จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,480.84979.0060.5 %5.0434.33120.0872.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,558.606,931.55-94.8 %0.0795.63214.4473.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,242.491,803.0044.4 %5.0662.52140.7378.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,320.74122,231.00-1,084.3 %0.02,518.291,085.4956.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,764.03584.0084.5 %5.0400.40107.3373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,753.44402.0093.0 %5.01,364.02106.0492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,625.33474.0086.9 %5.0275.716.6097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,675.81548.0085.1 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,289.522,267.0057.1 %5.0264.94121.2854.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,257.451,174.0072.4 %5.0467.34108.4276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,887.58823.0078.8 %5.0311.49109.2764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,901.061,352.0065.3 %5.0276.4474.0673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,998.52849.0078.8 %5.0312.85108.8665.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,793.40741.0080.5 %5.0137.1928.9278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,991.00232.0094.2 %5.0384.977.1298.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,036.554,959.00-22.9 %0.0985.77434.0556.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,847.191,658.0056.9 %5.0928.74563.9739.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,835.083,139.1618.1 %5.01,383.13336.2975.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,203.752,459.0023.2 %5.0700.55266.6061.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,468.2758,381.00-64.6 %0.012,402.635,284.9557.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,897.25727.0074.9 %5.0442.85379.9214.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,798.773,235.0014.8 %5.0909.731,032.45-13.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,918.333,635.70-89.5 %0.0458.38682.99-49.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,500.284,212.00-20.3 %0.0619.19818.06-32.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,282.845,257.00-60.1 %0.0729.41286.0560.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,108.7915,089.70-267.3 %0.01,004.81224.9277.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1126,389.2316,563.0037.2 %5.09,135.184,683.5048.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี45,889.952,940.0093.6 %5.016,483.83332.0898.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,441.93618.0074.7 %5.0415.310.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,905.88956.0067.1 %5.0586.46317.1445.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,746.293,914.96-4.5 %0.0833.66331.0960.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,797.37-29.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,828.315,036.00-4.3 %0.01,290.05365.5671.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,413.322,921.0014.4 %5.0776.61219.9371.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี21,237.0428,500.07-34.2 %0.03,476.89270.0892.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,979.672,878.0027.7 %5.0985.79285.0071.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,625.431,843.0049.2 %5.0852.71316.3962.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,466.471,216.0064.9 %5.0795.64362.0654.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,069.034,317.1914.8 %5.01,299.89409.9668.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,366.853,457.80-2.7 %0.0738.590.000.0 %0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,791.1217,501.00-202.2 %0.01,411.80908.9835.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,877.232,026.7482.9 %5.0700.55284.0559.5 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ15,313.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ439.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,744.861,074.0060.9 %5.0529.41153.0071.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,468.423,168.638.6 %4.0757.60365.8051.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,040.231,043.0065.7 %5.0389.54274.7329.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,247.265,698.52-8.6 %0.01,224.80710.9642.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,551.993,485.031.9 %0.5814.63193.8176.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี8,082.126,435.8020.4 %5.01,482.581,113.5024.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,917.958,623.08-24.6 %0.02,031.68488.3076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,132.685,962.8163.0 %5.01,271.44710.0144.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 26,581.6213,548.51-105.9 %0.02,200.12957.9156.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,154.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0347.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี116,347.57586.0099.5 %5.02,072.011,207.6341.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง19,816.7212,803.0035.4 %5.0737.61552.8625.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล52,667.2812,304.0076.6 %5.0851.26164.2280.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,744.422,378.8513.3 %5.01,186.3926.6697.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี19,054.627,220.0062.1 %5.0609.9092.5284.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,525.36882.0094.3 %5.0659.77745.47-13.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,384.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี27,942.4816,256.1241.8 %5.0881.32585.3133.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี42,799.2015,109.0064.7 %5.02,504.642,262.609.7 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,692.713,119.0015.5 %5.0852.66749.1812.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,894.521,867.5335.5 %5.0624.49167.2573.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,129.1629,516.63-27.6 %0.03,637.0910,771.09-196.1 %0.0
รวม 665,846 489,913 26.42 % 95,181 45,833 51.85 %