จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี0.001,592.000.0 %0.00.00131.860.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,327.631,380.0058.5 %5.0604.5477.8187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,535.0617,489.3410.5 %5.03,571.071,426.3460.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย0.001,359.000.0 %0.00.0054.970.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,335.260.000.0 %0.0252.6873.3371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,533.901,216.0073.2 %5.0227.2732.7485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,168.621,245.0070.1 %5.0267.2965.9875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,226.041,012.0076.1 %5.0186.3665.6364.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก0.001,176.000.0 %0.00.006.150.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,091.47520.0087.3 %5.0191.7769.5563.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,584.17354.0092.3 %5.0294.6669.8276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ6,210.721,176.0081.1 %5.0184.3360.6267.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,103.020.000.0 %0.01,138.300.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,767.472,008.00-13.6 %0.0851.75380.0055.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,846.47565.0088.3 %5.0623.56541.6813.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี0.001,177.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,037.473,245.0019.6 %5.0794.691,637.92-106.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,508.545,544.72-121.0 %0.0489.81908.58-85.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,002.034,014.0019.8 %5.01,308.101,394.85-6.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,301.803,409.0020.8 %5.0813.69834.77-2.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,252.8419,125.13-106.7 %0.01,365.22360.8073.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,068.3611,122.08-10.5 %0.02,746.85465.5083.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,842.813,463.009.9 %4.5841.42486.8842.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 20.008,616.830.0 %0.00.00991.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,511.008,576.039.8 %4.52,898.67380.0086.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,256.500.000.0 %0.0661.5695.1085.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,424.950.000.0 %0.0509.430.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,238.388,390.00-1.8 %0.01,308.100.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี8,703.124,640.5046.7 %5.01,003.86736.8226.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,158.923,549.0014.7 %5.0718.61287.8559.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,546.4011,835.57-24.0 %0.01,650.6199.2894.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,451.372,620.0024.1 %5.0623.530.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,900.993,612.007.4 %3.5800.73519.6535.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,111.262,691.0047.4 %5.01,060.931,289.81-21.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี0.003,785.000.0 %0.00.00346.080.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,720.985,068.0034.4 %5.0680.590.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,130.6460,701.5610.9 %5.01,023.64367.7564.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,548.835,368.763.2 %1.5813.69343.9057.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,711.792,198.0040.8 %5.0718.61480.2933.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,628.322,351.0035.2 %5.0775.69188.1875.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,133.267,691.87-86.1 %0.0699.59425.6039.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 145,129.1919,321.0957.2 %5.0975.06611.5937.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒46,094.7118,654.6659.5 %5.01,516.69701.2153.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,138.540.000.0 %0.0311.560.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี87,894.0996,822.00-10.2 %0.01,473.12778.8947.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,758.5918,540.0043.4 %5.0760.05360.0552.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์30,404.1143,323.00-42.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี55,151.6942,402.0023.1 %5.0731.03708.543.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,793.8033,272.00-8.0 %0.0711.121,426.69-100.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,633.0515,882.0067.3 %5.0617.20481.8021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค0.0026,436.000.0 %0.00.00783.810.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี0.0020,254.750.0 %0.00.001,903.800.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,797.4620,609.0020.1 %5.01,055.59606.1042.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,454.155,431.0015.9 %5.01,003.88760.4624.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 650,912 520,438 0.00 % 37,966 20,603 0.00 %