จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,670.9912,339.00-164.2 %0.01,687.73155.9590.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,437.66110.0097.5 %5.0197.90129.2034.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,988.5774,091.67-15.8 %0.0259.98859.46-230.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,826.973,595.6038.3 %5.067.1475.58-12.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,348.701.00100.0 %5.089.37153.90-72.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,184.362,000.0061.4 %5.01,538.17312.5579.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,157.952,671.0035.8 %5.0768.5847.6093.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,700.202,923.28-8.3 %0.0806.63120.1385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1117,985.5222,902.00-27.3 %0.04,067.94321.1592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 211,181.697,698.0031.2 %5.01,761.25379.7578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,387.3112,965.00-54.6 %0.02,738.731,120.0559.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,310.981,306.0069.7 %5.0347.9363.1181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,823.71360.0090.6 %5.0319.3234.1789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,619.84248.0093.1 %5.0310.2582.4173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,423.10467.0086.4 %5.0244.4260.1975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,580.442,200.0052.0 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,306.58282.0091.5 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,496.941,414.0068.6 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,949.44690.0082.5 %5.0398.3295.9675.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม4,061.19197.0095.1 %5.0209.2934.6783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ527.28487.007.6 %3.5287.7859.2879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,441.97993.0071.2 %5.0445.4377.7382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,485.86450.0087.1 %5.0337.3167.8379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,686.44627.0083.0 %5.0299.5533.6388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,488.91576.0083.5 %5.0242.0163.1173.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,047.77864.0078.7 %5.0378.0460.4384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,389.62519.0084.7 %5.0297.7777.7373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,047.12495.0083.8 %5.0326.6114.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน2,932.75540.0081.6 %5.0234.7160.1374.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย5,824.452,362.0059.4 %5.0753.41162.1978.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,792.916,720.0043.0 %5.0749.31190.9574.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,878.288,939.28-83.2 %0.01,972.641,218.8538.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,675.6311,633.4062.1 %5.09,804.97680.2093.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,545.571,433.0043.7 %5.0608.74195.7067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,416.611,965.0042.5 %5.0521.96236.5554.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,328.281.00100.0 %5.0362.8577.9078.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,285.511,819.0020.4 %5.0421.88309.7026.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,398.482,525.0060.5 %5.0407.91180.5055.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี9,361.125,398.6642.3 %5.01,947.571,061.8845.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,444.812,372.8079.3 %5.08,245.15224.7397.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี2,978.00926.0068.9 %5.0897.36216.6075.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,785.671,098.0060.6 %5.0853.57380.0055.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,881.633,458.00-20.0 %0.0882.661,433.00-62.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,293.164,796.99-11.7 %0.01,768.03880.2550.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,659.564,779.90-2.6 %0.02,000.593,242.66-62.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี31,983.965,894.5881.6 %5.01,779.893,136.90-76.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,412.704,732.16-96.1 %0.0595.51834.94-40.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,713.122,159.0054.2 %5.01,643.301,363.9317.0 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,859.022,948.0039.3 %5.01,393.05623.2055.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,683.793,080.8134.2 %5.01,799.732,951.01-64.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,429.0516,486.00-6.9 %0.01,624.29427.1073.7 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี331,969.19365,637.00-10.1 %0.0849.99950.00-11.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,523.177,487.8412.1 %5.02,633.27408.5084.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,014.901,503.0050.1 %5.0943.07499.7047.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,530.358,040.00-127.7 %0.01,020.64227.5077.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,456.417,863.667.0 %3.53,031.48673.1877.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,732.869,964.66-28.9 %0.03,102.742,236.5527.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,867.75758.0059.4 %5.081.1675.586.9 %3.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,867.75722.0061.3 %5.089.6061.3731.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)4,978.771,208.0075.7 %5.0109.6842.6261.1 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,613.567,408.00-32.0 %0.097.5295.881.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,302.99725.0078.1 %5.0996.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,843.621,677.0041.0 %5.01,136.27405.6564.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,322.123,136.505.6 %2.5593.19484.9318.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,682.5248,289.01-528.6 %0.02,144.622,860.10-33.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,099.781,525.0062.8 %5.01,320.03916.2030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,410.851,156.0066.1 %5.01,034.80264.1074.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,294.7312,449.90-97.8 %0.01,757.4195.8694.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,817.9016,404.00-18.7 %0.02,339.381,510.5035.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,071.112,624.0078.3 %5.01,415.112,280.00-61.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,542.064,051.00-14.4 %0.01,091.85199.5081.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,662.342,070.0043.5 %5.01,205.94624.3848.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,152.812,599.0037.4 %5.01,396.12399.9571.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,311.073,008.899.1 %4.5920.72152.9583.4 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,863.205,674.0536.0 %5.0589.67214.0063.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,980.029,534.0064.7 %5.0851.21329.4061.3 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี74,747.2364,150.5214.2 %5.01,532.531,004.7034.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 882,271.0913,020.0084.2 %5.030,496.641,237.8595.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,556.0812,981.00-23.0 %0.0730.54247.0066.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,876.318,743.00-48.8 %0.01,734.06513.9570.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี32,724.2221,770.0033.5 %5.0804.73663.5017.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,598.412,942.0018.2 %5.0977.74329.6566.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานีไม่ครบ8,162.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ275.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,051.461,234.0069.5 %5.0958.7452.2594.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,161.834,801.66-51.9 %0.0939.72395.6557.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 257,495.4130,259.3747.4 %5.02,156.49271.8987.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,422.1915,748.80-87.0 %0.0441.82209.9552.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 340,695.8416,265.8860.0 %5.01,702.50243.8485.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)57,713.6320,243.5364.9 %5.05,118.79611.5588.1 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,008.874,775.3760.2 %5.0368.33120.0067.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,868.052,851.000.6 %0.5277.23238.0014.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี70,151.2156,607.0019.3 %5.01,679.35481.4571.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,136.1111,325.0029.8 %5.0933.63156.7583.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี25,345.8030,067.00-18.6 %0.0848.51653.6023.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,930.3415,474.0026.1 %5.01,070.681,384.02-29.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,022.5913,218.0022.4 %5.0907.19323.0064.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา17,708.5311,118.0037.2 %5.01,003.34576.6342.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ35,298.7512,600.0064.3 %5.0997.50515.8548.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี47,400.3622,626.8752.3 %5.016,246.202,885.1582.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี24,437.8919,955.0018.3 %5.01,095.08320.1170.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,767.880.10100.0 %5.01,190.2230.6097.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,668.893,349.008.7 %4.0725.53935.85-29.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,160.426,893.01-33.6 %0.01,541.311,626.95-5.6 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,396.941,354.0043.5 %5.0519.9825.4795.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,472.05635.0074.3 %5.0676.84190.1171.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,410.1042.7099.8 %5.06,830.677,581.40-11.0 %0.0
รวม 1,573,532 1,200,107 23.73 % 176,016 64,541 63.33 %