จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,728.17676.0085.7 %5.0401.8197.7475.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,965.897,517.0037.2 %5.061.64137.39-122.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,632.692,419.0033.4 %5.0539.60105.1280.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,157.51542.0082.8 %5.0369.4452.0185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,662.2356,697.00-24.2 %0.09,230.74936.1889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,068.0537,438.80-43.6 %0.04,076.991,121.6372.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,021.22920.8981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,162.5613,753.1637.9 %5.03,586.2429.5099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,411.53144.0089.8 %5.0346.210.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,837.092,103.0069.2 %5.0347.8655.1084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,687.051,203.0082.0 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,544.212,355.0057.5 %5.0392.5828.5092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,943.631.00100.0 %5.0423.5757.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,776.721,594.0076.5 %5.0397.87106.7873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,278.75520.0092.9 %5.0222.9594.3657.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,156.661,497.0071.0 %5.02,770.26123.5095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,127.66211.0094.9 %5.0313.0498.5268.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,676.612,355.0049.6 %5.0296.5945.3184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.7563.4281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,280.801.00100.0 %5.0266.3693.8564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,426.281,109.0079.6 %5.0310.1159.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,306.94681.0092.7 %5.0352.2952.5285.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,543.881,500.0057.7 %5.0647.0128.5095.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,168.547,739.105.3 %2.52,303.18997.5056.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,527.982,417.0046.6 %5.01,008.86882.7712.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,686.415,821.00-24.2 %0.01,105.34428.5961.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,170.401,634.0068.4 %5.0651.3115,485.00-2,277.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,831.763,852.3920.3 %5.0869.18377.3656.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,308.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ471.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 917,613.992,355.0086.6 %5.05,866.7227.0099.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,057.831,987.0051.0 %5.01,457.30288.8080.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,314.752,355.0029.0 %5.0460.8828.5093.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี5,006.632,740.0045.3 %5.01,238.45553.9455.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,878.612,355.0073.5 %5.01,841.9528.5098.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,085.242,355.00-12.9 %0.0414.3427.0093.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,929.483,376.0031.5 %5.0744.045,221.49-601.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,456.603,773.00-9.2 %0.0403.97102.1574.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,380.293,376.0037.3 %5.01,761.392,387.10-35.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี12,601.3628,426.00-125.6 %0.01,789.92226.1087.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,180.0914,908.3229.6 %5.03,465.323,945.35-13.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,518.229,132.00-40.1 %0.01,602.661,224.5523.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,195.812,669.0436.4 %5.0838.94505.4439.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)6,833.046,741.831.3 %0.51,353.081,281.515.3 %2.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,039.3112,819.36-59.5 %0.02,693.832,647.451.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,782.252,999.0020.7 %5.0820.10129.6884.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,348.034,500.00-34.4 %0.0596.0995.0084.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,391.8728,592.50-743.0 %0.0437.8428.5093.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ28,115.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ125.40ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี1,242.002,355.00-89.6 %0.01,027.7028.5097.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,355.3130,153.32-798.7 %0.0489.8795.0680.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,279.421,898.0042.1 %5.0606.54248.9159.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,458.603,060.0043.9 %5.0934.20430.5453.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี3,089.332,355.0023.8 %5.0443.9728.5093.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,341.649,386.04-0.5 %0.02,740.721,173.8857.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,670.457,941.00-70.0 %0.0934.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,738.24167.0099.1 %5.0835.1928.5096.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 90,397.2316,728.0081.5 %5.0766.14610.3120.3 %5.0
รจก.ชลบุรี 252,784.412,355.0099.1 %5.02,238.4728.5098.7 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 42,891.8028,592.5033.3 %5.0693.45292.6057.8 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา91,894.2778,539.3214.5 %5.01,429.831,745.00-22.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,818.9013,288.0016.0 %5.02,602.582,021.0222.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,232.27977.0069.8 %5.0190.16162.4214.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,381.707,947.84-24.5 %0.01,645.321,072.5534.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ645.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,344.052,355.0045.8 %5.0936.1928.5097.0 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี9,096.028,644.505.0 %2.51,827.95958.7647.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,481.932,482.0028.7 %5.0636.48967.10-51.9 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,639.602,355.00-43.6 %0.0596.112,520.35-322.8 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 187,969.3719,800.0577.5 %5.0940.71432.5354.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)15,924.2311,419.9228.3 %5.0943.0792.9990.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 259,447.6313,792.0076.8 %5.01,159.09524.0354.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 317,042.528,630.0249.4 %5.0571.32445.1922.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ10,132.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ413.25ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,826.882,321.4217.9 %5.0286.0882.9571.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม30,167.552,355.0092.2 %5.0624.3428.5095.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี70,467.912,355.0096.7 %5.01,367.3628.5097.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ112,190.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี59,723.2043,921.9926.5 %5.0481.101,517.65-215.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,502.362,355.0090.4 %5.0834.1628.5096.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน86,211.172,355.0097.3 %5.0475.2628.5094.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา35,984.292,355.0093.5 %5.0626.9628.5095.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,868.752,355.0090.9 %5.0570.7628.5095.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี19,560.952,355.0088.0 %5.01,306.962.8599.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี6,840.7917,220.85-151.7 %0.02,468.442,304.576.6 %3.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,296.3935,559.00-59.5 %0.01,188.9221.2498.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,145.031,625.0048.3 %5.0583.16601.29-3.1 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,105.1317,960.0010.7 %5.0857.19162.9081.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,592.076,195.00-10.8 %0.0991.25955.623.6 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,618.1616,225.00-145.2 %0.02,270.70712.3068.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,469.175,083.00-13.7 %0.0993.20905.358.8 %4.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,457.154,566.0016.3 %5.01,485.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,298.531,736.0047.4 %5.0409.35199.5151.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 232,360.4028,592.5011.6 %5.010,259.366,221.9039.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี45,548.9418,835.5858.6 %5.05,349.646,229.85-16.5 %0.0
รวม 1,609,939 782,788 51.38 % 120,676 75,299 37.60 %