จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,707.19632.0076.7 %5.0459.07129.6571.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,404.185,952.0036.7 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,823.93595.6089.8 %5.0111.7623.8178.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,418.981,740.0049.1 %5.0725.30121.4183.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,668.151,591.0056.6 %5.0706.28162.7477.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว13,553.899,266.0031.6 %5.01,542.99976.2636.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,873.331,106.0071.4 %5.0288.1735.4187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,130.65356.0091.4 %5.0305.2665.4178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,069.51551.0086.5 %5.0444.9345.5589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,156.07966.0076.8 %5.0276.3990.3567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,090.02829.0079.7 %5.0314.2458.7781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,652.291,630.0065.0 %5.0443.9655.0187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,039.88623.0084.6 %5.0239.1148.9779.5 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,181.152,077.0059.9 %5.01,181.681,771.81-49.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,336.88662.0080.2 %5.0459.07145.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,863.742,469.6064.0 %5.0699.8295.3186.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,765.701,864.0050.5 %5.0915.46688.1324.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,297.971,223.0062.9 %5.0687.27383.0144.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว0.001,300.200.0 %0.00.00742.360.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว0.002,756.000.0 %0.00.002,712.500.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,984.031,503.0062.3 %5.0954.080.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,065.754,076.1332.8 %5.01,447.91868.4940.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,435.701,277.0076.5 %5.0858.41851.940.8 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,551.53864.0075.7 %5.0399.34111.5772.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,839.16573.0085.1 %5.0554.15484.2012.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว0.0055,035.290.0 %0.00.002,010.020.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,580.792,294.0035.9 %5.0915.460.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,288.9710,271.16-139.5 %0.01,010.54130.6987.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,567.732,521.0029.3 %5.0744.31485.2534.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,626.222,107.00-29.6 %0.0596.75473.4220.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,091.88994.0075.7 %5.0972.51598.5038.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,747.012,443.0011.1 %5.0573.1733.7494.1 %5.0
สพ. สระแก้ว11,730.424,159.0064.5 %5.0763.33594.5422.1 %5.0
รจจ.สระแก้ว 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,972.421,028.0065.4 %5.0516.71122.4676.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,115.891,206.0061.3 %5.0611.20246.4359.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,071.647,978.78-31.4 %0.01,048.57866.3217.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,710.8515,055.23-28.6 %0.03,672.78149.3895.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว16,818.695,352.9968.2 %5.01,291.86470.6763.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,813.013,065.6074.0 %5.0988.470.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว0.003,808.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 0.002,848.000.0 %0.00.00456.070.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว74,389.0911,360.8084.7 %5.035,888.800.000.0 %0.0
รวม 271,434 112,263 0.00 % 25,879 11,386 0.00 %