จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,822.58852.0069.8 %5.0278.4050.9981.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,047.631,229.0059.7 %5.0323.27226.0130.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,780.561,468.0047.2 %5.0405.3691.2377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง14,289.7618,373.99-28.6 %0.01,628.82962.3540.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,573.45306.0091.4 %5.0164.2643.9273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,103.20291.0092.9 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,175.27415.0086.9 %5.0144.6547.5067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,267.80380.0070.0 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,177.991,880.0055.0 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,953.71833.0078.9 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,265.95287.0077.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,199.971,540.0051.9 %5.0506.88376.3025.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,702.191,746.0052.8 %5.0678.02750.35-10.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,449.12278.0091.9 %5.0506.88289.1143.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,813.44915.0067.5 %5.0449.83318.3029.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,160.051,847.0041.6 %5.0620.951,001.53-61.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,257.194,274.24-240.0 %0.0236.30242.15-2.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,434.412,481.0044.1 %5.0830.15355.5557.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,039.8612,854.601.4 %0.5868.1888.9789.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,823.101,937.0049.3 %5.0582.68186.3768.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,653.43838.0077.1 %5.0582.9533.9394.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,200.15566.5782.3 %5.0373.77122.8067.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,383.312,998.0011.4 %5.0601.96170.7471.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,696.8315,160.00-10.7 %0.01,115.391,389.63-24.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,156.264,763.007.6 %3.5667.44504.4024.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,548.642,672.0024.7 %5.0544.91290.3146.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,232.1411,045.50-77.2 %0.01,115.3746.6995.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,829.412,959.0038.7 %5.0430.82266.7338.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,466.201,858.0046.4 %5.0601.96187.3868.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,200.051,766.0044.8 %5.0506.88382.5824.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,290.781,536.0064.2 %5.0659.01208.9868.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง1,067.391,904.00-78.4 %0.0361.7726.4192.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,159.701,561.0050.6 %5.0594.93208.5364.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 46,382.1534,896.0824.8 %5.0645.62458.7728.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,946.53755.0074.4 %5.0278.69171.5038.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,846.901,160.0059.3 %5.0269.61164.1439.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,147.329,011.00-117.3 %0.0532.92352.5533.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,312.612,417.0027.0 %5.0449.8334.1792.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,533.004,639.07-31.3 %0.0553.85148.4873.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง41,885.3219,271.8854.0 %5.01,018.27310.6169.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,131.174,224.19-98.2 %0.0171.58167.202.6 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,503.721.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง18,780.9234,220.00-82.2 %0.0428.42593.00-38.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ15,038.108,665.9942.4 %5.0368.70149.1559.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,481.2815,564.31-140.1 %0.0977.461,719.77-75.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,758.902,375.0036.8 %5.0506.88267.5147.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง4,148.17683.0083.5 %5.0316.72208.6134.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,442.299,652.9250.4 %5.02,455.352,012.4518.0 %5.0
รวม 335,560 251,351 25.09 % 26,446 15,801 40.25 %