จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,728.17676.0085.7 %5.0401.8197.7475.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,965.897,517.0037.2 %5.061.64137.39-122.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,632.692,419.0033.4 %5.0539.60105.1280.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,157.51542.0082.8 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,662.2356,697.00-24.2 %0.09,230.74936.1889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,021.22920.8981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,162.562,355.0089.4 %5.03,586.2428.5099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,866.9023,552.008.9 %4.03,981.9128.5099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,837.092,103.0069.2 %5.0347.8655.1084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,687.051,203.0082.0 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,411.53167.0088.2 %5.0346.2128.5091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.7563.4281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,280.801.00100.0 %5.0266.3693.8564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,426.281,109.0079.6 %5.0310.1159.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,306.94681.0092.7 %5.0352.2952.5285.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,127.66211.0094.9 %5.0313.0498.5268.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,697.452,355.0064.8 %5.0398.3228.5092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,676.612,355.0049.6 %5.0296.5928.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,544.212,355.0057.5 %5.0392.5828.5092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,943.631.00100.0 %5.0423.5757.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,156.661,497.0071.0 %5.02,770.26123.5095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,278.75520.0092.9 %5.0222.9594.3657.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,527.982,417.0046.6 %5.01,008.86882.7712.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,686.410.000.0 %0.01,105.340.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,831.763,852.3920.3 %5.0869.18377.3656.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี0.001,308.000.0 %0.00.00471.550.0 %0.0
สำนักชลประทานที่ 90.002,355.000.0 %0.00.0027.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,057.831,987.0051.0 %5.01,457.30288.8080.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี0.002,355.000.0 %0.00.0028.500.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี5,006.632,740.0045.3 %5.01,238.45553.9455.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,878.612,355.0073.5 %5.01,841.9528.5098.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,758.462,355.00-33.9 %0.0364.5227.0092.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,929.483,376.0031.5 %5.0744.045,221.49-601.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี0.003,773.000.0 %0.00.00102.150.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,380.293,376.0037.3 %5.01,761.392,387.10-35.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี12,601.3628,426.00-125.6 %0.01,789.92226.1087.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,180.092,355.0088.9 %5.03,465.3228.5099.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,518.226,987.00-7.2 %0.01,602.661,224.5523.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,195.811.00100.0 %5.0838.9499.7488.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)0.006,741.830.0 %0.00.001,281.510.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)0.0011,592.500.0 %0.00.002,520.350.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,782.252,999.0020.7 %5.0820.10129.6884.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,348.034,500.00-34.4 %0.0596.0995.0084.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี0.0028,592.500.0 %0.00.0028.500.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี0.0028,115.700.0 %0.00.00123.500.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.002,355.000.0 %0.00.0028.500.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี0.0030,153.320.0 %0.00.0095.060.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,279.421,898.0042.1 %5.0606.54248.9159.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,458.603,060.0043.9 %5.0934.20430.5453.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.002,355.000.0 %0.00.0028.500.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 0.002,355.000.0 %0.00.0028.500.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,670.450.000.0 %0.0934.200.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 0.0016,728.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจก.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา91,894.2778,539.3214.5 %5.01,429.831,745.00-22.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 42,891.8028,592.5033.3 %5.0693.45292.6057.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,818.9013,288.0016.0 %5.02,602.582,021.0222.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,232.27977.0069.8 %5.0190.16162.4214.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,381.707,947.84-24.5 %0.01,645.321,072.5534.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,344.052,355.0045.8 %5.0936.1928.5097.0 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี9,096.028,644.505.0 %2.51,827.95958.7647.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,481.932,482.0028.7 %5.0636.48967.10-51.9 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,639.602,355.00-43.6 %0.0596.112,520.35-322.8 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 187,969.372,355.0097.3 %5.0940.7128.5097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 259,447.6313,792.0076.8 %5.01,159.09524.0354.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 317,042.521,500.0091.2 %5.0571.3228.5095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)10,073.5011,419.92-13.4 %0.0943.0792.9990.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี0.0010,132.840.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,826.882,321.4217.9 %5.0286.0882.9571.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี70,467.912,355.0096.7 %5.01,367.3628.5097.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี59,723.2043,921.9926.5 %5.0481.101,517.65-215.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,502.362,355.0090.4 %5.0834.1628.5096.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน86,211.172,355.0097.3 %5.0475.2628.5094.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา35,984.292,355.0093.5 %5.0626.9628.5095.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม30,167.552,355.0092.2 %5.0624.3428.5095.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,868.752,355.0090.9 %5.0570.7628.5095.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี6,840.7917,220.85-151.7 %0.02,468.442,304.576.6 %3.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,145.031,625.0048.3 %5.0583.16601.29-3.1 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,105.1317,960.0010.7 %5.0857.19162.9081.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,592.076,195.00-10.8 %0.0991.25955.623.6 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,618.1616,225.00-145.2 %0.02,270.70712.3068.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,469.172,355.0047.3 %5.0993.2028.5097.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,457.152,355.0056.8 %5.01,485.140.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,298.531,736.0047.4 %5.0409.35199.5151.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 232,360.4028,592.5011.6 %5.010,259.366,221.9039.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี45,548.9418,835.5858.6 %5.05,349.646,229.85-16.5 %0.0
รวม 1,113,787 528,722 0.00 % 93,917 44,995 0.00 %