จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,646.5058.8297.8 %5.0407.32144.7864.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,175.758,817.6237.8 %5.078.73144.72-83.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,357.411,032.0056.2 %5.0369.29143.3061.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,735.602,049.0025.1 %5.0521.4247.4590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,064.5613,423.6036.3 %5.02,099.76380.9581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,514.411,238.0072.6 %5.0287.2653.6681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,302.63598.0081.9 %5.0169.3428.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,048.48445.0085.4 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,322.51373.0088.8 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,340.31344.0089.7 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,169.85350.0089.0 %5.0190.53105.4544.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,602.26470.0087.0 %5.0172.2985.5050.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,251.89220.0093.2 %5.0250.21121.4851.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,186.84358.0088.8 %5.0238.42109.2554.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,222.83690.0078.6 %5.0217.0659.8572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,077.31403.0086.9 %5.0195.99126.3535.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,247.44180.0094.5 %5.0233.41152.0034.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,691.363,742.0065.0 %5.0529.85130.1575.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,363.391,006.0070.1 %5.0540.45516.804.4 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,939.07659.0077.6 %5.0392.42142.5063.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,161.43880.0083.0 %5.01,453.22795.0045.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,869.781,376.0052.1 %5.0540.45402.8025.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,242.87850.0073.8 %5.0540.45378.1030.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,016.201,609.0059.9 %5.0749.61541.3027.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,290.232,481.0024.6 %5.0483.90788.50-62.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,778.644,421.357.5 %3.51,263.04961.4023.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,141.201,954.5037.8 %5.0692.56205.2070.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,280.2811,419.0014.0 %5.01,167.9688.6792.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,188.022,463.3922.7 %5.0711.58134.1481.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,861.441,116.0061.0 %5.047.5485.45-79.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,033.49800.0073.6 %5.0654.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,518.76228.0090.9 %5.0445.37173.8561.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,661.123,066.9916.2 %5.0787.64183.6576.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,834.281,650.6675.8 %5.01,890.572,645.06-39.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,307.634,032.0044.8 %5.01,396.17734.3547.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,373.011,040.0080.6 %5.0787.64408.5148.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,289.807,654.00-5.0 %0.01,510.25112.1092.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,686.602,009.0081.2 %5.0521.42536.75-2.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,815.40920.0075.9 %5.0806.68351.5056.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,403.25820.0081.4 %5.0844.69349.6058.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,937.681,643.0066.7 %5.01,110.93380.0065.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,496.821,959.0021.5 %5.0426.34257.3939.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,209.2010,022.9961.8 %5.0522.96247.0052.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี56,586.99126,578.74-123.7 %0.0794.78919.05-15.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,668.121,020.0061.8 %5.0502.40234.7453.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,099.206,786.58-33.1 %0.01,167.96459.4160.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,510.241,404.6060.0 %5.0540.44577.91-6.9 %0.0
สปส.จ.ปัตตานี12,720.685,478.3256.9 %5.01,301.09380.0070.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,604.0780.0097.8 %5.0882.74117.0086.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี9,092.001,443.1184.1 %5.01,072.90560.9547.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,773.851,814.0073.2 %5.0991.83441.0755.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 213,509.658,777.6635.0 %5.0849.48547.6035.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 138,904.6411,468.8870.5 %5.0728.49239.4067.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 324,774.829,045.8963.5 %5.0716.09391.8745.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,153.533,695.3039.9 %5.0311.66511.10-64.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี23,987.2934,087.65-42.1 %0.0475.501,229.30-158.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี33,852.3815,438.0054.4 %5.0655.58641.252.2 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี51,798.4116,104.0068.9 %5.0575.74707.45-22.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี38,406.5012,700.0066.9 %5.0616.611,171.75-90.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี240,008.3014,683.7193.9 %5.0609.863,181.75-421.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี48,029.467,892.0083.6 %5.0564.291,237.40-119.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี30,402.5213,761.8354.7 %5.01,396.032,244.55-60.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,699.661,926.6028.6 %5.0559.47329.1741.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,061.86673.0078.0 %5.0312.24380.54-21.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,598.6913,998.0070.0 %5.06,743.8310,776.55-59.8 %0.0
รวม 936,900 409,731 56.27 % 49,141 40,762 17.05 %