จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,925.58331.0088.7 %5.0426.2998.8076.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,795.256,639.9051.9 %5.049.3253.48-8.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี9,121.097,034.9422.9 %5.0825.62237.5071.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,053.802,114.0030.8 %5.0692.51107.2584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี29,059.9424,792.0014.7 %5.02,963.97735.5675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,560.481,643.0064.0 %5.0312.5650.9583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,028.391,544.0061.7 %5.0393.76117.8070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,688.00528.0085.7 %5.0886.840.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,700.07849.0077.1 %5.0314.2351.6583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,792.05717.0081.1 %5.0264.5157.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,205.22467.0091.0 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,680.46458.0087.6 %5.0476.60114.9575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,903.71545.0086.0 %5.0284.3147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม6,118.741,021.0083.3 %5.0377.3157.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,756.024,736.1645.9 %5.01,605.27823.7648.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,763.141,613.0066.1 %5.0901.69531.9841.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,040.00599.0080.3 %5.0691.45226.1967.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,492.851,367.0060.9 %5.0445.30149.0366.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,357.124,880.008.9 %4.01,529.201,029.2432.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,630.597,939.01-19.7 %0.01,939.60339.8382.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,399.343,075.009.5 %4.5554.04575.70-3.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,797.223,513.5926.8 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,314.762,032.9461.7 %5.01,358.07573.1857.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,641.651,889.0048.1 %5.0844.64600.4028.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,115.1815,029.27-64.9 %0.01,472.53240.3583.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,359.946,754.18-26.0 %0.01,474.13712.9351.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,855.172,828.3626.6 %5.0939.72230.8575.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,089.4214,476.2910.0 %5.05,053.191,368.5872.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,708.4911,162.184.7 %2.04,410.081,772.7059.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,378.561,077.0075.4 %5.0787.58167.8178.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,289.502,980.819.4 %4.5616.45334.7345.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,631.703,921.9030.4 %5.01,013.73372.3863.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,348.2726,380.00-315.5 %0.01,681.342,715.59-61.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,445.661,314.0070.4 %5.0977.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,341.644,952.607.3 %3.5768.56195.2074.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,925.3612,606.55-15.4 %0.02,119.0848.4197.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,923.893,098.0074.0 %5.0692.50266.9761.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,529.812,843.0019.5 %5.0863.66199.5076.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,126.361,185.0076.9 %5.0958.74463.1151.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,982.521,454.0075.7 %5.01,510.20281.7581.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,773.313,665.882.8 %1.0749.5561.7591.8 %5.0
สพ.ราชบุรี52,978.1423,564.1755.5 %5.01,035.59196.5081.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี31,339.806,134.0080.4 %5.01,035.59999.953.4 %1.5
เรือนจำกลางราชบุรี 128,543.2151,167.5260.2 %5.01,673.411,860.00-11.2 %0.0
รจก.เขาบิน 131,410.50196,095.00-49.2 %0.01,400.111,575.39-12.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,412.73978.0059.5 %5.0445.30140.3068.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี32,003.6135,312.11-10.3 %0.01,832.47350.0080.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,294.283,259.5048.2 %5.0673.50375.0744.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,836.956,097.05-4.5 %0.0939.72418.0055.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,365.441,469.4056.3 %5.0768.5898.1687.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,785.942,903.0023.3 %5.01,032.73383.1562.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี35,805.1915,969.6655.4 %5.04,789.97396.9091.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,400.184,865.62-10.6 %0.01,081.17437.8059.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)8,897.918,706.002.2 %1.03,794.50467.5387.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 169,044.2821,719.8968.5 %5.01,615.09467.4071.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 262,274.119,490.0884.8 %5.0984.31422.1157.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,589.324,718.0015.6 %5.0332.3033.8689.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,054.0330,866.009.4 %4.5810.2474.0090.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ59,821.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ369.08ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม49,755.9526,526.3946.7 %5.01,054.08468.7555.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง13,958.524,317.0169.1 %5.067.83474.59-599.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,402.2014,033.00-23.1 %0.01,742.221,500.0513.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี47,123.909,436.6080.0 %5.018,025.5457.5999.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,030.201,346.0055.6 %5.01,215.39108.7791.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี181,758.6193,342.7148.6 %5.01,404.59228.8583.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,123.953,363.0018.5 %5.01,162.11480.0758.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบ594.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.88ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,616.7916,755.7434.6 %5.04,483.262,562.3642.8 %5.0
รวม 1,217,456 788,493 35.23 % 99,200 30,629 69.12 %