จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,923.851,116.0061.8 %5.0538.64333.0138.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช12,483.308,634.7830.8 %5.076.38171.17-124.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,664.0833,806.99-26.8 %0.0536.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,830.653,180.0064.0 %5.061.25189.67-209.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,661.481,710.0053.3 %5.0961.09377.7760.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,637.461,650.0037.4 %5.0323.2786.9673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช38,136.4521,621.3143.3 %5.07,071.211,369.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34130.5570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,141.00480.0084.7 %5.0178.0033.7181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,397.42339.0092.3 %5.0274.8450.3081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,753.881,013.0073.0 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม2,960.77351.0088.1 %5.0173.8138.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,123.15508.0083.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,966.73470.0088.2 %5.0383.3367.8382.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,177.07486.0084.7 %5.0407.1755.8886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,552.24752.0078.8 %5.0337.0667.8479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา4,011.87512.0087.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,150.08231.0092.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,131.31641.0079.5 %5.0227.1367.6170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,883.26595.0084.7 %5.0353.5381.6976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,327.89789.0076.3 %5.0246.3626.8689.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,273.462,331.0045.5 %5.0584.7667.5488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,514.74430.0087.8 %5.0204.8367.8966.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,357.261,597.0052.4 %5.0462.0366.3985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,660.93480.0086.9 %5.0369.0567.8981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,560.73758.0086.4 %5.0231.8738.3383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,262.07636.0080.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,103.53613.0080.2 %5.0246.6667.9872.4 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,412.644,726.8012.7 %5.0766.8385.5188.8 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล4,111.886,260.01-52.2 %0.0602.79171.9571.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,510.355,591.7014.1 %5.01,812.71472.1574.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40103.5571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,606.111,127.0056.8 %5.0718.66311.6056.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง652.621,270.50-94.7 %0.0389.33261.2532.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,891.161,122.0061.2 %5.06,382.02254.6096.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77141.7879.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,611.363,141.0031.9 %5.01,318.30997.5024.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,995.031,535.0048.7 %5.0880.93642.8627.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,293.4525,735.62-93.6 %0.05,200.674,175.9019.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,427.611,449.1057.7 %5.01,514.45331.7378.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,155.011,589.0069.2 %5.01,717.64852.6750.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,382.015,923.70-75.2 %0.01,071.091,338.26-24.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,270.584,326.02-32.3 %0.0677.06856.46-26.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,493.705,373.0717.3 %5.02,193.032,288.66-4.4 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,464.081,747.0049.6 %5.01,071.08105.2390.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช7,365.1212,694.35-72.4 %0.01,307.80285.5578.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช125,724.29149,784.00-19.1 %0.0492.39380.0022.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,649.5311,944.02-38.1 %0.03,300.123,723.30-12.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,907.882,540.0035.0 %5.01,033.06562.4045.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,338.691,917.26-43.2 %0.0550.45251.7554.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,861.01502.0073.0 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,300.351,721.0047.9 %5.081.4676.635.9 %2.5
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,861.01945.0049.2 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,634.711,134.0068.8 %5.0918.5865.9092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,652.941,465.0044.8 %5.0759.29121.0884.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,984.994,392.5811.9 %5.01,052.08319.5669.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,823.9931,471.00-302.2 %0.02,307.132,589.44-12.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,988.426,083.0023.9 %5.01,584.52653.7558.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,732.752,916.0021.9 %5.01,128.14425.5562.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช10,159.9610,626.00-4.6 %0.01,679.59135.9091.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช7,133.401,149.0083.9 %5.01,127.77520.0053.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,390.584,103.926.5 %3.01,185.20118.2890.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,355.682,380.0045.4 %5.01,413.38265.9681.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,411.992,471.8654.3 %5.01,617.89679.6058.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,590.335,776.00-60.9 %0.0861.9197.9888.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช23,475.074,075.9282.6 %5.0591.19504.2714.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,217.404,599.0026.0 %5.0482.38180.9762.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 161,010.13111,717.0030.6 %5.02,233.321,403.7237.1 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 32,491.6211,738.3163.9 %5.0828.29479.4842.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,165.711,326.0038.8 %5.0538.63207.7961.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,832.974,961.00-2.6 %0.01,090.12193.7082.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,343.631,404.0040.1 %5.0557.66304.9545.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,390.158,496.00-93.5 %0.01,204.20250.7079.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,258.392,521.0022.6 %5.0937.99116.8587.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,649.131,604.0065.5 %5.01,833.48493.2673.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช20,077.834,604.0877.1 %5.0760.84247.8967.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,678.646,427.08-13.2 %0.01,063.55477.8555.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 129,776.2511,345.5761.9 %5.0923.80237.6574.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 322,627.0810,434.0053.9 %5.02,574.84604.2576.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 12,418.3412,429.31-0.1 %0.01,337.96545.9759.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)21,811.838,792.0059.7 %5.02,834.28427.5084.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 213,210.2211,759.0011.0 %5.01,696.08981.6542.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,485.449,470.0045.8 %5.0477.93457.844.2 %2.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,117.1916,009.3158.0 %5.0486.7885.2682.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,279.933,792.7339.6 %5.0321.20217.8432.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช112,724.30314.4099.7 %5.01,171.911,613.62-37.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช459,438.44109,870.4176.1 %5.01,154.80998.1613.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล32,524.1814,272.0056.1 %5.01,101.09102.5090.7 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,695.0211,931.6456.9 %5.0807.04135.7783.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช85,787.6144,736.0047.9 %5.01,752.691,821.66-3.9 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช39,185.988,556.0078.2 %5.01,222.50263.6378.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช10,443.578,550.0018.1 %5.0736.69267.7063.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช41,064.0318,627.0054.6 %5.0888.35770.0013.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร20,098.2011,814.9141.2 %5.0957.38237.0675.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,274.456,421.0069.8 %5.0766.3867.5391.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง201,243.9718,535.7690.8 %5.01,388.06175.2987.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,589.6731,835.00-71.3 %0.02,398.881,840.7123.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,857.8821,763.02-100.4 %0.02,974.493,099.32-4.2 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช111,420.1654,860.0050.8 %5.02,041.51422.2279.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,482.374,101.18-17.8 %0.01,014.04989.902.4 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,743.961,019.0062.9 %5.0766.83191.6575.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,406.7646,640.50-10.0 %0.05,603.114,916.0712.3 %5.0
รวม 2,129,089 1,074,018 49.56 % 114,411 54,696 52.19 %