จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,171.24701.3067.7 %5.0347.66115.1266.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง106,501.4811,126.1089.6 %5.0678.44154.0577.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,511.57530.5088.2 %5.0101.3243.4357.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,615.201,757.1032.8 %5.0480.77160.5566.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,627.911,757.3033.1 %5.0518.8079.4084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง25,932.7410,266.0060.4 %5.01,735.82668.9861.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,076.27474.0088.4 %5.0222.7553.7075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,592.97500.0086.1 %5.0337.2576.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,559.26440.0087.6 %5.0302.1265.9278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,143.95459.0078.6 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,477.695,528.00-23.5 %0.01,013.22597.5141.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,498.073,055.9212.6 %5.0769.64405.8147.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,165.96349.0083.9 %5.0420.63123.5070.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,755.133,038.3019.1 %5.0651.93379.0541.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,786.761,316.5052.8 %5.0594.90449.5024.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,771.641,433.5048.3 %5.0499.79515.38-3.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,801.23912.0067.4 %5.0556.83883.31-58.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,343.491,900.0018.9 %5.0432.09234.4045.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,499.391,159.0066.9 %5.0880.14606.6731.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,093.001,220.4060.5 %5.0518.82118.0477.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,535.267,728.1442.9 %5.0880.11152.2682.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง64,704.0244,434.3031.3 %5.0338.87129.5061.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,037.161,099.0063.8 %5.0453.57446.521.6 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,402.542,817.4936.0 %5.066.66121.62-82.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,691.36917.0065.9 %5.0517.7270.5386.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,546.72800.0068.6 %5.0499.79469.296.1 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,101.332,362.0042.4 %5.0899.12256.7571.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,296.4731,358.00-398.0 %0.01,209.59556.0154.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,869.964,330.80-11.9 %0.0804.04534.0233.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,884.431,540.5046.6 %5.0632.90168.9373.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,168.755,377.00-29.0 %0.0899.12163.7681.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,058.412,211.5027.7 %5.0651.91541.5016.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,401.053,810.56-58.7 %0.0423.72311.7626.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,692.302,292.1014.9 %5.0404.61160.1560.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,464.801,454.0067.4 %5.0512.00281.7545.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,724.002,100.0822.9 %5.0480.79119.2975.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง39,871.122,335.0094.1 %5.012,213.64549.4095.5 %5.0
รจจ.ระนอง 888,358.3823,760.7197.3 %5.08,125.60493.0093.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,331.51941.7059.6 %5.0366.6787.6176.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,555.016,722.00-21.0 %0.01,393.54432.5969.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,072.221,214.0060.5 %5.0594.87369.3537.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,462.923,457.20-40.4 %0.0575.85159.7972.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,943.391,570.8046.6 %5.0427.05363.5314.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง2,652.023,046.00-14.9 %0.0613.88100.0483.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง25,763.9712,182.0052.7 %5.02,755.23459.6483.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,149.983,495.0015.8 %5.0249.07160.3635.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง37,224.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.09400.6255.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,829.695,794.0063.4 %5.0520.01430.2017.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,251.484,696.0054.2 %5.0582.00130.0777.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,734.6314,335.25-64.1 %0.01,369.28837.0038.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,199.002,659.0016.9 %5.0708.96544.0823.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,071.591,585.0048.4 %5.0404.7065.8683.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,503.6811,782.0028.6 %5.03,091.433,211.97-3.9 %0.0
รวม 1,351,254 262,132 80.60 % 55,894 19,010 65.99 %