จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,439.21821.0066.3 %5.0492.0595.3280.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,404.695,054.0255.7 %5.070.300.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,698.304,458.935.1 %2.5815.30199.3975.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,884.81973.0075.0 %5.0663.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,735.5613,904.0016.9 %5.02,317.59548.4976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,486.631,400.0068.8 %5.0277.7063.9477.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,468.70443.0087.2 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,968.99360.0090.9 %5.0166.6240.6575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,456.71773.0077.6 %5.0162.600.0999.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,563.401,103.0075.8 %5.0203.07108.6246.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,686.01818.0077.8 %5.0305.7344.6585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,383.68525.0084.5 %5.0411.5768.1383.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ4,778.021,149.0076.0 %5.0377.32118.0068.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,552.36190.2792.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,231.125,032.2362.0 %5.01,176.601,100.106.5 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0890.72181.0479.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,278.661,664.0061.1 %5.01,043.49281.2073.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,995.734,053.0018.9 %5.0877.51276.1568.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,113.791,672.2146.3 %5.0739.24280.2562.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,645.401,966.0074.3 %5.02,355.621,555.1534.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,923.522,804.024.1 %2.0544.42135.0975.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,922.673,056.0037.9 %5.01,423.811,293.899.1 %4.5
ส.ป.ก. เพชรบุรี6,020.501,205.0080.0 %5.0542.41181.4566.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี7,676.7813,926.01-81.4 %0.01,556.92197.4987.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,471.519,393.00-25.7 %0.02,690.91850.2568.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,784.522,887.0050.1 %5.0853.33440.2948.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,124.78767.0075.5 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,335.21953.0071.4 %5.0625.14258.3058.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,423.852,796.2218.3 %5.0834.32212.2374.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,853.298,994.048.7 %4.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,694.804,659.000.8 %0.51,138.59309.9872.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,329.461,590.0052.2 %5.0777.27283.3363.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี16,089.6912,611.2621.6 %5.03,173.2868.7597.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,845.491,904.0075.7 %5.0853.33386.9854.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,147.964,966.99-19.7 %0.0948.41408.6756.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,127.333,077.0025.4 %5.0891.36136.1384.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,044.441,912.0052.7 %5.01,062.51200.4381.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,214.982,466.0023.3 %5.0701.20102.7185.4 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,643.722,399.0079.4 %5.0750.13337.3055.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 57,505.0547,015.6918.2 %5.01,169.46769.9734.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,658.92926.0080.1 %5.0296.50182.5738.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,929.383,635.5826.2 %5.01,043.51296.9771.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,606.621,877.0066.5 %5.0720.22197.2072.6 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,996.224,550.228.9 %4.01,120.68299.7373.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,506.571,888.9446.1 %5.0797.0671.6691.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี15,115.1510,551.0030.2 %5.03,595.43290.7091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)15,441.408,435.8045.4 %5.02,867.90615.3778.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 180,244.5912,345.1584.6 %5.0848.01575.9532.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 235,190.3912,450.9364.6 %5.01,684.72220.5786.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,234.662,070.0066.8 %5.0398.20353.4011.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย21,463.1911,301.4947.3 %5.0613.96785.45-27.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี53,495.0127,955.6647.7 %5.01,143.271,662.91-45.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี93,306.0520,941.0077.6 %5.0844.34997.36-18.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี30,844.7617,810.4542.3 %5.0961.631,623.32-68.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี19,018.4614,941.0021.4 %5.0736.87466.3536.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด325,687.5313,111.0096.0 %5.03,394.30542.2284.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,446.0218,935.37-65.4 %0.01,823.441,902.39-4.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,390.852,784.0036.6 %5.0701.20481.5831.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,200.581,216.0071.1 %5.0568.09139.4975.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี19,570.9414,735.6024.7 %5.04,888.581,293.9073.5 %5.0
รวม 1,037,299 378,204 63.54 % 66,061 24,625 62.72 %