จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี4,078.921,748.0057.1 %5.0720.57202.4371.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,159.372,763.3012.5 %5.0587.46229.6560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,036.8822,344.00-6.2 %0.02,584.131,455.8843.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,459.141,292.0076.3 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,840.441,140.0076.4 %5.0470.69142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,679.541,332.0076.5 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,973.21531.0086.6 %5.0173.4037.9978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,205.60520.0087.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,884.562,213.0054.7 %5.0541.34775.20-43.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี0.001,187.100.0 %0.00.00427.500.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี5,981.865,406.009.6 %4.51,170.550.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,059.831,389.0054.6 %5.0587.45626.89-6.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.00860.000.0 %0.00.00580.060.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี0.004,979.080.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,083.700.000.0 %0.0475.300.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,913.042,691.3045.2 %5.01,119.90831.7025.7 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี0.001,670.000.0 %0.00.00449.130.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี0.0014,159.010.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.001,585.000.0 %0.00.00663.090.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 67,024.898,342.61-18.8 %0.02,283.44232.2589.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,249.27835.0074.3 %5.0701.25102.9985.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,596.803,520.802.1 %1.0758.61913.97-20.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,277.0836,217.49-586.3 %0.01,348.101,736.20-28.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.005,871.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,806.6219,783.92-153.4 %0.01,329.29166.2487.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี0.0011,986.000.0 %0.00.001,730.950.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,404.141,686.00-20.1 %0.0606.570.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,656.133,400.5827.0 %5.0716.53454.5336.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,540.952,800.0038.3 %5.01,101.98361.0267.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 24,804.920.000.0 %0.0529.020.000.0 %0.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี0.002,980.000.0 %0.00.00475.390.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,701.120.000.0 %0.0701.56459.1334.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,111.530.000.0 %0.0625.49438.9329.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,588.792,499.0045.5 %5.0957.21718.9324.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี0.001,962.160.0 %0.00.00254.350.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 20.0013,318.140.0 %0.00.00691.850.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,135.187,754.0441.0 %5.02,891.84185.9693.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี23,173.270.000.0 %0.0390.210.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,770.3310,654.2184.5 %5.0447.33484.79-8.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.0028,150.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 0.003,375.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี0.00653.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 195,323 140,863 0.00 % 21,629 10,833 0.00 %