จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,515.541,267.0049.6 %5.0443.21437.881.2 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,275.9717,789.26-34.0 %0.076.9085.13-10.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,543.699,316.2143.7 %5.0101.7095.096.5 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,727.145,238.21-10.8 %0.0709.44139.4580.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,741.031,684.0038.6 %5.0614.3527.3795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,305.2311,088.00-7.6 %0.02,458.90787.5568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,917.70811.0079.3 %5.0406.6357.0186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,505.97348.0090.1 %5.0181.410.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,623.28354.0090.2 %5.0201.2276.0062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,038.6713.0098.7 %5.0201.8792.1454.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,527.33462.0086.9 %5.0329.24109.1866.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,557.74439.0087.7 %5.0362.7689.4375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,506.26287.0091.8 %5.0433.7566.7284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,584.591,002.0072.0 %5.0205.6585.9258.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,550.4713.0099.6 %5.0160.3853.5666.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,257.32409.0087.4 %5.0294.6491.0769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,298.57315.0090.5 %5.0252.0067.0873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,501.32290.0091.7 %5.0187.7080.7557.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,930.4821,842.47-120.0 %0.01,234.78381.9069.1 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,689.6210,322.6018.7 %5.0720.09422.6041.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,308.565,400.0052.2 %5.0842.541,871.50-122.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,243.38435.0080.6 %5.0402.7490.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,346.661.00100.0 %5.0314.20299.254.8 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,685.42694.0074.2 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,637.56842.4068.1 %5.0519.28156.0969.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,907.365,148.0060.1 %5.01,470.07536.7563.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,006.891,106.0063.2 %5.0728.45483.2533.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,986.77724.8090.9 %5.0661.88514.9022.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,371.092,435.0027.8 %5.01,051.81522.0050.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,525.502,193.4013.1 %5.0502.14201.9559.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,921.272,084.0046.9 %5.01,051.731,656.48-57.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,080.98812.7073.6 %5.0671.40367.6545.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,285.718,424.239.3 %4.51,317.94168.5987.2 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส83,449.8894,505.26-13.2 %0.0611.44284.7553.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,160.971,277.0059.6 %5.0747.46527.7729.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,614.676,365.0045.2 %5.071.92128.82-79.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,142.491,156.0063.2 %5.0880.5833.0196.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,810.37582.0079.3 %5.0652.38679.64-4.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,769.742,629.0088.5 %5.08,677.14371.0095.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส20,895.4127,227.00-30.3 %0.03,504.783,629.95-3.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,178.172,323.0055.1 %5.01,508.102,428.37-61.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,452.101,791.0059.8 %5.0842.56367.2456.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,528.467,723.00-39.7 %0.01,389.49177.3387.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,624.401,253.0083.6 %5.0690.42718.20-4.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,753.693,486.407.1 %3.5937.62649.8030.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,972.812,029.0048.9 %5.0823.53226.8872.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,463.812,365.0047.0 %5.01,279.91384.3670.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,463.181,741.0029.3 %5.0500.2659.7788.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,598.725,726.0054.6 %5.0531.93436.3218.0 %5.0
รจจ.นราธิวาส 38,117.8731,365.0817.7 %5.0672.051,291.35-92.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,194.467,773.00-85.3 %0.0614.35233.7062.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,418.324,225.004.4 %2.01,032.70548.0146.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,644.022,174.0017.8 %5.0576.32276.4552.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,460.174,270.6521.8 %5.01,241.85514.9858.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,278.352,550.0051.7 %5.0861.56272.0568.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,831.893,531.1426.9 %5.0994.67994.95-0.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1996,120.3812,878.1198.7 %5.01,272.06551.0356.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,364.826,769.0034.7 %5.02,566.00674.6673.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,399.186,614.4954.1 %5.01,087.51638.1541.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 232,527.7710,479.0867.8 %5.01,846.571,161.8537.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,910.913,107.0020.6 %5.0669.5650.8792.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,512.337,701.0073.9 %5.0816.91522.1936.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก45,689.8111,155.8575.6 %5.0829.70386.6553.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,531.1914,806.00-40.6 %0.01,935.371,916.531.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 2,991.622,155.6027.9 %5.0709.43854.44-20.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,426.441,548.0036.2 %5.0443.22115.5273.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,591,204 408,873 74.30 % 61,431 32,583 46.96 %