จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,908.59694.0076.1 %5.0400.86160.4860.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,265.349,990.8148.1 %5.067.72184.28-172.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง19,875.618,374.8957.9 %5.0348.68419.13-20.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,543.74929.0063.5 %5.0589.45190.1367.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,566.942,183.0015.0 %5.0589.4552.0991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,914.5614,658.00-13.5 %0.02,548.09790.4069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,456.52412.0088.1 %5.0253.0181.1467.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,749.94639.0083.0 %5.0255.0781.6668.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ2,926.13542.4081.5 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,976.811,620.0067.4 %5.0303.0758.9480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,377.581,160.0065.7 %5.0294.5180.9472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,244.66832.0074.4 %5.0296.4090.0469.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,067.65402.0086.9 %5.0139.7861.7455.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,128.91497.0084.1 %5.0314.7481.1574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,264.82280.0091.4 %5.0263.8367.3774.5 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,010.943,167.5171.2 %5.0935.68195.7079.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง14,629.854,487.8569.3 %5.0973.97911.056.5 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,428.991,866.0023.2 %5.0532.41129.6675.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,544.551,511.0057.4 %5.01,007.79740.7026.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,834.421,453.0048.7 %5.0665.52378.1043.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,575.081,277.0050.4 %5.0646.50215.0066.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,980.571,962.0050.7 %5.01,121.90950.0015.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,115.072,856.00-35.0 %0.0539.90343.9036.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,067.004,231.0616.5 %5.01,293.031,127.6512.8 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,061.902,458.5019.7 %5.0836.66190.0077.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง5,674.7419,412.05-242.1 %0.01,331.08353.9573.4 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง152,643.3199,291.0135.0 %5.0400.951,232.05-207.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,286.362,479.0024.6 %5.0798.63109.2586.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,467.144,541.0216.9 %5.02,992.10321.1089.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,115.062,277.0044.7 %5.073.7194.79-28.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,632.42550.0079.1 %5.0722.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,743.09985.0064.1 %5.0627.49125.0080.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,198.512,991.006.5 %3.0798.63204.6074.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,172.2524,680.00-299.9 %0.01,654.351,539.506.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง3,642.874,587.00-25.9 %0.01,045.84241.3276.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,268.531,423.0066.7 %5.0817.65376.2054.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,313.9611,596.99-118.2 %0.01,445.85108.3092.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,010.943,054.0023.9 %5.01,026.81674.5034.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,671.064,873.75-32.8 %0.0950.76665.0030.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง2,953.711,578.0046.6 %5.0760.60335.3555.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,888.631,267.0067.4 %5.01,083.87416.1061.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,727.012,510.008.0 %4.0627.4947.5092.4 %5.0
สพ.ตรัง11,657.6510,511.009.8 %4.5951.15361.0062.0 %5.0
รจจ.ตรัง 141,933.6946,320.0067.4 %5.0958.181,106.70-15.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,332.00778.0076.7 %5.0437.33119.7072.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,395.622,942.0013.4 %5.0893.71504.4543.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,509.081,011.0059.7 %5.0570.44348.6538.9 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,931.994,610.406.5 %3.01,007.79278.3572.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,825.721,055.0062.7 %5.0665.523.9299.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,363.4422,891.44-120.9 %0.0401.15334.4516.6 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,577.976,253.64-36.6 %0.0798.62618.4522.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)38,721.1812,056.6868.9 %5.02,422.65598.8575.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 123,530.1012,417.0747.2 %5.01,231.72355.0071.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 224,301.9010,601.4756.4 %5.01,353.51306.8577.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,559.934,941.4224.7 %5.0279.15431.30-54.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง21,247.5828,205.00-32.7 %0.0768.97440.8042.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด48,045.8415,624.0067.5 %5.0758.60179.9776.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง59,787.9929,580.0050.5 %5.01,038.21380.0063.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,019.968,673.2651.9 %5.0631.8143.7093.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง11,071.2512,066.19-9.0 %0.0565.11228.9559.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง47,679.4514,623.0069.3 %5.0662.26429.5035.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,148.846,063.9957.1 %5.0621.83190.9569.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,957.8017,207.00-72.8 %0.01,717.21785.2754.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,693.7718,773.0047.4 %5.0730.83296.0259.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,087.962,382.0022.9 %5.0855.68340.1060.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,148.53890.0058.6 %5.0380.28103.5572.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,844.3712,613.0064.8 %5.03,989.8610,055.06-152.0 %0.0
รวม 944,299 559,669 40.73 % 57,366 33,329 41.90 %