จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,211.381,173.0047.0 %5.0448.3835.0992.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ11,064.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ34.21ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,791.062,529.0033.3 %5.0771.65270.3265.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,121.391,443.0053.8 %5.0638.5427.4195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,161.6612,109.6039.9 %5.01,969.66509.2074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,050.851,819.0055.1 %5.0314.8544.6585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,453.02458.0086.7 %5.0322.0968.0878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,328.73600.0082.0 %5.0324.4333.8889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,943.20588.0085.1 %5.0316.5225.8691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,230.31541.0083.3 %5.0257.7541.8083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,578.15902.0080.3 %5.0492.8083.8983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,279.58347.0089.4 %5.0387.4568.3682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,148.95308.0090.2 %5.0478.9850.6989.4 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร2,835.767,168.00-152.8 %0.0790.91404.1048.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,865.744,521.0058.4 %5.01,814.64581.0868.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,805.491,201.0068.4 %5.0961.81580.4539.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,674.491,502.0043.8 %5.0638.54287.7454.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,966.951,681.0043.3 %5.0523.78118.7577.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,700.631,643.0065.0 %5.01,456.22626.6257.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,061.423,398.70-64.9 %0.0509.86523.89-2.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,480.151,733.0050.2 %5.0961.81458.7452.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,884.902,147.0044.7 %5.0853.09469.9844.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,325.2010,294.72-93.3 %0.01,266.06364.3871.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร77,018.1052,453.0031.9 %5.0568.66606.90-6.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,153.441,819.0042.3 %5.0580.310.9599.8 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3552.9910.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร5,050.665,441.00-7.7 %0.073.4837.9248.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,536.73496.0086.0 %5.0809.6867.2191.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,625.9184.0096.8 %5.0619.52449.8927.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,063.213,532.00-15.3 %0.0733.62310.0957.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร12,457.1053,650.84-330.7 %0.02,426.042,556.92-5.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,584.402,558.2061.1 %5.01,418.22722.1349.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,071.332,146.0030.1 %5.0771.65101.6786.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,894.1511,663.90-69.2 %0.01,247.05120.8690.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,370.942,234.0033.7 %5.0733.62383.3147.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,347.802,802.4616.3 %5.0904.79248.5772.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร2,973.201,983.0033.3 %5.0714.60257.6663.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,379.121,462.0056.7 %5.0693.0867.8190.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,074.231,914.2937.7 %5.0600.5033.9694.3 %5.0
สพ.ชุมพร3,110.793,432.00-10.3 %0.0771.65258.6566.5 %5.0
รจจ.ชุมพร 41,002.0315,795.7961.5 %5.0843.67398.8852.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,254.09418.0081.5 %5.0467.390.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,798.144,171.0013.1 %5.01,209.02292.8075.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,850.871,266.0055.6 %5.0638.54245.1061.6 %5.0
สปส.จ.ชุมพร3,963.634,030.00-1.7 %0.01,056.89282.1573.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,770.941.00100.0 %5.0393.84150.1861.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,012.685,224.34-73.4 %0.0771.65235.1669.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,046.112,976.8073.1 %5.0782.83358.2054.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 28,084.289,116.95-12.8 %0.01,584.58160.9189.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 135,468.5411,516.0067.5 %5.01,351.28594.3756.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,697.001,634.0039.4 %5.0384.53104.2272.9 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล61,410.367,216.6588.2 %5.0225.19567.44-152.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน44,012.0412,384.0071.9 %5.0820.11258.6668.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร50,872.3427,384.0046.2 %5.01,059.33249.3876.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร32,320.9220,090.5937.8 %5.01,003.34577.5542.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร7,678.017,751.37-1.0 %0.0561.49508.179.5 %4.5
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,611.5019,843.00-57.3 %0.0687.30257.1962.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ8,760.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0629.95383.0139.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,698.6917,034.003.8 %1.51,867.84915.0051.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,097.902,575.0049.5 %5.0809.68339.9958.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,168.13730.0066.3 %5.0429.36100.5876.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,301.5912,108.0050.2 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 619,730 389,045 37.22 % 51,958 22,777 56.16 %