จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่3,716.981,238.0066.7 %5.0431.24123.5071.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37122.42-106.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,614.261,142.0056.3 %5.0329.79214.1535.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,217.842,036.0036.7 %5.0640.3985.8886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่11,361.249,759.0014.1 %5.02,218.70538.6575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,488.321,205.0065.5 %5.0349.1456.4383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,357.57824.0075.5 %5.0332.9567.4079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,319.90671.0079.8 %5.0328.4333.1489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,311.23445.0086.6 %5.0420.3864.3884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,336.57587.0082.4 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,402.48630.0081.5 %5.0289.3767.4076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,254.621,639.0061.5 %5.0308.61121.6060.6 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,230.443,630.0014.2 %5.0792.41235.6070.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,250.902,288.6172.3 %5.0697.41433.2037.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,462.221,144.3074.4 %5.0381.65165.3056.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,123.29554.0073.9 %5.0404.81286.9029.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,247.551,722.0047.0 %5.0657.9498.0285.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,885.213,611.0026.1 %5.0849.60786.757.4 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,911.721,628.0044.1 %5.0640.38319.4750.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,773.681,713.0054.6 %5.0716.34302.8057.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,191.232,232.2481.7 %5.0982.65855.1813.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,082.751,494.0028.3 %5.0462.26436.075.7 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,917.474,426.5310.0 %5.01,267.95850.8832.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,517.692,097.0040.4 %5.0685.72104.6084.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,043.0013,099.20-0.4 %0.01,096.80220.8579.9 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่759,742.56894,277.81-17.7 %0.03,719.30237.5093.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,691.981,701.0063.7 %5.0754.46343.9054.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,021.704,909.0030.1 %5.080.1067.1016.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,276.671,389.0057.6 %5.0792.5035.1595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,966.751,068.0064.0 %5.0488.25277.1343.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,072.752,756.0010.3 %5.0526.83329.9037.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,341.2593.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,765.475,446.0053.7 %5.0982.66762.8322.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,653.932,350.0058.4 %5.0868.55142.1683.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,262.049,414.7629.0 %5.01,305.9452.2596.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,437.982,640.0023.2 %5.0678.39411.3539.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,029.132,834.7329.6 %5.0830.54390.4553.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,447.752,398.0046.1 %5.0659.38433.0234.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,901.031,161.0070.2 %5.0868.55191.9077.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,529.232,377.0032.6 %5.0564.3058.9089.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,148.353,672.0067.1 %5.0735.46289.2760.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่61,947.5718,727.0069.8 %5.01,178.74788.5033.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,597.342,096.7719.3 %5.0431.2449.4088.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่10,372.143,645.0064.9 %5.0792.55384.3851.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,903.711,444.0050.3 %5.0545.34307.6143.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,406.343,411.9022.6 %5.0830.54358.1556.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,500.143,169.0029.6 %5.0697.4756.2091.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,902.3211,360.47-4.2 %0.02,998.36237.5592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่26,817.3614,947.0944.3 %5.01,718.70758.1555.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,805.133,439.9540.7 %5.0398.20152.9561.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,174.0528,536.00-28.7 %0.0776.80657.2515.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่59,753.0136,642.0038.7 %5.01,197.41583.3051.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่14,132.2014,370.58-1.7 %0.0597.9711,600.15-1,839.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,710.239,871.0049.9 %5.0620.00441.9728.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก11,587.1520.4599.8 %5.0651.90447.7331.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่24,853.4411,524.9853.6 %5.09,314.591,356.8285.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,900.092,156.1025.7 %5.0656.56634.603.3 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,514.39904.0064.0 %5.0450.20211.8552.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,728.5618,000.0049.6 %5.03,148.131,670.0047.0 %5.0
รวม 1,280,571 1,182,477 7.66 % 94,802 33,652 64.50 %