จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด22,264.3611,371.0048.9 %5.058.37131.88-125.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,917.837,357.70-49.6 %0.069.3255.7319.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,162.301,586.0049.8 %5.0558.2232.6194.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,497.2712,380.0020.1 %5.01,699.181,057.3537.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,386.471.00100.0 %5.0238.7056.9476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,162.73561.0086.5 %5.0311.9366.1578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,924.10466.0088.1 %5.0222.7148.9278.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,872.24451.0088.4 %5.0150.7257.9761.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,133.48324.0092.2 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,374.313,224.0726.3 %5.01,017.151,102.95-8.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,634.62584.0077.8 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,975.842,069.0048.0 %5.0596.25340.0843.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,106.921,613.0068.4 %5.0805.43716.6811.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.00246.310.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,510.521,562.0065.4 %5.0634.29615.253.0 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด2,169.761,303.0039.9 %5.01,090.671,210.84-11.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,820.513,043.00-67.2 %0.0413.84984.63-137.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,131.731,249.0069.8 %5.0995.59798.8919.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,249.052,958.908.9 %4.0544.36488.9310.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด0.0013,493.030.0 %0.00.00374.760.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,461.481,146.5921.5 %5.0691.33591.3614.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,484.56643.0081.5 %5.0691.33205.3470.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด4,092.771,188.0071.0 %5.0463.14225.2251.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดตราด0.0027,627.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,684.315,730.00-240.2 %0.0610.741,187.50-94.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,744.012,881.8023.0 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,068.074,762.97-17.1 %0.0698.37115.9683.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,085.261,242.0059.7 %5.0482.16396.0517.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,558.902,955.6017.0 %5.0704.05290.7058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,264.911,793.0045.1 %5.0342.29472.16-37.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,206.512,308.0028.0 %5.0526.25367.9430.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,457.580.000.0 %0.0278.2043.5784.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,262.722,160.0033.8 %5.0667.60370.4144.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 546,350.6938,064.1193.0 %5.0589.652,097.09-255.6 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 5,167.035,504.00-6.5 %0.0208.56271.62-30.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,974.82857.0071.2 %5.0368.06182.4650.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,233.942,548.0051.3 %5.01,219.36579.5052.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,408.441,291.0062.1 %5.0615.27281.8554.2 %5.0
สปส.จ.ตราด4,464.472,973.0033.4 %5.0786.41825.65-5.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,266.221,694.0048.1 %5.0596.25177.6170.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,000.2026.1399.8 %5.01,332.20409.5469.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด127,062.2132,772.2974.2 %5.0973.231,257.21-29.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,059.895,343.1072.0 %5.0561.75679.94-21.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่17,359.757,916.0054.4 %5.0562.260.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,804.2117,379.99-122.7 %0.01,302.751,345.73-3.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,242.712,481.8023.5 %5.0472.24590.38-25.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,734.29788.5771.2 %5.0219.27242.82-10.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,754.6912,040.0035.8 %5.03,550.443,244.388.6 %4.0
รวม 912,091 210,594 76.91 % 29,530 24,344 17.56 %