จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,744.381,106.0059.7 %5.0347.10295.2414.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,626.234,060.1112.2 %5.0689.3949.0092.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,552.9560.0098.3 %5.0537.21137.3574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,610.1412,876.0011.9 %5.02,141.44861.9659.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,080.911,162.0077.1 %5.0285.1094.5066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4899.7360.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,026.39878.0082.5 %5.0237.4548.2279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,787.47545.0088.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,870.942,369.4838.8 %5.0632.25449.1329.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,581.611,790.0060.9 %5.0537.26257.0552.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,205.202,219.0047.2 %5.0727.42581.6420.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,056.732,425.0040.2 %5.0556.27279.6849.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,877.801,089.0071.9 %5.0442.18348.5121.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,957.902,498.0080.7 %5.01,012.661,062.32-4.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,707.094,325.16-153.4 %0.0363.70338.816.8 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,654.963,343.0028.2 %5.0955.61779.1218.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,891.532,399.0438.4 %5.0689.39110.6683.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,023.4911,403.09-62.4 %0.01,335.93144.3589.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,676.831,933.0047.4 %5.0651.35205.5568.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,269.86913.0072.1 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,179.271,217.0061.7 %5.0461.19378.6217.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,738.202,422.0035.2 %5.0670.37143.9378.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,800.6423,342.00-386.2 %0.01,069.711,849.10-72.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,475.656,465.00-18.1 %0.01,240.85371.9570.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,498.452,065.0054.1 %5.01,050.6995.4490.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก14,098.7814,178.51-0.6 %0.01,616.82112.9393.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก4,184.113,330.0020.4 %5.0841.47526.3137.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,805.903,031.0020.4 %5.0632.34273.6256.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,443.121,528.0076.3 %5.0841.51229.0172.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,416.173,583.00-4.9 %0.0394.46123.7968.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,377.171,517.0055.1 %5.0537.26272.1349.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก706,633.6920,291.0097.1 %5.06,144.681,068.1582.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,801.901,581.0043.6 %5.0366.11137.2162.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,282.171,853.4656.7 %5.0632.34513.7018.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,426.541,370.0060.0 %5.0385.13147.4961.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,058.794,588.469.3 %4.5822.45309.8662.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,012.571,149.0077.1 %5.0689.39277.2459.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,348.733,127.606.6 %3.0499.23155.1668.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,749.3819,919.0730.7 %5.01,183.81544.6354.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก613.822,959.50-382.1 %0.0281.30384.55-36.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก64,775.3316,317.0074.8 %5.0474.91642.65-35.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก83,397.8968,453.0017.9 %5.01,197.58984.2817.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์31,714.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0488.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,021.7615,259.11-69.1 %0.01,233.751,086.3611.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,485.621,998.0063.6 %5.0594.31664.42-11.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,980.50799.0073.2 %5.0347.10191.1944.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,930.4310,511.7170.7 %5.02,351.883,695.00-57.1 %0.0
รวม 1,116,739 290,249 74.01 % 39,566 21,322 46.11 %