จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,822.58852.0069.8 %5.0278.4050.9981.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,047.631,229.0059.7 %5.0323.27226.0130.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,763.311,468.0046.9 %5.0405.362,517.50-521.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง14,289.7618,373.99-28.6 %0.01,628.82962.3540.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,177.991,880.0055.0 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,953.71833.0078.9 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,573.45306.0091.4 %5.0164.2643.9273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,103.20291.0092.9 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,175.27415.0086.9 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,267.80380.0070.0 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,265.95287.0077.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,891.761,540.0046.7 %5.0280.48376.30-34.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,702.191,746.0052.8 %5.0678.02750.35-10.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,188.060.000.0 %0.0477.280.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง4,134.80915.0077.9 %5.0697.040.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.001,001.530.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,257.194,274.24-240.0 %0.0236.30242.15-2.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,210.932,481.00-12.2 %0.0800.55355.5555.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,039.8612,854.601.4 %0.5868.1888.9789.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,823.101,937.0049.3 %5.0582.68186.3768.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,845.11838.0082.7 %5.0553.3433.9393.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,198.100.000.0 %0.0373.770.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,383.312,998.0011.4 %5.0601.96170.7471.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,602.290.000.0 %0.01,115.391,389.63-24.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,156.264,763.007.6 %3.5667.44504.4024.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,232.1411,045.50-77.2 %0.01,115.3746.6995.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง1,015.720.000.0 %0.0430.820.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,466.201,858.0046.4 %5.0601.96187.3868.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,290.781,536.0064.2 %5.0659.01208.9868.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,067.391,904.00-78.4 %0.0361.7726.4192.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,159.701,561.0050.6 %5.0594.93208.5364.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.0034,896.080.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,465.78755.0069.4 %5.0180.890.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,846.901,160.0059.3 %5.0269.61164.1439.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,147.329,011.00-117.3 %0.0532.92594.16-11.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,312.612,417.0027.0 %5.0449.8334.1792.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.004,639.070.0 %0.00.00148.480.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ15,038.108,665.9942.4 %5.0368.700.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,481.2815,564.31-140.1 %0.0977.463,791.61-287.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.002,375.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.00683.000.0 %0.00.00208.610.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง29,078.839,652.9266.8 %5.011,578.530.000.0 %0.0
รวม 170,472 125,793 0.00 % 15,688 13,382 0.00 %