จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,133.05678.0068.2 %5.0371.0995.9574.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,135.081,599.2588.7 %5.062.8451.7717.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,124.493,985.95-27.6 %0.0729.9795.9586.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,678.201,440.0060.9 %5.0599.3032.4994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,244.2214,982.00-13.1 %0.02,424.84570.8176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,349.50459.0086.3 %5.0247.5767.3672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,191.53261.0091.8 %5.0383.9634.3091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,420.43461.0086.5 %5.0243.8529.1788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,210.90667.0079.2 %5.0260.2977.4870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,428.32696.0079.7 %5.0347.4423.0493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,310.66356.0089.2 %5.0299.3661.8579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,305.34456.0086.2 %5.0145.8434.2676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,133.44572.0081.7 %5.0204.1384.3658.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,142.054,912.65-18.6 %0.0867.45384.7555.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,263.49628.0072.3 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,093.381,598.0068.6 %5.0923.54399.0056.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,974.831,339.0055.0 %5.0427.84357.9116.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง2,907.62901.0069.0 %5.0618.30676.40-9.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,413.462,107.0052.3 %5.0903.551,299.60-43.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,941.292,400.00-23.6 %0.0476.86252.3547.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,230.902,471.0041.6 %5.01,283.86673.5547.5 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,225.742,463.0052.9 %5.0683.78249.6263.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,612.599,578.6029.6 %5.01,207.81475.1960.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,019.47691.5077.1 %5.0732.41514.0029.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,834.041,120.0038.9 %5.045.54117.90-158.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,321.16478.0079.4 %5.0447.1633.8592.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,664.661,045.0060.8 %5.0523.23445.5514.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง2,962.143,141.09-6.0 %0.0694.36331.5552.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,491.4511,060.22-30.3 %0.01,283.871,463.98-14.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง4,822.538,404.00-74.3 %0.01,473.18307.1679.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,041.381,670.0058.7 %5.0580.65178.6669.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,119.986,599.80-28.9 %0.01,150.7659.5894.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,480.752,268.0034.8 %5.0922.57459.1750.2 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,053.99845.0072.3 %5.0751.43285.8562.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,315.641,140.0073.6 %5.0827.49321.8761.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,739.234,673.0418.6 %5.0637.33214.6566.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,814.991,521.0085.9 %5.02,900.43215.5192.6 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 39,360.5826,012.4233.9 %5.0797.82296.3562.9 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 6,717.957,082.00-5.4 %0.0387.52293.7024.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,809.06724.0074.2 %5.0409.1460.0085.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,382.63652.2072.6 %5.0556.54229.9058.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,953.945,029.73-27.2 %0.0865.52278.1467.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,081.39305.0092.5 %5.0789.45112.4285.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 171,810.1213,119.7481.7 %5.01,081.16356.2567.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 239,375.639,780.6875.2 %5.01,166.17989.4515.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง40,776.063,843.3690.6 %5.0287.01156.2245.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 39,851.9010,443.0073.8 %5.0525.74552.23-5.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน9,419.41237.7397.5 %5.0510.42273.5346.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง83,974.7549,872.0040.6 %5.01,542.12125.0491.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,371.037,773.0069.4 %5.0684.22245.1664.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง154,673.0216,302.0089.5 %5.03,172.80731.9576.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,547.0310,126.8845.4 %5.0597.24286.7052.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง16,548.9615,593.765.8 %2.52,358.472,644.46-12.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 2,957.242,299.5022.2 %5.0649.28379.2841.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,395.261,017.0057.5 %5.0443.78185.3558.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,459.7515,875.003.6 %1.54,161.192,260.0045.7 %5.0
รวม 753,618 295,757 60.76 % 48,070 21,803 54.64 %