จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,070.023,169.00-3.2 %0.0706.48206.0470.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 653,191.056,843.0087.1 %5.0245.45550.00-124.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,393.48828.0075.6 %5.0401.13171.0757.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา45,929.9266,156.00-44.0 %0.0176.24749.15-325.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,201.158,557.0066.0 %5.0599.70223.4262.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,276.8413,440.00-114.1 %0.01,612.39183.2088.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,460.731.00100.0 %5.0794.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,508.8381,240.00-175.3 %0.08,271.78401.8595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 117,891.1840,643.21-127.2 %0.03,762.551,090.0871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,416.4571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,505.89645.0081.6 %5.0299.3263.7878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,360.67919.0072.7 %5.0246.38153.1237.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,436.15605.0082.4 %5.0347.4898.7471.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,268.34611.0081.3 %5.0460.0175.0583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,373.442,084.0061.2 %5.0510.74175.7565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0525.59109.2579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,092.001,227.0070.0 %5.0563.2927.6795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,478.31516.0085.2 %5.0407.76113.0872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,601.31913.0074.6 %5.0340.0662.7781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,340.28466.0086.0 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,216.14340.0089.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,177.17278.0091.3 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,401.12461.0086.4 %5.0194.4942.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,294.75623.0081.1 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1250.9981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,517.18633.0082.0 %5.0375.44146.3061.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,005.5716,402.82-63.9 %0.02,272.58458.8579.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,946.095,685.07-192.1 %0.0901.64239.1073.5 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,346.4925,203.01-54.2 %0.02,057.07530.1074.2 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา36,301.5184,606.97-133.1 %0.02,058.45256.2987.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,956.7317,585.73-96.3 %0.01,320.26536.8959.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,585.209,114.24-20.2 %0.01,974.571,338.5532.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,812.8411,816.98-73.5 %0.01,855.531,483.9020.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,479.002,043.6054.4 %5.01,117.98311.3272.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,657.246,739.01-1.2 %0.01,973.67951.0251.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,950.786,982.59-17.3 %0.01,564.13352.4577.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,113.361.00100.0 %5.01,041.91564.5045.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1614,564.7249,652.61-240.9 %0.04,612.964,415.604.3 %2.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,935.001,243.0074.8 %5.01,291.52187.0885.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,878.551.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,402.443,216.0426.9 %5.01,583.13718.2054.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,372.472,586.0023.3 %5.0832.71860.70-3.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,747.063,915.3917.5 %5.01,335.81233.3982.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,076.2412,314.4212.5 %5.01,507.08682.6554.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,275.035,007.00-120.1 %0.0561.69699.49-24.5 %0.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,008.253,622.509.6 %4.51,887.80724.5061.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,505.343,654.1543.8 %5.02,125.831,238.2241.8 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,658.552,680.8726.7 %5.01,023.45441.5656.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 965,938.621,396.3897.9 %5.04,641.792,241.5051.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา31,044.3624,831.2720.0 %5.02,664.50836.9568.6 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,601.051.00100.0 %5.04,310.850.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,844.161.00100.0 %5.01,815.760.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,015.023,518.0012.4 %5.01,003.88449.9655.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,374.293,124.227.4 %3.51,139.921,297.35-13.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,565.931.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,993.8713,921.607.2 %3.54,368.684,950.65-13.3 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,944.4226,464.1828.4 %5.0470.47266.4743.4 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,421.26692.2051.3 %5.068.2867.371.3 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,914.951.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,852.241,186.0069.2 %5.0889.7828.5096.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,220.401,422.0055.8 %5.0870.77233.7073.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา2,878.943,025.50-5.1 %0.0737.66406.7044.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา5,973.0937,067.00-520.6 %0.01,498.272,706.55-80.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,974.471.00100.0 %5.02,220.901,147.4248.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,520.401,893.3946.2 %5.0528.82340.3435.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,602.991.00100.0 %5.02,829.42276.8290.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,012.4516,898.0029.6 %5.02,896.63699.9575.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา4,022.861.00100.0 %5.0927.820.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา38,021.644,820.3887.3 %5.014,714.42570.0096.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,240.213,176.0039.4 %5.01,213.06277.8877.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,993.793,077.0048.7 %5.01,308.11457.9065.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,489.601.00100.0 %5.0851.730.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา58,088.6316,737.0071.2 %5.0856.55297.9265.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,220.6415,606.4214.3 %5.0700.1810,142.79-1,348.6 %0.0
เรือนจำกลางสงขลา72,123.1873,529.94-2.0 %0.01,356.00786.3442.0 %5.0
ทสญ.สงขลา 39,501.2116,063.7359.3 %5.0868.08541.4537.6 %5.0
ทสบ.สงขลา 66,757.4465,187.002.4 %1.01,287.72594.9653.8 %5.0
รจจ.สงขลา 54,463.991.00100.0 %5.01,090.100.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,272.617,488.4347.5 %5.01,843.57933.4949.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,590.381,335.0048.5 %5.0623.56310.1750.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,428.731,040.0069.7 %5.0946.81898.915.1 %2.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา36,210.6423,960.0033.8 %5.02,318.24736.4068.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,818.851,991.0047.9 %5.01,117.95411.3563.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา4,964.736,675.90-34.5 %0.01,479.26755.2548.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,878.272,634.4132.1 %5.0946.83730.0922.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,466.183,784.2530.8 %5.01,811.32723.5560.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,319.2912,574.16-191.1 %0.0783.27358.0054.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,758.261.00100.0 %5.01,308.140.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 150,252.7513,051.8674.0 %5.01,014.95424.6558.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบ12,474.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ366.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 383,659.209,371.9688.8 %5.01,684.96579.5565.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)35,884.621.00100.0 %5.064,787.010.95100.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,432.113,075.8493.4 %5.0114.95234.00-103.6 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,693.885,982.5164.2 %5.0363.9552.9685.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,154.157,458.0026.6 %5.0379.75175.2353.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ516.21ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,884.9625,075.9921.4 %5.0708.62605.1514.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี39,445.191.00100.0 %5.0869.910.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,550.321,477.6642.1 %5.0634.89189.7570.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร32,756.4922,609.0031.0 %5.0956.43399.0058.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,668.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา17,042.561.00100.0 %5.0803.860.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,380.0430,218.93-73.9 %0.02,210.633,046.08-37.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,018.3813,715.99-36.9 %0.02,755.741,615.7941.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,873.2923,958.4842.8 %5.01,012.22985.132.7 %1.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,560.431,121.0068.5 %5.01,172.75228.4580.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,575.493,788.3717.2 %5.0683.16917.56-34.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,627.436,627.00-17.8 %0.01,983.88210.9089.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,158.305,340.58-28.4 %0.01,553.38380.9075.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,363.952,455.00-3.9 %0.0470.4866.2885.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,571.71915.0064.4 %5.0623.56169.1072.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 956,513.6645,080.0020.2 %5.020,642.6116,277.9021.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,455.859,390.3339.2 %5.04,364.294,619.81-5.9 %0.0
รวม 1,643,743 1,131,119 31.19 % 248,117 90,458 63.54 %