จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,818.441,340.0064.9 %5.0166.36102.0038.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,955.481,301.0056.0 %5.0481.42104.4978.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,705.302,095.0022.6 %5.0367.330.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 127,708.1824,382.3512.0 %5.03,037.69496.8583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 230,574.0127,141.0011.2 %5.03,309.57469.0785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,262.893,998.1736.2 %5.0279.3168.4075.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,404.307,766.17-76.3 %0.01,013.85874.3713.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,427.402,434.0029.0 %5.0709.61503.3129.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,696.831,321.0051.0 %5.0386.34120.4368.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,872.331,781.0038.0 %5.0424.37230.5545.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,253.722,138.0034.3 %5.0533.38331.4537.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,805.562,253.00-24.8 %0.0330.04205.1137.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,858.983,301.7432.0 %5.01,013.85651.4635.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร11,601.8315,773.00-36.0 %0.01,165.98647.0044.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,785.311,966.0048.1 %5.0614.53231.0162.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,390.531,039.0069.4 %5.0652.5739.8793.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,646.961,173.0055.7 %5.0367.33187.3849.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,780.201,925.0030.8 %5.0367.33217.1040.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,370.7535,639.92-383.5 %0.01,376.571,181.8914.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,372.655,475.00-62.3 %0.0690.60343.8450.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,093.551,571.0049.2 %5.0470.59103.1278.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,295.1912,764.44-141.1 %0.01,136.09103.6990.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,755.021,498.0045.6 %5.0405.36194.7552.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,399.602,920.0014.1 %5.0652.57316.7251.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,730.662,247.0039.8 %5.0690.60293.6657.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,662.823,498.324.5 %2.0728.63253.8165.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,916.964,375.0011.0 %5.0519.45102.8780.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,814.152,645.0077.6 %5.0593.43210.1664.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 65,335.0965,216.240.2 %0.5942.56481.0049.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,345.321,112.0052.6 %5.0253.2378.5669.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,306.9415,113.23-46.6 %0.02,211.88522.2576.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,197.104,300.00-2.5 %0.0804.69332.5058.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,729.3719,969.00-128.8 %0.01,687.68507.1170.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,965.831,421.0052.1 %5.0367.3379.4278.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,599.557,378.332.9 %1.02,158.15112.8494.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร20,869.6710,201.0251.1 %5.0301.01202.9832.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,054.028,504.3361.4 %5.0775.26429.9044.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,153.742,795.0983.7 %5.0259.09218.2215.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร77,115.5135,148.0054.4 %5.01,140.90485.7757.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว16,758.069,528.0043.1 %5.0383.52252.9734.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,530.778,938.4522.5 %5.01,081.29734.0232.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,703.833,608.0423.3 %5.0747.65842.96-12.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,687.38352.0086.9 %5.0253.2134.3786.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร75,894.6132,732.0056.9 %5.015,240.685,004.8267.2 %5.0
รวม 521,206 402,079 22.86 % 51,093 18,905 63.00 %