จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,401.93643.6281.1 %5.0158.83175.39-10.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี862.911,069.00-23.9 %0.0247.21107.3556.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,932.331,931.0034.1 %5.0323.2710.3696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,644.497,135.206.7 %3.01,561.85458.1870.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,620.99500.0089.2 %5.0153.6654.1564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,710.24319.0091.4 %5.0154.9638.9574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,584.61718.0080.0 %5.0176.6366.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,579.68440.0087.7 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,382.601,126.0074.3 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,510.811,170.0074.1 %5.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,241.561,877.0042.1 %5.0558.18566.49-1.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,831.692,001.0047.8 %5.0744.13334.9455.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,473.211,353.0061.0 %5.0458.93249.7545.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,692.13651.0075.8 %5.0306.80233.1524.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,476.681,644.7563.3 %5.0915.31811.2311.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี2,212.693,067.89-38.6 %0.0425.05372.1712.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,956.093,238.0018.2 %5.0801.18459.8042.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี10,881.3010,151.886.7 %3.01,257.56102.9891.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,519.821,940.0044.9 %5.0611.05337.3444.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,302.24751.0077.3 %5.0515.9768.3686.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,593.751,090.0058.0 %5.0268.77148.7644.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,443.102,721.0021.0 %5.0511.5595.2181.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,620.866,054.50-7.7 %0.01,067.402,072.20-94.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,298.574,195.0033.4 %5.01,428.74418.4670.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,602.852,061.0055.2 %5.0361.30349.133.4 %1.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,468.157,676.02-40.4 %0.01,190.640.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี2,012.441,554.0022.8 %5.0367.82323.4312.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,793.432,892.8923.7 %5.0670.84261.3761.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,600.981,887.00-17.9 %0.0582.59272.7053.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี5,113.14818.8684.0 %5.0649.09276.2657.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,004.374,761.36-58.5 %0.0458.8956.6987.6 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,214.771,976.0038.5 %5.0534.99217.5959.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 53,494.1242,187.7521.1 %5.0666.40672.62-0.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,471.60902.0063.5 %5.0268.77169.0937.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี5,769.801,723.0070.1 %5.0515.97208.9259.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,837.301,113.0060.8 %5.0278.00347.18-24.9 %0.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,628.993,943.11-8.7 %0.0611.05248.2059.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,895.962,398.1238.4 %5.0537.34119.6877.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,324.6610,530.00-26.5 %0.02,072.74503.3675.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี10,044.088,872.3711.7 %5.0752.61387.4048.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)7,046.495,451.3522.6 %5.0827.18456.1444.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,984.852,898.002.9 %1.0202.59130.7835.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 237,663.3563.2099.8 %5.0503.70485.243.7 %1.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี34,633.9416,651.0051.9 %5.0524.83809.99-54.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,788.5616,575.0027.3 %5.0440.151,141.78-159.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี53,405.1212,643.5676.3 %5.0907.51386.3957.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี15,700.0611,632.3425.9 %5.01,008.37898.3110.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,075.382,008.0034.7 %5.0482.09186.2061.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,071.39705.0086.1 %5.0306.80184.6339.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,562.437,148.1681.9 %5.02,227.973,246.20-45.7 %0.0
รวม 439,983 226,860 48.44 % 31,155 19,717 36.71 %