จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,222.291,182.0046.8 %5.0392.65270.7531.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,280.0212,014.5561.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,714.434,554.81-67.8 %0.0544.78140.6074.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,018.34416.5086.2 %5.0506.75113.3177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,592.7612,919.00-70.1 %0.01,818.85682.1062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,156.89639.0079.8 %5.0355.6767.6081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,554.67527.0085.2 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,305.48596.0086.2 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,131.22552.0082.4 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,182.86628.0080.3 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,269.50682.0079.1 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,540.141,945.0057.2 %5.0643.19173.8573.0 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,270.659,363.6023.7 %5.0802.7199.7587.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,042.321,398.0054.0 %5.0696.91315.4054.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,494.031,092.9056.2 %5.0411.67585.20-42.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,286.771,685.0060.7 %5.01,153.29781.8532.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,773.921,459.0047.4 %5.0582.81266.5554.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,490.041,138.0054.3 %5.0411.67606.10-47.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,692.752,575.004.4 %2.0392.65310.5220.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,230.744,128.502.4 %1.0933.24348.0062.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,843.582,238.0041.8 %5.0963.13567.1541.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,670.331,589.0040.5 %5.0544.78437.9519.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,153.719,104.32-119.2 %0.0960.26380.0060.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล2,948.512,417.0018.0 %5.0639.86156.7575.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,162.00705.0067.4 %5.024.1875.92-214.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,126.53799.0074.4 %5.0734.9433.4695.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,387.28545.0077.2 %5.0430.69361.2816.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,660.934,168.00-13.9 %0.0620.85138.5077.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,661.961,111.6033.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,292.444,606.00-7.3 %0.01,058.21436.1158.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,988.931,639.0045.2 %5.0658.88287.8556.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,485.189,398.45-109.5 %0.01,039.2063.7893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,579.851,478.0086.0 %5.0563.80320.1543.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,423.462,726.0020.4 %5.0849.04488.3042.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,812.261,301.0053.7 %5.0362.54303.8616.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,268.241,349.0058.7 %5.0776.18210.1272.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,712.801,901.0029.9 %5.0449.7053.7388.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,990.518,622.004.1 %2.0375.72164.5856.2 %5.0
รจจ.สตูล 26,958.7428,308.71-5.0 %0.0562.11444.0021.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,253.29454.0079.9 %5.0373.64180.5051.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,424.692,028.0040.8 %5.0791.99318.2559.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,695.911,520.0043.6 %5.0487.73288.8040.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,508.293,929.3512.8 %5.0677.89306.4454.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,255.422,635.0038.1 %5.0620.852.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,875.996,236.29-60.9 %0.0715.93580.0019.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล7,287.499,711.42-33.3 %0.01,274.37546.2557.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,234.103,596.8515.1 %5.0305.88331.82-8.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,527.3619,682.2522.9 %5.0679.35804.77-18.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล50,502.9821,870.0056.7 %5.0944.55929.101.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพละงู29,958.828,434.0071.8 %5.0577.04372.5535.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,557.7015,552.89-62.7 %0.01,288.801,096.7514.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,860.602,082.1027.2 %5.0601.83419.7630.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,291.24746.0077.3 %5.0335.6197.8570.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,377.9110,027.6870.0 %5.02,486.512,652.30-6.7 %0.0
รวม 389,327 250,896 35.56 % 36,221 20,084 44.55 %