จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร4,087.751,976.0051.7 %5.0466.46136.4070.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,410.401,918.0043.8 %5.0543.730.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,408.781,619.0052.5 %5.0412.9565.5384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร28,045.4315,846.0043.5 %5.02,710.35359.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,419.25469.0086.3 %5.0242.7685.2564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,442.97583.0086.9 %5.0178.6686.3651.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,631.64905.0075.1 %5.0333.26100.2969.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,445.111,047.0069.6 %5.0201.3385.0257.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,586.21544.0090.3 %5.0221.1753.1976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,000.891.00100.0 %5.0219.9852.2576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,642.781,330.0063.5 %5.0273.3198.8763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,777.991,104.0076.9 %5.0368.7799.3573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,606.66665.0081.6 %5.0222.3885.5061.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,591.502,642.0042.5 %5.01,017.93931.508.5 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,864.862,781.0028.0 %5.0633.11884.56-39.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,545.521,783.0049.7 %5.0656.62134.8079.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,867.471,209.0057.8 %5.0313.32623.28-98.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,062.542,440.0051.8 %5.01,412.64970.9831.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,464.263,404.00-38.1 %0.0515.23950.00-84.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,990.27935.0081.3 %5.01,151.04904.0621.5 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,372.622,255.0033.1 %5.0760.4767.1391.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,359.4110,271.00-39.6 %0.01,271.14231.3381.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,451.621,053.0069.5 %5.0441.730.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,351.15259.0080.8 %5.046.2523.6548.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,261.601,119.0065.7 %5.0732.6962.1891.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร4,445.54727.0083.6 %5.0580.56461.8820.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,051.152,895.0028.5 %5.0770.72469.7339.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร14,855.842,315.0084.4 %5.01,284.151,958.48-52.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,327.605,910.006.6 %3.01,246.12703.4043.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,799.222,124.0044.1 %5.0732.69315.7956.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,547.3312,447.24-90.1 %0.01,417.2686.7493.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,579.122,679.0125.1 %5.0618.59324.9347.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,755.132,787.2025.8 %5.0865.80295.0065.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,728.453,447.0027.1 %5.01,074.97819.1123.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,163.831,177.0071.7 %5.0865.80514.3240.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,371.003,977.00-18.0 %0.0580.5685.3185.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,930.212,131.0082.1 %5.0713.67435.1039.0 %5.0
รจจ.พิจิตร 40,320.4927,879.2430.9 %5.0742.81437.4541.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร3,043.931,119.0063.2 %5.0447.45168.8862.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,739.641,614.1556.8 %5.0656.62280.4157.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,589.78921.9092.0 %5.0504.49334.8333.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,497.065,438.84-20.9 %0.0884.81420.2452.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,599.243,330.007.5 %3.5789.7619.0497.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร5,131.696,126.96-19.4 %0.0789.73493.5037.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 125,491.8614,412.0143.5 %5.01,197.96228.9580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,961.5110,652.3766.7 %5.01,305.66543.5558.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร610.403,849.80-530.7 %0.0206.73447.66-116.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร163,496.78226,349.00-38.4 %0.0887.76497.1744.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร42,072.689,435.4377.6 %5.0601.70585.422.7 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,670.4915,315.0137.9 %5.0740.56569.2023.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร6,652.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0670.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,970.842,455.0017.4 %5.0618.62104.1983.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,443.376,197.99-13.9 %0.01,494.52420.1471.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,674.10476.0082.2 %5.0492.42243.1150.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร19,610.0118,207.007.2 %3.53,499.353,820.73-9.2 %0.0
รวม 584,167 454,554 22.19 % 41,959 23,177 44.76 %