763,041.00-10.3 %0.0387.36121.0368.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,669.5112,075.00-113.0 %0.01,186.0382.0593.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,363.441,054.0068.7 %5.0767.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย2,707.89323.0088.1 %5.065.8867.42-2.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,513.86852.0075.8 %5.0418.3554.1787.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,276.64348.0089.4 %5.0748.66134.5582.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,375.602,950.8012.6 %5.0786.69357.6954.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,907.4130,932.00-423.6 %0.01,224.061,742.74-42.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,199.595,814.00-164.3 %0.0795.81410.0248.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,097.512,126.0058.3 %5.0805.71447.6444.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,806.4613,902.22-189.2 %0.01,090.95100.8090.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,986.49583.0085.4 %5.0786.69871.91-10.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,430.204,772.87-39.1 %0.0843.74498.7740.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,619.633,809.0017.5 %5.01,281.11735.3642.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,175.411,859.0064.1 %5.0583.83246.5057.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,819.391,838.0034.8 %5.0615.5550.2491.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,797.641,717.0085.4 %5.0729.64252.4965.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,025.0324,261.7221.8 %5.0700.25495.9029.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,731.75990.0063.8 %5.0501.4577.7584.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,408.983,651.8017.2 %5.0767.68371.6751.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,951.081,176.9060.1 %5.0615.55225.1563.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,940.744,004.10-1.6 %0.0900.79576.4336.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,062.983,384.00-10.5 %0.0653.58195.6170.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,700.863,914.7031.3 %5.01,669.40837.9049.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,237.244,344.40-34.2 %0.0729.64110.4984.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 235,802.1816,336.3254.4 %5.02,100.10542.5474.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 114,558.7218,895.29-29.8 %0.01,997.67775.6161.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)9,048.798,730.623.5 %1.53,667.67625.5582.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,892.654,660.00-146.2 %0.0218.99391.99-79.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย26,239.1215,056.0042.6 %5.0787.68449.8842.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย62,385.4434,280.0045.1 %5.01,222.30749.0038.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย23,948.3116,291.9032.0 %5.0905.471,320.00-45.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย23,899.455,052.0078.9 %5.0659.25452.1931.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย15,947.386,304.6060.5 %5.0825.75240.3670.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง70,136.539,888.0085.9 %5.0730.56483.4533.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,937.6615,014.36-89.2 %0.01,413.231,038.8726.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,168.792,868.809.5 %4.5786.69385.1051.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,442.37955.0072.3 %5.0501.452.8599.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย31,234.1414,612.0053.2 %5.04,482.133,643.9218.7 %5.0
รวม 571,805 355,268 37.87 % 54,359 27,217 49.93 %