จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,019.80144.0096.4 %5.0431.54272.7736.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)27,015.4027,228.00-0.8 %0.0166.11651.00-291.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา243,441.8415,677.5793.6 %5.0191.20325.15-70.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,914.075,183.1159.9 %5.084.99382.77-350.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,875.941,891.0034.2 %5.0228.19124.4545.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,036.3690.0097.0 %5.0470.3545.9690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,058.7215,791.01-42.8 %0.01,909.88462.1775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,091.37400.0087.1 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา3,713.131.00100.0 %5.0482.631.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,352.08609.0081.8 %5.0172.9283.6051.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,395.54810.0076.1 %5.0220.3752.2576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,297.75325.0090.1 %5.0245.06123.5049.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,294.51599.0081.8 %5.0258.1599.6461.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,376.93988.0070.7 %5.0300.3484.5571.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,984.595,911.2050.7 %5.01,017.38353.5565.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,924.151,797.0038.5 %5.0610.14653.61-7.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74129.2067.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,741.252,062.0056.5 %5.01,376.391,184.6513.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,858.081,531.0046.4 %5.0614.35195.7068.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,917.31945.0067.6 %5.0558.70817.17-46.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,718.103,009.0019.1 %5.0939.021,386.40-47.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,542.555,189.0020.7 %5.01,464.32412.3971.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,574.622,872.8337.2 %5.01,224.26861.6529.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,776.701,694.0039.0 %5.0634.76249.7560.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,616.5110,898.6620.0 %5.01,338.35375.8271.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,839.242,397.0037.6 %5.01,015.0867.1693.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39101.46-101.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,558.10797.0068.8 %5.0463.6233.9492.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,765.16601.0078.3 %5.0501.66480.954.1 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,514.813,402.003.2 %1.5920.00473.1048.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,275.6229,808.80-465.0 %0.01,223.6218,101.25-1,379.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,075.654,918.0051.2 %5.02,118.01609.1271.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,984.701,703.0057.3 %5.0668.97244.6563.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,934.398,365.28-20.6 %0.01,189.1389.5392.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,032.811,602.0085.5 %5.0729.84619.9015.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,701.053,965.76-7.2 %0.0881.97302.5565.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,165.372,070.0059.9 %5.0748.91213.1771.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,905.732,872.4341.4 %5.01,034.10218.5078.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,826.802,813.360.5 %0.5496.0440.5691.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,558.092,993.0068.7 %5.0811.87441.4645.6 %5.0
รจก.ยะลา 19,354.7246,117.77-138.3 %0.0586.87612.00-4.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,944.134,594.00-56.0 %0.0577.71233.4059.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,476.753,457.000.6 %0.5713.99152.0078.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,739.501,902.0030.6 %5.0459.23237.5048.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,923.794,823.48-22.9 %0.01,053.11489.2053.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,386.921,218.0064.0 %5.0843.94237.0171.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,460.598,347.39-87.1 %0.01,021.43151.8585.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา24,298.622,857.4388.2 %5.0409.5825.3193.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต313,064.015,451.4358.3 %5.01,865.09402.8078.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,372.7610,352.8851.6 %5.01,127.71391.4065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 179,269.5115,028.1381.0 %5.021,057.16198.1299.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,047.302,911.1596.8 %5.0407.36572.85-40.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา34,885.0334,701.000.5 %0.5834.081,295.25-55.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา38,019.3819,118.0049.7 %5.0648.50261.6559.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,797.6610,290.0050.5 %5.0613.47285.9553.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,116.4110,140.0054.2 %5.0640.79997.50-55.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง28,253.4913,398.0052.6 %5.0943.35240.0674.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,979.4973,882.46-572.9 %0.02,866.672,509.5012.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา58,851.8464,948.49-10.4 %0.01,220.07576.7352.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,896.353,008.0022.8 %5.0805.9161.7592.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,670.00180.0093.3 %5.0463.62395.2814.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา78,291.9716,037.9979.5 %5.021,480.789,324.3656.6 %5.0
รวม 1,029,775 526,720 48.85 % 88,975 51,019 42.66 %