จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,518.90666.0081.1 %5.0533.82139.6973.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,266.084,810.9048.1 %5.0144.3778.1145.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์22,525.2414,322.6836.4 %5.081.95114.00-39.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,607.083,379.8026.6 %5.0895.13196.2978.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,046.551,812.0040.5 %5.0819.4246.0494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,175.769,468.0033.2 %5.02,929.83911.1668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,214.60756.0082.1 %5.0345.3316.5595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,610.46628.0082.6 %5.0523.3786.4183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.48100.2379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,879.25122.0096.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,270.28116.0097.8 %5.0344.59102.1070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,873.93676.0082.6 %5.0329.695.5998.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,210.85617.0085.3 %5.0387.3754.3986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,418.71990.0077.6 %5.0326.8288.2773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,837.091,157.0069.8 %5.0385.2483.7778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,960.87917.0076.8 %5.0285.9253.0581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,143.75794.0080.8 %5.0416.3534.0991.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,029.384,525.0025.0 %5.01,427.57566.8560.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,486.983,352.2338.9 %5.01,218.40586.6051.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,077.641,458.0052.6 %5.0838.08215.1874.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,986.33717.0082.0 %5.0704.97289.7558.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์10,005.883,124.0068.8 %5.02,131.171,875.0512.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,191.092,883.00-31.6 %0.0517.10261.2249.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6,142.292,473.5659.7 %5.01,503.64475.1968.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,762.872,775.0041.7 %5.01,098.92489.0155.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์14,383.8012,431.0013.6 %5.01,373.23317.4476.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์78,854.1818,722.6076.3 %5.0678.74233.5065.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,478.8712,392.0014.4 %5.04,711.344,039.4014.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,933.041,525.8048.0 %5.0819.06260.3268.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,871.17989.0047.1 %5.075.5969.218.4 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,375.29956.0071.7 %5.0952.1733.9896.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,180.37700.0083.3 %5.0781.03317.5259.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,731.423,847.0018.7 %5.0952.17805.3515.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,776.483,589.3863.3 %5.01,637.111,097.1733.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,361.653,109.0642.0 %5.0815.20330.9659.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,721.831,679.0075.0 %5.01,161.71175.7584.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,887.1810,553.9424.0 %5.01,145.05114.9590.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,516.122,602.0077.4 %5.0723.98186.1574.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,763.753,184.0033.2 %5.0990.21364.4863.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,921.694,921.0028.9 %5.01,902.97927.7551.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,098.111,570.8077.9 %5.0990.20125.9187.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์4,304.002,852.0033.7 %5.0598.2568.0888.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์12,138.132,937.0075.8 %5.02,388.70557.6576.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์58,362.9737,503.8835.7 %5.01,263.83991.8721.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,710.571,044.0061.5 %5.0609.89199.0767.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,032.662,479.2150.7 %5.0890.71328.7563.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,344.731,833.0045.2 %5.0724.34358.9150.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,301.993,025.5842.9 %5.0997.00355.0364.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,603.261,184.0074.3 %5.0933.16304.6567.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,846.8010,500.0037.7 %5.05,363.89372.9193.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 125,227.0418,234.0027.7 %5.01,596.33617.5061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 229,121.5013,670.0053.1 %5.01,787.60599.4566.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 340,796.5710,773.7173.6 %5.01,836.37976.0246.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)32,454.747,816.8075.9 %5.02,723.46578.4578.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,755.374,230.0011.0 %5.0335.34446.02-33.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์37,465.362,535.0093.2 %5.0341.43384.75-12.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,808.4513,848.0064.3 %5.0834.57487.4541.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,311.6815,756.0035.2 %5.01,100.50464.6757.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน44,774.3816,000.0064.3 %5.0944.67799.9015.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์221,461.4533,522.4584.9 %5.01,824.67930.4349.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์27,387.8126,380.803.7 %1.51,115.851,790.00-60.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์10,435.6119,909.88-90.8 %0.02,619.002,657.15-1.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,056.502,563.0036.8 %5.0895.48876.852.1 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,630.96823.0068.7 %5.0666.93123.0981.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,883.968,535.1469.4 %5.06,012.144,042.2532.8 %5.0
รวม 1,015,313 403,269 60.28 % 76,782 35,579 53.66 %