จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 73,399.3821,422.0070.8 %5.0262.29274.52-4.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,509.07861.0065.7 %5.0719.8153.6392.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี9,723.5312,590.83-29.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี17,476.6524,581.90-40.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.0451.1970.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี12,428.293,798.0069.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,673.522,515.0031.5 %5.0668.78190.0071.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,610.481,004.0072.2 %5.0928.9839.2495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,141.7319,537.82-21.0 %0.02,697.46986.0663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,664.41548.0085.0 %5.0914.8778.4991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,710.75674.0081.8 %5.0452.2285.4981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1976.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,243.991,571.0063.0 %5.0341.4783.3375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,717.20866.0076.7 %5.0250.1386.5965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,817.16741.0080.6 %5.0304.1967.5677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,862.34785.0079.7 %5.0415.5785.3679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,212.481,850.0056.1 %5.0340.2035.0989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,445.82561.0087.4 %5.0690.3991.9986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์5,124.20263.0094.9 %5.0454.7381.7082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,778.47539.0085.7 %5.0286.8477.7672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,654.82324.0091.1 %5.0357.7683.1976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,671.36826.0077.5 %5.0340.1284.5275.1 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,748.364,042.00-7.8 %0.01,868.89171.2290.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,083.847,073.300.1 %0.51,746.671,365.2821.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี5,148.102,614.0049.2 %5.01,043.0826.9297.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,033.431,925.0052.3 %5.01,749.31285.2883.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,100.611,321.0057.4 %5.0877.89112.5387.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13268,080.59254,731.005.0 %2.596,563.8757,766.3040.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,386.521,156.0065.9 %5.0833.76626.7124.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี7,181.704,043.0043.7 %5.02,214.531,329.4840.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,336.444,059.22-73.7 %0.0617.64364.3041.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,266.784,553.5527.3 %5.01,610.74883.5045.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,187.124,542.00-8.5 %0.0716.45392.9045.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,726.1516,274.00-142.0 %0.01,385.37181.9686.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,841.934,351.00-13.3 %0.0516.3634.1793.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,460.351,124.0067.5 %5.01,062.0964.3793.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,300.781,213.0063.3 %5.0909.97250.5172.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,837.604,712.00-22.8 %0.0677.95208.2969.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,149.042,676.0048.0 %5.01,632.43332.9179.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี7,076.626,404.709.5 %4.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,782.032,405.0036.4 %5.01,252.26305.6275.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,485.287,556.68-68.5 %0.01,314.52162.4287.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,471.632,575.0079.4 %5.01,080.96642.2040.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,950.783,775.704.4 %2.01,233.24430.6065.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,133.392,538.0038.6 %5.01,351.11210.2984.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,967.773,771.3724.1 %5.01,556.51331.8478.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,342.725,855.00-34.8 %0.0482.3250.8389.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,641.079,561.8224.4 %5.0593.54614.79-3.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี151,328.2844,746.9770.4 %5.01,569.58549.7765.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,007.981,200.0060.1 %5.0724.1691.2087.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี5,144.783,812.7625.9 %5.01,427.17366.1174.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,447.302,345.4932.0 %5.0902.43347.9861.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,417.434,822.2524.9 %5.0655.71311.2052.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,692.132,755.0025.4 %5.01,080.96133.9187.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี25,796.343,965.7684.6 %5.0959.47322.7966.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,555.926,906.0064.7 %5.06,455.10567.1591.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,968.143,419.0065.7 %5.0231.34386.75-67.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 216,586.9013,824.0016.7 %5.03,455.66653.0481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 418,722.8811,852.4036.7 %5.01,415.80891.1937.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,388.2664,170.02-174.4 %0.01,927.17563.1970.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,402.078,303.0027.2 %5.02,548.68583.3077.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี934.184,200.77-349.7 %0.0298.2934.4988.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี15,027.402,725.2981.9 %5.0379.06551.95-45.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,995.174,750.0066.1 %5.0981.2453.6094.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี36,346.0721,187.0041.7 %5.01,186.39198.5583.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี32,416.3924,120.9925.6 %5.01,209.08290.8175.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี54,822.4729,211.0046.7 %5.01,422.44528.9962.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี38,646.7939,269.00-1.6 %0.01,341.16729.3845.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี33,999.1418,500.0045.6 %5.01,159.71181.4584.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี42,214.1318,415.0056.4 %5.02,563.32821.4968.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,695.853,560.003.7 %1.51,138.16616.5545.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,889.0510,798.2236.1 %5.03,483.25849.4275.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี5,512.652,256.7559.1 %5.0871.93268.8269.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี27,633.7418,460.0033.2 %5.05,566.446,627.09-19.1 %0.0
รวม 1,206,178 830,289 31.16 % 180,815 87,278 51.73 %