จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,893.85697.0082.1 %5.0457.63112.0075.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์42,762.436,974.4483.7 %5.0286.3996.8266.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,644.915,847.15-60.4 %0.0761.8989.2688.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,761.441.00100.0 %5.0628.79148.3476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์17,869.8210,488.0041.3 %5.02,302.201,073.6153.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,702.46972.0073.7 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,276.991,767.0058.7 %5.0616.2076.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,424.841,188.6073.1 %5.0345.36101.7670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,391.001,093.0067.8 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,397.36423.0087.5 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,346.87544.0083.7 %5.0445.69133.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,628.851,405.0069.6 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,041.93554.0086.3 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,591.604,778.9014.5 %5.0799.68276.4565.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,093.4820,290.45-395.7 %0.01,028.11234.4777.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,450.331,395.0043.1 %5.0553.24151.1072.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,255.86665.0070.5 %5.0522.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,962.311,813.5038.8 %5.0666.83516.4922.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,295.061,538.0064.2 %5.0933.03469.2649.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,979.471,248.0058.1 %5.0685.84145.2378.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1428,970.2618,712.9835.4 %5.09,911.329,975.00-0.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,560.913,989.00-12.0 %0.0818.95740.319.6 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,348.555,861.9564.1 %5.05,287.711,216.3777.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,445.652,167.2011.4 %5.0524.54128.4775.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,918.224,015.8418.3 %5.01,064.50680.0936.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,253.371,680.9048.3 %5.0780.92153.3880.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,171.7610,378.0021.2 %5.01,180.26262.5277.8 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน76,488.4335,160.3954.0 %5.0466.03252.4545.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,508.866,958.9539.5 %5.04,159.802,602.0537.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,349.472,033.0039.3 %5.0885.4561.0893.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,476.481,321.0046.7 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,461.30200.0086.3 %5.068.2251.2224.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,248.382,241.2057.3 %5.089.9450.7043.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,894.31696.0082.1 %5.0799.9433.7695.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,157.43677.0078.6 %5.0666.82377.8543.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,138.553,462.71-10.3 %0.0626.43373.2540.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,469.322,332.0032.8 %5.01,483.43444.6870.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,122.535,461.0023.3 %5.01,408.441,312.986.8 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,799.411,249.5178.5 %5.0742.89135.5581.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,093.588,211.11-15.8 %0.01,370.4266.5495.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,150.5515,363.00-8.6 %0.01,890.461,366.2027.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,224.712,108.0081.2 %5.0685.84440.0435.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,538.262,766.2121.8 %5.0935.09207.4277.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,072.131,721.0044.0 %5.0761.89159.2579.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,814.69286.1192.5 %5.0780.90415.1546.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,683.306,775.0011.8 %5.0781.13106.2786.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,706.512,145.0081.7 %5.0748.89542.9327.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 63,842.1228,655.2055.1 %5.01,037.851,255.89-21.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,012.92881.0070.8 %5.0514.68263.1448.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,940.336,129.6948.7 %5.01,427.45365.0174.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,610.261,258.2065.1 %5.0609.7884.3986.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,158.035,762.5937.1 %5.01,427.45891.5137.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,300.88220.0693.3 %5.0761.9040.8594.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์59,053.98135,440.00-129.3 %0.02,035.881,220.0440.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,194.131,257.5370.0 %5.01,066.374.4899.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,571.9712,582.1156.0 %5.01,338.94309.8976.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 226,298.1816,175.6638.5 %5.01,651.38631.9961.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,023.874,753.0078.4 %5.0138.97203.59-46.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,536.232,451.523.3 %1.5295.56237.5019.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์716,284.5043,528.9393.9 %5.03,672.21550.1585.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน54,670.724,169.6292.4 %5.0877.18381.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี38,723.5210,500.2972.9 %5.0818.38386.8452.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล61,005.428,114.0186.7 %5.0948.59770.7818.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,720.9617,168.00-2.7 %0.02,212.60833.6062.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,215.363,323.0059.6 %5.0931.79525.6843.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,499.94928.0062.9 %5.0495.69151.2669.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,667.5614,211.0023.9 %5.05,280.362,427.3554.0 %5.0
รวม 1,543,169 529,167 65.71 % 78,933 37,921 51.96 %