จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,517.10738.0070.7 %5.0271.29270.750.2 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11397.75-331.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,825.0413,698.3730.9 %5.058.1894.41-62.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,409.502,734.4819.8 %5.0572.71207.7763.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,818.802,118.0024.9 %5.0387.4833.9691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต33,389.9723,618.1029.3 %5.03,215.94820.3074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,924.842,063.0058.1 %5.0391.3551.3086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,642.505,010.0063.3 %5.0346.6563.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,347.712,423.0044.3 %5.0318.2495.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,155.171,562.0069.7 %5.0307.8438.9587.3 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,844.794,030.0041.1 %5.0686.8152.2592.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,131.8870.2593.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,030.876,644.13-64.8 %0.0781.89502.5535.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,828.522,068.0073.6 %5.01,051.96284.3073.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,613.144,656.00-28.9 %0.0705.82379.0546.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,804.012,816.00-0.4 %0.0420.58159.2262.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,998.731,122.0062.6 %5.0328.34328.120.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต2,914.731,920.0034.1 %5.0458.62208.8854.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,406.562,161.00-53.6 %0.0277.9895.6565.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,597.351,902.0047.1 %5.0670.12459.8631.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,061.262,181.0064.0 %5.0439.60168.1561.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,205.2123,712.00-355.5 %0.01,067.13399.4262.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,833.933,443.0010.2 %5.0781.89830.70-6.2 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,383.293,708.0015.4 %5.01,424.11617.9656.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,500.1217,541.7918.4 %5.0251.4433.8486.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,229.13922.0058.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,354.171,185.0064.7 %5.0458.620.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,875.901,136.4060.5 %5.0401.57168.5358.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,848.494,874.37-26.7 %0.0705.82296.7058.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,502.1128,296.00-414.3 %0.01,352.371,862.06-37.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,059.60605.0088.0 %5.01,276.30169.3086.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,621.071,492.0058.8 %5.0705.82257.0563.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,462.4712,954.00-137.1 %0.01,105.16155.9185.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,834.661,638.0084.9 %5.0325.50664.68-104.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,453.966,226.20-80.3 %0.0629.76390.8037.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,625.061,606.0055.7 %5.0705.82258.6463.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,176.792,083.5034.4 %5.0515.66321.5937.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต6,685.024,969.0025.7 %5.0553.7067.0787.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,835.155,058.6053.3 %5.0374.96177.7252.6 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 55,015.0232,364.0041.2 %5.0862.06511.8140.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,439.35382.0084.3 %5.0249.44209.5416.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,472.042,405.4030.7 %5.0648.78212.2967.3 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,913.448,121.24-65.3 %0.01,048.11186.7582.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต8,081.592,153.5073.4 %5.0497.89461.417.3 %3.5
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,727.801,013.0062.9 %5.0438.62249.3743.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,039.073,412.00-12.3 %0.0439.60246.7143.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต32,000.7622,746.0028.9 %5.0645.60223.9565.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต27,302.512,850.9089.6 %5.0248.17105.0057.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต65,358.4047,305.0027.6 %5.0385.22497.80-29.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,713.216,547.0060.8 %5.0355.68205.6842.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,334.4417,080.0032.6 %5.0285.36177.7537.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต41,725.9348,662.00-16.6 %0.0640.16331.9148.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,069.9112,360.005.4 %2.5995.551,091.39-9.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,681.944,219.00-14.6 %0.0496.65452.119.0 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,549.14566.0077.8 %5.0287.47107.9362.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 39,382.9055,911.00-42.0 %0.08,539.191,772.3479.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,617.4513,146.0065.1 %5.02,540.533,546.50-39.6 %0.0
รวม 622,042 486,160 21.84 % 45,155 22,045 51.18 %