จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก0.001,106.000.0 %0.00.00295.240.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,619.584,060.1112.1 %5.0689.3949.0092.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,552.9560.0098.3 %5.0537.21137.3574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,610.1412,876.0011.9 %5.02,141.44861.9659.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,026.39878.0082.5 %5.0237.4548.2279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,080.911,162.0077.1 %5.0285.1094.5066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,787.47545.0088.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4899.7360.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,870.942,369.4838.8 %5.0632.25449.1329.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก14.621,790.00-12,143.5 %0.07.62257.05-3,273.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,205.202,219.0047.2 %5.0727.42581.6420.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก0.002,425.000.0 %0.00.00279.680.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,877.801,089.0071.9 %5.0442.18348.5121.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,957.902,498.0080.7 %5.01,012.661,062.32-4.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,654.963,343.0028.2 %5.0955.61779.1218.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,891.532,399.0438.4 %5.0689.39110.6683.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,023.4911,403.09-62.4 %0.01,335.93144.3589.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,676.831,933.0047.4 %5.0651.35205.5568.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,269.86913.0072.1 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,179.271,217.0061.7 %5.0461.19378.6217.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,738.202,422.0035.2 %5.0670.371,429.52-113.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก0.0023,342.000.0 %0.00.001,849.100.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,498.452,065.0054.1 %5.01,050.690.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก14,930.0714,178.515.0 %2.51,335.93112.9391.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก25.153,330.00-13,140.6 %0.0194.93526.31-170.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,805.903,031.0020.4 %5.0632.34273.6256.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,443.121,528.0076.3 %5.0841.51229.0172.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,416.173,583.00-4.9 %0.0394.46123.7968.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,377.171,517.0055.1 %5.0537.26272.1349.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก706,633.6920,291.0097.1 %5.06,144.681,068.1582.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก0.001,581.000.0 %0.00.00137.210.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,332.041,853.4657.2 %5.0651.35721.70-10.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,426.541,370.0060.0 %5.0385.13147.4961.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,058.794,588.469.3 %4.5822.45309.8662.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,012.571,149.0077.1 %5.0689.39277.2459.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,348.733,127.606.6 %3.0499.23155.1668.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก23,286.6519,919.0714.5 %5.01,183.81544.6354.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก0.0016,317.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,485.621,998.0063.6 %5.0594.31664.42-11.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,980.50799.0073.2 %5.0347.10191.1944.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก4,034.510.000.0 %0.0713.220.000.0 %0.0
รวม 888,099 137,505 0.00 % 27,594 12,656 0.00 %