จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,919.11534.0081.7 %5.0335.23154.1954.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,963.748,023.1946.4 %5.048.91134.65-175.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,140.871,899.0039.5 %5.0437.93137.9468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,036.602,040.0032.8 %5.0525.3953.4389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,040.4310,284.006.9 %3.02,369.91436.3481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,994.82783.0086.9 %5.0215.2450.7976.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,963.08178.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,655.36474.0087.0 %5.0187.0074.6960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,491.68692.0084.6 %5.0190.8784.3455.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,653.60583.0084.0 %5.0191.7566.8765.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,841.97980.0074.5 %5.0337.0351.7484.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,236.283,068.0027.6 %5.0811.91551.8732.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,357.35544.0076.9 %5.0335.64466.45-39.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,872.541,747.0054.9 %5.0772.60347.7855.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,647.304,073.78-11.7 %0.0674.40240.1464.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1254,838.8626,027.5552.5 %5.018,531.483,325.0082.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,906.291,888.0035.0 %5.0487.33512.05-5.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,630.944,227.0024.9 %5.01,438.152,115.75-47.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท33,998.8814,788.0656.5 %5.01,534.37250.4883.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,924.005,235.28-6.3 %0.01,127.3365.9494.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,301.3823.1099.0 %5.0440.10618.08-40.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,913.222,753.0044.0 %5.01,206.251,166.973.3 %1.5
ส.ป.ก.ชัยนาท3,562.762,280.0036.0 %5.0715.55181.6974.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,712.802,408.0348.9 %5.01,617.652,754.99-70.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,769.862,365.9350.4 %5.0886.69687.7822.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,988.951,430.0064.2 %5.0829.56125.4984.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,399.261,410.0058.5 %5.0639.4863.5490.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท71,505.691,092.0098.5 %5.04,554.24105.7797.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,795.933,380.7410.9 %5.0734.561,115.74-51.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,109.224,650.0023.9 %5.01,209.96162.0086.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,065.433,470.0075.3 %5.01,154.02709.5038.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,889.481,915.5350.8 %5.0639.48244.3361.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,291.159,011.33-70.3 %0.01,152.9195.0091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,529.143,862.0069.2 %5.0677.51641.255.4 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,572.733,587.2021.6 %5.0677.49446.1034.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,532.433,259.0028.1 %5.0981.74549.4844.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,541.562,007.0043.3 %5.03,307.80415.9187.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,941.021,966.0033.2 %5.0487.3633.7493.1 %5.0
สพ.ชัยนาท12,171.36939.0092.3 %5.0442.64171.3061.3 %5.0
รจจ.ชัยนาท 35,591.753,092.0091.3 %5.0563.21613.43-8.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,336.433,396.45-1.8 %0.0411.29174.7757.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,295.293,447.00-4.6 %0.0628.86321.8948.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,777.132,177.0021.6 %5.0430.31345.1119.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,973.623,983.1033.3 %5.0734.56209.3071.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,444.661,193.0065.4 %5.0544.40141.6774.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,554.631,952.2345.1 %5.0783.7798.3687.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท431,083.1612,954.0097.0 %5.01,262.93414.9267.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท54,295.144,436.0191.8 %5.0418.611,048.81-150.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท81,303.9456,551.0030.4 %5.01,299.63392.3269.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม84,466.297.24100.0 %5.0515.20426.7517.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท192,996.5617,946.0090.7 %5.03,348.321,094.0567.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทไม่ครบ1,089.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,137.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,166.78969.6069.4 %5.0525.39541.28-3.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,311.021,079.0079.7 %5.0372.56160.7256.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท53,383.4519,937.5362.7 %5.02,649.042,861.52-8.0 %0.0
รวม 1,311,687 273,000 79.19 % 67,396 28,254 58.08 %