จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,593.31334.0087.1 %5.0380.94236.7437.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,243.275,446.5024.8 %5.044.52128.07-187.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,261.821,153.0064.7 %5.0331.25165.8149.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,941.051,477.0049.8 %5.0609.1333.2394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,921.355,215.0011.9 %5.0894.371,019.25-14.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ26,293.08613.0097.7 %5.0266.58216.6018.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,598.50313.0093.2 %5.0251.31151.0539.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย5,934.24489.0091.8 %5.0393.07100.3474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,322.87486.0088.8 %5.0411.6134.4491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,094.74495.0087.9 %5.0258.0872.2072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,255.91257.0094.0 %5.0338.9350.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,268.25433.0089.9 %5.0220.8690.2559.1 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,054.488,373.00-18.7 %0.0742.25224.7669.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,860.374,253.2112.5 %5.0818.311,079.20-31.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ7,161.71783.0089.1 %5.02,092.38236.4588.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,303.422,033.0038.5 %5.0799.29217.8872.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,878.511,059.0063.2 %5.0590.12428.6627.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,599.33818.0068.5 %5.0476.02403.7715.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,450.101,040.0069.9 %5.0723.23439.8139.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,635.341,617.501.1 %0.5381.97316.3517.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,442.251,566.3864.7 %5.01,008.47970.393.8 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,397.581,419.0058.2 %5.0685.20117.3582.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,538.86742.9288.6 %5.0856.34269.2468.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,789.031,243.0074.0 %5.0666.18402.7439.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,624.71740.1379.6 %5.0666.1867.4089.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,079.90492.0084.0 %5.0514.05538.52-4.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,955.681,700.0042.5 %5.0647.17254.4760.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,950.0033,128.93-107.7 %0.05,020.852,204.9556.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ7,792.043,689.0052.7 %5.01,065.52940.5011.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ15,040.792,523.0083.2 %5.01,489.62202.5086.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,272.475,250.00-22.9 %0.0685.20199.5070.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,388.33318.0097.2 %5.0552.09309.5743.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,533.811,725.0051.2 %5.0647.17553.8514.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,880.172,284.2541.1 %5.0780.28285.0063.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,526.88614.0088.9 %5.0723.23216.2570.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,837.261,181.0058.4 %5.0437.99121.5072.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,483.392,723.0076.3 %5.0976.66474.3351.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 35,912.5621,783.5639.3 %5.0731.48549.5824.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,957.26713.0075.9 %5.0437.99110.9374.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,491.982,114.5039.4 %5.0571.10229.3159.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ10,751.72681.0093.7 %5.03,499.5796.9397.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,440.792,393.0030.5 %5.0628.15352.9243.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,433.921,088.5468.3 %5.0609.1320.1596.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,306.002,239.2432.3 %5.0609.13220.3063.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ155,824.4114,425.7690.7 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,813.832,074.0073.5 %5.0313.1698.8068.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา21,296.18815.0096.2 %5.0751.08434.1542.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ67,320.4311,612.0182.8 %5.0647.85487.4924.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,019.037,250.0034.2 %5.01,513.092,069.80-36.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,452.26521.0084.9 %5.0552.09549.680.4 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,591.73245.0090.5 %5.0323.89231.8028.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,643.711.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 566,461 165,984 70.70 % 43,823 20,469 53.29 %