จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี1,867.92780.0058.2 %5.0452.37156.4165.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,975.5613,462.7738.7 %5.093.76173.85-85.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,398.342,024.0040.4 %5.0794.65130.1683.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,376.98975.0071.1 %5.0680.56145.0778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,283.544,600.6955.3 %5.02,486.52860.7565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,733.34580.0084.5 %5.0327.8547.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,727.691,592.0057.3 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,046.981,130.0072.1 %5.0231.1423.6989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,772.181,480.0060.8 %5.0403.3749.0087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,022.141,020.0074.6 %5.0309.0524.3592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,627.94921.0080.1 %5.0297.5176.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,674.282,141.0054.2 %5.0306.3057.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,962.111,062.3473.2 %5.0431.250.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,609.97899.0075.1 %5.0200.4671.4864.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,497.17756.0078.4 %5.0323.0630.3890.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,001.773,787.0052.7 %5.01,174.97644.6445.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,206.421.00100.0 %5.0623.51180.3471.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,020.052,213.0045.0 %5.0984.81773.3021.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,212.341,284.0069.5 %5.0747.55545.4527.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,799.742,119.0024.3 %5.0566.46417.7526.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,606.964,052.0012.0 %5.01,041.861,862.57-78.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี18,648.034,261.0077.2 %5.0608.62882.41-45.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,055.003,083.0039.0 %5.01,270.05873.9131.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,055.672,835.6030.1 %5.01,022.85170.2783.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,445.6115,975.00-10.6 %0.01,517.2627.9698.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง20,478.2710,924.7846.7 %5.04,304.685,232.65-21.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,668.251,705.0053.5 %5.0889.73573.8035.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี10,085.635,422.7846.2 %5.03,152.64780.9075.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,620.981,123.0069.0 %5.0832.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,191.12584.0081.7 %5.0585.48416.8528.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,441.043,290.294.4 %2.0594.06331.0744.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,891.574,500.0043.0 %5.01,688.414,275.00-153.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี9,950.865,837.0041.3 %5.01,289.071,076.4716.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,768.561,477.0069.0 %5.0889.73325.9563.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,428.949,764.96-79.9 %0.01,479.23108.8292.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,911.7910,685.9128.3 %5.02,101.56264.7087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,824.132,474.0072.0 %5.0832.69741.0011.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,573.973,753.1417.9 %5.0813.67623.7423.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,644.444,557.001.9 %0.51,155.96316.2872.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,135.392,189.0057.4 %5.01,365.13666.7651.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,265.552,589.0020.7 %5.0604.4957.3490.5 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี8,545.648,631.00-1.0 %0.0433.79490.00-13.0 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 89,281.0763,312.4429.1 %5.01,313.78819.3637.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,071.62658.0078.6 %5.0433.35147.2566.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี5,899.362,373.0059.8 %5.0692.08432.2537.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,496.7119,823.0040.8 %5.01,865.99952.5049.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,112.781,225.0060.6 %5.0585.48371.0136.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,606.413,922.0014.9 %5.0889.73380.2157.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,267.291,527.0064.2 %5.0552.9957.0089.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,390.843,347.801.3 %0.5870.72462.7046.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,962.055,046.70-1.7 %0.0536.84385.2528.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 235,411.589,477.0373.2 %5.01,107.90444.3459.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)9,616.926,778.0029.5 %5.02,131.82568.8073.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1248,066.4716,738.1593.3 %5.0951.04646.4732.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 334,902.629,549.8672.6 %5.01,408.49618.7056.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,864.878,032.00-2.1 %0.0323.12664.11-105.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี77,080.7857,697.0025.1 %5.01,341.47843.7537.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,474.4047,386.01-55.5 %0.0946.572,070.00-118.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,533.2116,439.9935.6 %5.0747.11377.3449.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง31,667.707,567.5276.1 %5.0766.16291.6861.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง62,890.8311,560.4481.6 %5.0698.39240.2765.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี121,938.6218,880.3684.5 %5.0825.46470.8043.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,995.1921,045.00-5.3 %0.01,806.491,479.0518.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,435.733,723.9616.0 %5.0745.55605.3818.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,720.529,897.00-73.0 %0.02,167.87157.5892.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,205.531,034.0067.7 %5.0623.51312.7749.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,270.5813,276.0067.0 %5.03,854.234,029.69-4.6 %0.0
รวม 1,183,218 512,860 56.66 % 68,305 42,431 37.88 %