จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 783,722.9731,128.0062.8 %5.0325.63153.2652.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,590.301.00100.0 %5.0456.89112.5875.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,837.3017,831.0031.0 %5.065.0278.05-20.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54183.565.2 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,126.641,914.0038.8 %5.0628.04100.6984.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,147.841,414.0055.1 %5.0590.0068.6288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,695.2314,440.0058.4 %5.02,814.881,189.0957.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,862.97472.0087.8 %5.0380.2647.6787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,994.21577.0085.6 %5.0253.2349.2280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,945.08231.0094.1 %5.0215.6848.9877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,815.441,147.0083.2 %5.0280.6549.4482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,843.76663.0086.3 %5.0204.7149.0276.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,082.24503.0087.7 %5.0267.8948.8781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,015.34411.0089.8 %5.0195.6749.0474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,740.86522.0089.0 %5.0369.1950.0486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,962.79605.0084.7 %5.0189.4652.6272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,958.18473.0088.1 %5.0306.6149.1484.0 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,267.885,782.007.8 %3.51,076.88509.5752.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,934.342,596.9234.0 %5.0710.84650.418.5 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,741.15617.0077.5 %5.0382.68598.22-56.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,848.751,057.0062.9 %5.0542.25308.8243.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,809.792,981.0038.0 %5.0761.58366.2051.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,311.751,140.0065.6 %5.0704.10463.9034.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,467.032,234.009.4 %4.5399.84753.96-88.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,374.213,359.0023.2 %5.0808.91902.37-11.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,044.583,449.0014.7 %5.0989.34487.0350.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,274.573,315.0037.2 %5.01,487.82422.6671.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,760.041,952.0048.1 %5.0875.24125.4585.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,508.0611,818.84-38.9 %0.01,578.84523.2866.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,586.931,529.0057.4 %5.0799.181,293.14-61.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,163.06803.0074.6 %5.0723.1232.7995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,924.00530.0081.9 %5.0551.97369.1633.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,794.624,757.00-25.4 %0.0951.31436.0554.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ12,431.1526,557.00-113.6 %0.03,177.452,854.8410.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,685.927,235.00-54.4 %0.01,141.47259.8777.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,910.032,258.0042.3 %5.0761.15421.3244.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,713.669,198.00-95.1 %0.01,160.4853.8795.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,308.701,754.0059.3 %5.0647.05194.4869.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,930.152,866.0027.1 %5.0932.19335.4964.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,842.191,708.0070.8 %5.0818.20161.5080.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,742.522,708.0042.9 %5.01,236.55490.8460.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,146.602,824.0010.3 %5.0609.0242.6293.0 %5.0
สพ.จันทบุรี12,248.558,635.0029.5 %5.0429.77367.6514.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 61,867.7575,128.00-21.4 %0.0863.08657.6023.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,915.2210,945.0021.3 %5.0486.07362.5625.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,012.853,287.64-9.1 %0.0513.9452.7989.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,675.054,126.0011.7 %5.0990.61456.5453.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,495.271,957.0044.0 %5.0723.12347.9951.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,232.592,903.0044.5 %5.01,046.39462.0455.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,870.122,673.0030.9 %5.0742.1392.9487.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,935.253,238.49-10.3 %0.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)13,838.986,560.6452.6 %5.01,960.65587.3970.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 129,056.9819,303.2933.6 %5.01,971.04499.2574.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 218,423.7710,168.3844.8 %5.01,515.68313.5179.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,966.184,845.25-22.2 %0.0403.36390.333.2 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,141.5316,917.0023.6 %5.0725.62522.5028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว10,270.525,797.6843.6 %5.0764.25279.6363.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี70,712.9166,746.005.6 %2.51,416.50835.3441.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,782.5511,280.0060.8 %5.0698.14579.3317.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,277.9126,263.0043.2 %5.01,708.491,803.21-5.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,474.042,678.0022.9 %5.0761.15133.3982.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,732.89797.0070.8 %5.0475.91409.4014.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี135,541.9517,086.3587.4 %5.054,437.662,475.2895.5 %5.0
รวม 807,336 478,696 40.71 % 104,826 27,391 73.87 %