จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,664.03921.0065.4 %5.0120.801.9598.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,392.523,573.0057.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,629.4712,656.78-248.7 %0.0150.2332.9278.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,303.9781.0097.5 %5.0455.31356.7121.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,761.442,433.0035.3 %5.0738.10210.5071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง31,501.9034,408.00-9.2 %0.03,741.332,080.1244.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,912.42412.0089.5 %5.0137.8846.7366.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,630.83944.0079.6 %5.0204.0945.1377.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,595.481,397.0069.6 %5.0370.1298.6273.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา420.04431.00-2.6 %0.0311.9165.8078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4032.3087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,074.321,780.0056.3 %5.0328.71108.2367.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,676.23902.0080.7 %5.0177.8564.8063.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,722.49824.0082.6 %5.0225.3255.9075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,075.161,489.0070.7 %5.0233.9452.6977.5 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,201.576,811.0533.2 %5.01,620.05155.4290.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,036.772,499.0050.4 %5.02,043.99703.9565.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง6,361.573,501.0045.0 %5.0448.34364.8418.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,280.282,781.0035.0 %5.0906.17456.6249.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,693.871,440.0069.3 %5.0584.61224.7461.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง5,103.581,567.0069.3 %5.0812.87614.6524.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,689.154,182.7637.5 %5.01,231.221,391.62-13.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,445.6030.7099.4 %5.01,724.8959.9696.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,504.812,806.00-12.0 %0.0469.58419.5410.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง20,207.832,198.0089.1 %5.06,897.991,090.6584.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,969.391,491.0062.4 %5.0468.16399.8914.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง99,394.7321,692.0078.2 %5.036,864.33577.3698.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,596.303,007.0034.6 %5.0907.95589.0035.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,456.88704.0079.6 %5.0641.7298.0884.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,260.981,164.0064.3 %5.0546.64335.4238.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,597.293,594.000.1 %0.5641.52548.1314.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง59,649.9241,366.0130.7 %5.024,838.012,724.6589.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง8,546.585,800.0032.1 %5.0918.15827.319.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,777.771,645.0056.5 %5.0497.11124.3875.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,861.3111,834.70-72.5 %0.01,477.53162.6989.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,963.031,658.0044.0 %5.0451.56430.124.7 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,907.633,851.0087.5 %5.011,271.67375.1196.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,830.082,442.00-33.4 %0.0627.53451.5428.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,291.364,884.0033.0 %5.01,136.14321.4171.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,907.253,340.4531.9 %5.0792.0726.9396.6 %5.0
สพ.ระยอง115,443.4511,461.7790.1 %5.0377.45367.552.6 %1.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง25,162.3217,900.0028.9 %5.0631.59439.2230.5 %5.0
รจก.ระยอง 151,036.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,963.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 98,350.0817,022.0082.7 %5.0981.11310.7568.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,981.061,598.0046.4 %5.0413.50166.1459.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,852.492,921.00-57.7 %0.0850.90629.2226.1 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,515.7715,432.00-62.2 %0.01,592.521,492.596.3 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,335.401,530.0054.1 %5.0546.64367.5132.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง10,452.615,398.5848.4 %5.0522.28135.0174.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,310.726,274.22-89.5 %0.0569.5874.1487.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 126,364.6719,224.7627.1 %5.01,533.85894.1841.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 246,614.6711,559.0075.2 %5.01,117.721,550.51-38.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,571.344,451.28-24.6 %0.0274.88124.0054.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง118,553.56108,716.008.3 %4.01,868.211,221.7034.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด31,005.0048,051.00-55.0 %0.0715.051,058.30-48.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย38,344.1426,838.2030.0 %5.0849.00888.29-4.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง30,975.2536,624.00-18.2 %0.0659.17585.1111.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,025.5913,328.0055.6 %5.0603.20517.4814.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,782.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,549.172,213.50-42.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,538.644,585.00-1.0 %0.01,041.06823.0320.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง501.11203.9059.3 %5.0356.48165.0853.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง31,208.9816,139.6048.3 %5.06,096.798,510.84-39.6 %0.0
รวม 1,033,003 567,800 45.03 % 129,429 39,261 69.67 %