จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,233.94879.0079.2 %5.0384.26144.3362.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,584.371.00100.0 %5.0726.9148.3693.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,909.702,002.0031.2 %5.0536.7568.8887.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,863.2831,899.78-3.4 %0.06,012.47352.3794.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,380.5526,376.00-3.9 %0.02,296.47680.2770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม118,613.7516,474.2211.5 %5.02,514.41593.7576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,790.282,187.0054.3 %5.0254.3168.8772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,616.224,056.0027.8 %5.0441.30119.8672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,219.02440.8289.6 %5.0187.9295.0049.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,462.512,412.0087.6 %5.0446.9957.9587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,861.641,155.0070.1 %5.0315.7357.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,465.451,772.0067.6 %5.0281.0571.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,878.93836.0078.4 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,268.811,307.0092.8 %5.0275.2648.1282.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,527.687,714.8546.9 %5.02,361.441,433.7539.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,659.631,843.0049.6 %5.0778.16225.7771.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,709.794,496.00-21.2 %0.0783.24492.6937.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,450.601,729.0068.3 %5.0860.02594.0530.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,457.702,562.0025.9 %5.0632.60154.1775.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,996.841,567.0047.7 %5.0574.7879.5386.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,542.78984.0072.2 %5.0593.78462.4722.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,428.518,443.2332.1 %5.01,658.69827.6150.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,802.163,704.0036.2 %5.02,304.391,055.4554.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,359.463,694.44-10.0 %0.0459.40257.4244.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,726.493,712.0021.5 %5.01,164.26589.4549.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,368.971,820.0046.0 %5.0634.4135.4394.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,302.5318,340.42-6.0 %0.01,943.92579.0370.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,861.728,292.9735.5 %5.0671.78278.3858.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,856.701,509.0060.9 %5.0726.90439.2939.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,303.551,376.0058.3 %5.0688.8867.8890.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,751.731,040.0062.2 %5.0441.6761.1086.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,125.473,128.0024.2 %5.0636.48249.2460.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,488.484,365.0920.5 %5.01,281.99479.0162.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,596.514,185.0036.6 %5.01,582.63547.4865.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,801.361,498.0074.2 %5.01,126.25158.1786.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม13,583.8412,950.134.7 %2.03,046.86103.8196.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,880.502,046.2082.8 %5.0707.89292.6058.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,662.782,249.8038.6 %5.0783.96193.8075.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,212.082,454.0041.7 %5.0974.1067.8893.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,908.284,846.0038.7 %5.01,695.63552.9067.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม7,336.006,284.0014.3 %5.0955.09120.9187.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,737.697,959.8725.9 %5.01,123.18608.0045.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก19,280.4653,166.60-175.8 %0.0780.08730.486.4 %3.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร14,694.3031,382.96-113.6 %0.0927.94834.8010.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี20,045.2316,383.8018.3 %5.01,064.38446.6458.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา30,320.8015,720.0048.2 %5.0958.04275.3371.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา22,862.5016,387.9928.3 %5.01,044.80665.2036.3 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม170,566.34164,104.003.8 %1.51,723.381,178.0031.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม703.681,031.00-46.5 %0.0214.26137.6135.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม11,900.971.00100.0 %5.01,278.37168.5186.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,541.621,666.0053.0 %5.0669.86358.3346.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,764.4713,103.334.8 %2.02,077.05872.9258.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,333.782,553.0023.4 %5.0650.85171.5073.6 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,562.294,320.00-21.3 %0.0726.77178.0175.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,261.995,478.1955.3 %5.0602.35503.2216.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 128,910.5614,795.7248.8 %5.01,155.27562.8451.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 241,202.599,249.3677.6 %5.0936.84324.9965.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,121.977,421.52-4.2 %0.0335.61359.73-7.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม74,625.547,184.0290.4 %5.0461.36404.7012.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม34,860.0325,268.0127.5 %5.0662.22710.49-7.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม13,166.617,865.3040.3 %5.0370.32918.32-148.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม14,258.8718,388.01-29.0 %0.0407.12137.2366.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)47,949.409,626.4079.9 %5.0472.07358.1124.1 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,467.2222,331.0029.0 %5.0668.02206.7269.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม169,567.7026,476.0084.4 %5.0919.43751.1118.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล30,523.8813,960.0054.3 %5.0468.94206.2456.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,710.2722,812.59-161.9 %0.01,179.241,694.30-43.7 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)279,607.72385,507.00-37.9 %0.01,542.641,878.39-21.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 5,029.183,348.8733.4 %5.0566.50819.17-44.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,610.27880.0066.3 %5.0384.61109.2871.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 771,647.0154,165.0624.4 %5.018,526.1110,228.8544.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม47,572.2327,563.0042.1 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,575,258 1,198,732 23.90 % 93,631 44,477 52.50 %