จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,918.651,592.0045.5 %5.0376.32131.8665.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,012.475,407.38-34.8 %0.0834.03145.0582.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,325.651,380.0058.5 %5.0604.5477.8187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,535.0617,489.3410.5 %5.03,571.071,426.3460.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,533.901,216.0073.2 %5.0227.2732.7485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,226.041,012.0076.1 %5.0186.3665.6364.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,655.93172.0095.3 %5.0175.7348.8672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ6,210.721,176.0081.1 %5.0184.3360.6267.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,299.641,176.0072.6 %5.0316.8271.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,758.99971.0079.6 %5.0158.4149.1669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,983.831,461.0063.3 %5.0158.7232.8379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,091.47520.0087.3 %5.0191.7769.5563.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,335.261.00100.0 %5.0252.6873.3371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,168.621,245.0070.1 %5.0267.2965.9875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,584.17354.0092.3 %5.0294.6669.8276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,852.321,791.0069.4 %5.0317.7740.0587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,687.081,359.0071.0 %5.0343.5254.9784.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,103.027,364.50-44.3 %0.01,138.30778.5931.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,767.472,008.00-13.6 %0.0851.75380.0055.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,846.47565.0088.3 %5.0623.56541.6813.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,147.671,177.0062.6 %5.0509.50582.00-14.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,037.473,245.0019.6 %5.0794.691,637.92-106.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,508.545,544.72-121.0 %0.0489.81908.58-85.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,002.034,014.0019.8 %5.01,308.101,394.85-6.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,301.803,409.0020.8 %5.0813.69834.77-2.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,252.8419,125.13-106.7 %0.01,365.22360.8073.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,068.3611,122.08-10.5 %0.02,746.85465.5083.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)4,910.976,754.31-37.5 %0.01,669.13114.4893.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,842.813,463.009.9 %4.5841.42486.8842.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,914.888,616.83-8.9 %0.03,015.09945.5068.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,511.008,576.039.8 %4.52,898.67380.0086.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,256.501,189.0072.1 %5.0661.5695.1085.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,424.951,948.8043.1 %5.0509.43498.252.2 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,799.932,253.0040.7 %5.0756.72352.6453.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,238.388,390.00-1.8 %0.01,308.101,595.05-21.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี8,703.124,640.5046.7 %5.01,003.86736.8226.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,158.923,549.0014.7 %5.0718.61287.8559.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,546.4011,835.57-24.0 %0.01,650.6199.2894.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,451.372,620.0024.1 %5.0623.53275.4155.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,900.993,612.007.4 %3.5800.73519.6535.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,111.262,691.0047.4 %5.01,060.931,289.81-21.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,872.633,785.0022.3 %5.01,041.88346.0866.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,720.985,068.0034.4 %5.0680.590.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี15,356.5711,363.0026.0 %5.0590.85429.4127.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,130.6460,701.5610.9 %5.01,023.64367.7564.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,870.951,277.0055.5 %5.0357.30223.0537.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,548.835,368.763.2 %1.5813.69343.9057.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,711.792,198.0040.8 %5.0718.61480.2933.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,565.238,081.46-6.8 %0.01,498.30482.6067.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,628.322,351.0035.2 %5.0775.69188.1875.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,133.266,691.87-61.9 %0.0699.59425.6039.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 145,129.1919,321.0957.2 %5.0975.06611.5937.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒46,094.7118,654.6659.5 %5.01,516.69701.2153.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,138.544,592.2158.8 %5.0311.56362.74-16.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี87,894.0996,822.00-10.2 %0.01,473.12778.8947.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์30,404.1143,323.00-42.5 %0.0818.731,286.37-57.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,793.8033,272.00-8.0 %0.0711.121,426.69-100.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,633.0515,882.0067.3 %5.0617.20481.8021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค60,862.1326,436.0056.6 %5.0571.22783.81-37.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,758.5918,540.0043.4 %5.0760.05360.0552.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี55,151.6942,402.0023.1 %5.0731.03708.543.1 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี9,863.0720,254.75-105.4 %0.01,647.581,903.80-15.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,419.8516,238.00-55.8 %0.03,532.181,682.2052.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,790.8420,609.0020.1 %5.01,054.21606.1042.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,454.155,431.0015.9 %5.01,003.88760.4624.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,227.441,773.8045.0 %5.0561.58342.2939.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,554.6914,269.0064.8 %5.03,439.874,281.50-24.5 %0.0
รวม 889,696 670,742 24.61 % 64,546 38,443 40.44 %