จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 73,399.3821,422.0070.8 %5.0262.29274.52-4.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,509.07861.0065.7 %5.0719.810.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี9,723.530.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี17,476.6524,581.90-40.7 %0.069.990.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,610.481,004.0072.2 %5.0928.9839.2495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,141.7319,537.82-21.0 %0.02,697.46986.0663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1976.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,212.481,850.0056.1 %5.0340.2035.0989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,243.991,571.0063.0 %5.0341.4783.3375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,717.20866.0076.7 %5.0250.1386.5965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย0.00741.000.0 %0.00.0067.560.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,862.34785.0079.7 %5.0415.5785.3679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,664.41548.0085.0 %5.0914.8778.4991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,710.75674.0081.8 %5.0452.2285.4981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,654.82324.0091.1 %5.0357.7683.1976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,748.364,042.00-7.8 %0.01,868.89171.2290.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,083.847,073.300.1 %0.51,746.671,365.2821.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี5,148.100.000.0 %0.01,043.0826.9297.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,033.431,925.0052.3 %5.01,749.31285.2883.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,100.611,321.0057.4 %5.0877.89112.5387.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 130.00254,731.000.0 %0.00.0057,766.300.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี0.001,156.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,266.780.000.0 %0.01,610.740.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี0.004,542.000.0 %0.00.00392.900.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี0.0016,274.000.0 %0.00.00181.960.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,460.351,124.0067.5 %5.01,062.0964.3793.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,300.781,213.0063.3 %5.0909.970.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,837.604,712.00-22.8 %0.0677.95208.2969.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,149.042,676.0048.0 %5.01,632.43332.9179.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี7,076.620.000.0 %0.01,575.530.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,782.032,405.0036.4 %5.01,252.26305.6275.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,471.632,575.0079.4 %5.01,080.96642.2040.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.003,775.700.0 %0.00.00430.600.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,133.392,538.0038.6 %5.01,351.11210.2984.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,967.773,771.3724.1 %5.01,556.51331.8478.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,342.725,855.00-34.8 %0.0482.3248.1590.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี0.009,561.820.0 %0.00.00614.790.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.0044,746.970.0 %0.00.00549.770.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี0.002,345.490.0 %0.00.00347.980.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,417.434,822.2524.9 %5.0655.71311.2052.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.002,755.000.0 %0.00.00133.910.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี25,796.343,965.7684.6 %5.0959.47322.7966.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"0.003,419.000.0 %0.00.00386.750.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 216,586.9013,824.0016.7 %5.03,455.66653.0481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี15,027.402,725.2981.9 %5.0379.0615,390.00-3,960.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี934.184,200.77-349.7 %0.0298.2934.4988.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี0.0029,211.000.0 %0.00.00528.990.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี42,214.1318,415.0056.4 %5.02,563.32821.4968.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,695.853,560.003.7 %1.51,138.16616.5545.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี1,119.792,256.75-101.5 %0.0871.93268.8269.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 315,407 169,025 0.00 % 34,035 24,438 0.00 %