จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา835.77829.000.8 %0.5296.69279.445.8 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,696.573,409.207.8 %3.5547.32152.2872.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,744.442,295.0038.7 %5.0734.87951.90-29.5 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,274.251,559.0052.4 %5.0601.7646.8392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา22,236.7522,904.37-3.0 %0.04,100.701,746.4657.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,618.62927.0079.9 %5.0311.69112.7663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,349.72703.0083.8 %5.0369.1265.5482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,552.311,343.0070.5 %5.0219.8848.7377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,575.561,622.0064.6 %5.0190.6561.7467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,396.23911.0079.3 %5.0215.10104.2251.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,478.091,077.0075.9 %5.0265.6467.8674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,203.34127.0097.0 %5.0177.58470.16-164.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,211.041,844.0064.6 %5.0335.47187.4944.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,226.00604.0085.7 %5.0219.7852.9775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,300.55103.0097.6 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,115.073,645.0011.4 %5.0688.92589.8014.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,636.593,255.0029.8 %5.0944.05635.1532.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,598.032,991.0016.9 %5.0677.82264.8060.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,210.751,264.0060.6 %5.0582.74447.6023.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,622.674,345.2022.7 %5.01,871.55713.2461.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,154.843,722.0010.4 %5.0867.98928.44-7.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,238.112,702.00-20.7 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,785.933,025.0036.8 %5.01,172.271,145.382.3 %1.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา34,693.225,508.0084.1 %5.012,563.36358.0297.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,304.929,468.71-14.0 %0.01,229.29462.3562.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,568.472,564.00-63.5 %0.0536.52331.9238.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,772.421,057.0072.0 %5.0753.8934.3995.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,010.372,030.0032.6 %5.0544.71244.1555.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,838.334,411.00-14.9 %0.0810.94235.5171.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,679.0524,218.00-417.6 %0.01,020.111,244.46-22.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,579.236,619.00-0.6 %0.01,077.16415.9861.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,720.391,601.0057.0 %5.0772.9095.6487.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,911.6112,031.92-103.5 %0.01,533.54101.1793.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,272.702,605.0050.6 %5.0906.02291.7467.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,566.271,283.0064.0 %5.0715.86177.8675.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,315.823,626.0031.8 %5.01,142.12491.0357.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,332.614,602.00-6.2 %0.0734.8764.5291.2 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา12,073.723,363.0072.1 %5.0734.87374.3049.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 80,599.8862,596.7622.3 %5.01,211.10472.9860.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,408.631,318.0061.3 %5.0610.85163.9073.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,517.295,537.0426.3 %5.01,106.10394.6364.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,983.071,457.0070.8 %5.0791.92373.1752.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,083.0820,235.63-100.7 %0.01,742.251,467.7515.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,362.551,869.0044.4 %5.0392.10216.6944.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,934.188,540.00-117.1 %0.0761.43935.84-22.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 123,013.9223,047.91-0.1 %0.0962.69309.6967.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 228,725.5312,461.0156.6 %5.01,668.15513.1769.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,142.956,391.0064.8 %5.01,963.77212.7189.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,719.174,273.03-148.6 %0.0321.94158.2750.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,125.1213,921.5527.2 %5.0674.17311.8353.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม90,896.5720,399.8077.6 %5.0741.901,271.74-71.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,801.5115,838.0027.4 %5.0673.131,130.02-67.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง50,779.4131,651.2037.7 %5.0655.58570.0013.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 35,370.5028,614.9019.1 %5.0899.14346.0661.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา64,383.1047,032.9926.9 %5.01,288.85834.2935.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา76,438.9642,104.0044.9 %5.0808.191,343.00-66.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,195.0119,862.00-116.0 %0.01,734.591,497.2813.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,770.174,290.00-13.8 %0.0772.93953.01-23.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,693.04751.0072.1 %5.0430.62201.1853.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,657.5412,704.0013.3 %5.03,625.085,529.67-52.5 %0.0
รวม 792,302 535,090 32.46 % 65,052 33,205 48.96 %