จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,814.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0216.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,492.66885.0064.5 %5.0273.1868.3775.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,379.201,390.2058.9 %5.0425.3135.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,599.2620,871.9931.8 %5.02,331.45570.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0243.0495.0060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,714.50170.0095.4 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,980.52914.0077.0 %5.0201.4195.0052.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,093.784,586.97-12.0 %0.0936.04161.1182.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,411.664,722.61-38.4 %0.0615.47371.9439.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ1,619.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ187.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,739.87813.0070.3 %5.0368.26236.7035.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,735.45987.0063.9 %5.0273.18237.1213.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,615.45625.0076.1 %5.0273.18369.21-35.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,223.963,255.00-1.0 %0.0603.67702.42-16.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,550.3811,464.9115.4 %5.0902.83136.9984.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,127.311,412.0054.8 %5.0482.36296.0038.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,841.18944.0066.8 %5.0501.3768.5586.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,385.591,230.0063.7 %5.0368.26158.5057.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,249.862,536.7421.9 %5.0501.37310.1338.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม6,405.383,187.9050.2 %5.01,109.88167.8884.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ2,203.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ423.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,211.991,432.0055.4 %5.0501.37241.5551.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,392.784,076.317.2 %3.5919.7294.5989.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,526.121,540.0086.6 %5.0463.34209.9854.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,493.551,328.0062.0 %5.0596.45269.5954.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,396.672,713.0020.1 %5.0558.42172.4869.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,731.641,998.7457.8 %5.0501.37231.6053.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,555.843,213.009.6 %4.5311.2151.1983.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,553.364,379.0062.1 %5.0463.34128.2572.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,345.4715,067.8161.7 %5.0599.10360.0439.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,335.98863.0074.1 %5.0235.15174.1425.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,109.993,078.6725.1 %5.0729.56774.42-6.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,334.881,153.2065.4 %5.0406.29203.1450.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,606.702,980.0017.4 %5.0634.4875.2388.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,615.45975.0062.7 %5.0273.1869.9074.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,470.793,148.009.3 %4.5463.34298.0335.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,914.0312,599.149.5 %4.5560.60454.7318.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,560.043,510.0036.9 %5.0274.04210.6523.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม65,102.7176,810.50-18.0 %0.01,130.42427.5062.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,658.817,574.4951.6 %5.0353.1887.4075.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,734.6916,026.239.6 %4.5936.80675.1327.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม31,788.1526,766.0015.8 %5.01,313.92443.6566.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,177.271,491.4053.1 %5.0482.36224.3853.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,541.70971.0061.8 %5.0273.18152.5644.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,740.79741.0994.2 %5.02,678.631,856.7630.7 %5.0
รวม 369,445 254,432 31.13 % 26,231 12,015 54.20 %