จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,939.82775.0080.3 %5.0141.74103.2727.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4719,048.946,319.2999.1 %5.03,446.18369.6589.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก25,390.9521,925.7713.6 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก239,618.6118,957.8692.1 %5.0286.73205.0228.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,540.8024,837.006.4 %3.069.62235.82-238.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,007.566,855.93-71.1 %0.01,088.52188.0482.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,231.411,990.0038.4 %5.0513.45170.9466.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,558.952,536.740.9 %0.5556.08156.9671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 714,578.8030,056.00-106.2 %0.04,019.43248.5093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก52,928.4131,131.0041.2 %5.03,617.661,231.1166.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,990.849,081.10-51.6 %0.02,547.051,197.6453.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,082.207,712.524.6 %2.01,659.001,174.9329.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,622.382,508.2845.7 %5.0304.26171.3743.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,037.621,659.0058.9 %5.01,088.51782.8028.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,664.812,067.0043.6 %5.0496.48298.9739.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,122.6998,360.50-414.4 %0.06,745.454,561.1032.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,184.021,594.0069.3 %5.01,886.41720.0661.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,009.55853.0071.7 %5.0784.25345.1056.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,072.495,337.74-5.2 %0.02,166.09889.8458.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,279.113,803.0028.0 %5.01,620.971,596.081.5 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,049.243,062.0039.4 %5.01,525.88143.1090.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 34,875.4123,980.8431.2 %5.02,206.89844.3961.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,080.854,230.00-103.3 %0.0378.75628.03-65.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,361.905,291.001.3 %0.51,563.92960.2138.6 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,941.922,043.0048.2 %5.01,088.52677.6337.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,375.042,858.0034.7 %5.01,849.172,436.08-31.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก15,925.2023,432.06-47.1 %0.01,922.77418.7978.2 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก370,795.75209,259.0343.6 %5.0835.39935.90-12.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 15,386.3517,027.00-10.7 %0.04,619.173,097.2532.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,706.533,535.324.6 %2.0898.36311.6165.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,658.415,129.1640.8 %5.01,469.0492.1593.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,342.6115,879.008.4 %4.06,329.512,823.8355.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,619.5211,216.00-5.6 %0.03,955.83207.1094.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,262.941,194.0077.3 %5.092.5335.5661.6 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก763,907.194,797.0099.4 %5.0249.2018.7392.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,211.01688.0078.6 %5.0860.321.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,125.57660.0078.9 %5.0651.14455.6030.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,084.295,379.00-31.7 %0.0833.17295.0464.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ38,187.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,769.70ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,125.774,489.00-8.8 %0.0804.96859.94-6.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,714.481,550.0072.9 %5.0483.67246.1949.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,699.6116,523.44-114.6 %0.02,039.32172.7891.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,443.329,456.4034.5 %5.02,322.25911.0560.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก11,744.602,425.0079.4 %5.0803.29602.8425.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,005.023,948.001.4 %0.51,088.51856.9021.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,046.542,375.0041.3 %5.01,107.54455.6058.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,785.762,922.3038.9 %5.01,126.56328.3470.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,613.974,202.308.9 %4.0955.4052.2294.5 %5.0
สพ.พิษณุโลก27,725.237,057.0074.5 %5.0548.04491.1510.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 70,708.8049,061.0030.6 %5.01,359.09888.5834.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,571.2919,565.4929.0 %5.0859.94623.7927.5 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 72,531.38101,721.00-40.2 %0.01,534.241,011.5034.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,008.4314,497.009.4 %4.53,180.511,323.3158.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,731.04440.0083.9 %5.0632.14197.4568.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,610.222,260.0037.4 %5.0955.40430.2855.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,296.7215,204.0031.8 %5.01,980.36893.7554.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,263.301,306.0060.0 %5.0727.20364.2949.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,124.664,200.0041.0 %5.01,487.84397.7473.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,160.611,249.0060.5 %5.0964.22123.3687.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,236.882,736.0035.4 %5.0879.33169.3380.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,727.6111,732.5533.8 %5.03,319.20892.3673.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 237,317.5116,652.0155.4 %5.02,593.38456.1982.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 161,226.4513,955.0077.2 %5.01,162.52489.8757.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,826.6612,563.2060.5 %5.02,011.75206.0989.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 783,659.015,150.6293.8 %5.0341.73534.72-56.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล32,585.1610,453.5667.9 %5.0308.991,128.41-265.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก28,077.391,676.3494.0 %5.0963.91531.9344.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก81,671.1656,642.6730.6 %5.01,776.71109.7793.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว23,875.0012,616.0047.2 %5.0887.71144.7583.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก130,265.9332,936.4874.7 %5.01,033.2332.7196.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก420,918.9718,538.9995.6 %5.05,402.97959.1182.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย54,824.98120.2399.8 %5.01,043.99264.0074.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,466.1938,622.00-109.1 %0.02,402.751,975.4017.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,150.0023,078.00-152.2 %0.03,009.14116.3296.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,633.5619,733.92-0.5 %0.02,429.67460.1181.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,067.501,221.0060.2 %5.01,257.35205.0683.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก33,711.9912,977.9861.5 %5.02,070.53607.3370.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,374.012,822.0016.4 %5.0860.33524.2939.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,500.047,492.00-66.5 %0.01,136.4652.7995.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,285.84550.0075.9 %5.01,272.3517.6298.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,778.69755.0072.8 %5.0445.56204.4854.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,551.5044,344.6022.9 %5.011,492.798,242.9428.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก60,914.1619,476.0068.0 %5.012,221.423,986.1567.4 %5.0
รวม 3,975,177 1,249,319 68.57 % 149,761 62,576 58.22 %