จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,947.76530.0082.0 %5.0357.71100.4271.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,756.7324,601.24-217.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,280.718,788.3028.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,767.713,499.11-26.4 %0.0604.92152.0574.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,832.451,291.0054.4 %5.0604.92134.2877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,225.689,863.91-6.9 %0.01,688.83488.7271.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง3,738.61599.0084.0 %5.0321.5076.8876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,862.16748.0084.6 %5.0228.4678.9465.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว485.64519.00-6.9 %0.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,446.34431.0087.5 %5.0256.149.4996.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,507.37810.0076.9 %5.0207.0784.9259.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,579.90693.0080.6 %5.0356.4388.1975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,562.91494.0086.1 %5.0209.2084.1759.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,170.812,839.0010.5 %5.0679.31763.58-12.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,165.62991.0054.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา10,219.746,512.0036.3 %5.0776.06529.5131.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,274.101,799.0045.1 %5.0833.11422.7549.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,481.641,358.0061.0 %5.0374.7093.6275.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,612.94975.0062.7 %5.0566.92162.4371.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,436.572,359.0031.4 %5.0653.53471.8327.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,404.723,895.0039.2 %5.0986.60344.8565.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,171.302,503.2040.0 %5.01,023.27905.9811.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,682.901,094.0059.2 %5.0547.87136.0675.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,608.4912,626.47-46.7 %0.01,061.30269.5474.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,815.461,927.0031.6 %5.0425.34161.1362.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,667.23554.0066.8 %5.059.8933.9843.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,959.34738.0075.1 %5.0719.01100.9586.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,110.57823.0073.5 %5.0528.85213.7559.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,426.842,802.8018.2 %5.0662.00263.7860.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,388.7111,977.00-62.1 %0.01,498.672,225.48-48.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,641.332,776.0040.2 %5.0566.88468.3617.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,729.333,461.0039.6 %5.01,308.51475.3763.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา6,052.835,820.603.8 %1.5722.87143.6880.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,634.332,317.0078.2 %5.0604.92695.69-15.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,177.112,771.3512.8 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,885.462,993.0049.1 %5.0719.0172.5289.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา27,743.351,752.5693.7 %5.09,706.75117.8898.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,412.923,189.60-32.2 %0.0418.29101.7475.7 %5.0
สพ.พังงา10,850.091,970.0081.8 %5.01,667.34405.9075.7 %5.0
รจจ.พังงา 59,356.2819,200.0067.7 %5.0568.50582.02-2.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบ868.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ176.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,991.254,683.0060.9 %5.01,080.32572.0347.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา6,089.251,159.0081.0 %5.0526.64300.2043.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,393.785,477.00-24.7 %0.0702.87255.5563.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา2,910.852,114.0027.4 %5.0680.9850.9592.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา10,808.451.00100.0 %5.02,430.45580.5876.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)19,886.168,998.2454.8 %5.01,590.48500.8768.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา22,097.238,869.7159.9 %5.01,599.72276.9182.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,193.782,045.7075.0 %5.0300.98258.1814.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา22,232.4016,817.0024.4 %5.0624.45167.0073.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,476.562,483.5684.9 %5.0666.37316.4552.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา47,932.7625,446.0046.9 %5.01,007.11327.7567.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง19,529.277,022.0064.0 %5.0650.11131.1479.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,081.8717,279.00-22.7 %0.01,488.602,859.83-92.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,050.121,929.0036.8 %5.0738.03324.5156.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,282.84420.0081.6 %5.0433.80168.2861.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา13,895.2411,441.8517.7 %5.03,934.853,074.4521.9 %5.0
รวม 494,926 271,078 45.23 % 52,073 21,680 58.37 %